Search result for

อรูป

(37 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อรูป-, *อรูป*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อรูป[ADJ] immaterial, See also: formless, incorporeal, Thai definition: ที่ไม่มีรูป, ที่ไม่ใช่รูป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อรูป[ADJ] intangible, See also: immaterial, Syn. นามธรรม, Ant. รูปธรรม, Example: วิญญาณจัดเป็นสิ่งอรูปชนิดหนึ่ง, Thai definition: ที่เป็นนามธรรม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อรูป, อรูป-(อะรูบ, อะรูบปะ-) ว. ไม่มีรูป, ไม่ใช่รูป
อรูป, อรูป-ที่เป็นนามธรรม.
อรูปฌาน(อะรูบปะชาน) น. ฌานมีอรูปธรรมเป็นอารมณ์ มี ๔ คือ ๑. อากา-สานัญจายตนะ (กำหนดที่ว่างหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์) ๒. วิญญาณัญจายตนะ (กำหนดวิญญาณหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์) ๓. อากิญจัญญายตนะ (กำหนดภาวะที่ไม่มีอะไร ๆ เป็นอารมณ์) ๔. เนวสัญญานาสัญญายตนะ (ภาวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่).
อรูปพรหม(อะรูบปะพฺรม) น. เทพในพรหมโลกตามคติพระพุทธ-ศาสนา เป็นจำพวกไม่มีรูป มี ๔ ชั้น ได้แก่ อากาสา-นัญจายตนพรหม วิญญาณัญจายตนพรหม อากิญ-จัญญายตนพรหม และเนวสัญญานาสัญญายตน-พรหม, คู่กับ รูปพรหม.
อรูปภพ(อะรูบปะพบ) น. ภพของผู้ที่ได้อรูปฌาน ๔, อรูปภูมิ ก็ว่า.
อรูปภูมิ(อะรูบปะพูม) น. อรูปภพ.
อรูปาพจร, อรูปาวจรว. ที่ยังคิดอยู่ในอรูป, ที่ท่องเที่ยวอยู่ในอรูปภพ.
อรูปาพจร, อรูปาวจรน. พรหมที่ไม่มีรูปเป็นพรหมที่ได้บรรจุอรูปฌาน. (ดู อรูปพรหม ประกอบ).
อรูปาพจร, อรูปาวจรดู อรูป, อรูป-.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
informalอรูปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Found a picture of his mom.เจอรูปแม่เขา Last Resort (2008)
How about you? The tall, handsome one.เริ่มที่เราเป็นไง พ่อรูปหล่อ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Mine's a picture of me and Marley... grasshoppers and ice cream.ของหนูคือรูปของหนูกับมาร์ลีย์ ตั๊กแตน แล้วก็ไอศครีม Marley & Me (2008)
And then pictures were taken, and suddenly I found the family...และเมื่อรูปถูกถ่าย ฉันก็ได้พบกับครอบครัวใหม่... The House Bunny (2008)
This is his picture...นี่คือรูปของเขาครับ... The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Hold our picture.ถือรูปเราไว้ The Happening (2008)
That's all of life, right?นั่นคือรูปแบบการดำรงชีวิตทั้งหมด ถูกไหม Pilot (2008)
I don't need to explain to anybody in this room why the scope, the details, the very existence of this project must be so carefully protected.ผมไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ใครก็ตาม ในห้องนี้ เกี่ยวกับรายละเอียดหรือรูปพรรณสันฐาณ ของสินค้าตัวนี้ มันจะต้องถูกเก็บเป็นความลับ Duplicity (2009)
This is basically a guy, and there's 3 humans here.นี่คือรูปของมัน และมี 3 คนที่นี่ District 9 (2009)
Who will carry your picture on your burial?ใครถือรูปนำหน้าศพของนาย? The Breath (2009)
Good, he will carry it then.ดีมาก! เค้าจะเป็นคนถือรูปนาย.. The Breath (2009)
Then your 30 year old brother will carry your picture...งั้นพี่ชายอายุ 30 ของนาย.. จะเป็นคนถือรูปหน้าศพให้ The Breath (2009)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ancestry(แอน' เซสทรี) n. บรรพบุรุษ, เทือกเถาเหล่ากอทั้งหลาย, วงศ์ตระกูล,มูลรากที่มาของปรากฎการณ์สิ่งของข้อคิดเห็นหรือรูปแบบ, ขบวนการหรือประวัติดังกล่าว, Syn. forefathers, lineage, origin, ancestral descent)
crucial(ครู'เชิล) adj. เด็ดขาด,ซึ่งชี้ขาด,รุนแรง,ถึงพริกถึงขิง,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,เป็นรูปกากบาทหรือรูปกางเขน, Syn. critical
cruciate(ครุ'ชีเอท) adj. เป็นรูปกากบาทหรือรูปกางเขน,ไขว้กัน,ขวางกัน,ทแยงกัน
felloe(เฟล'โล) n. ขอบล้อ,ขอบวงล้อรูปพัด.
font(ฟอนทฺ) n. แท่นใส่น้ำมนต์, อ่างน้ำมนต์,โอ่งน้ำมนต์,ที่ใส่น้ำมันของตะเกียง,ชุดตัวพิมพ์ที่สมบูรณ์, รูปแบบอักขระ, แบบ ขนาด และรูปร่างของตัวอักขระ โดยทั่วไปจะหมายถึงตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้น, ลักษณะหรือรูปแบบของตัวอักขระที่เขียนหรือประดิษฐ์ขึ้น เช่น ตัวอักขระ
form(ฟอร์ม) {formed,forming,forms} n. รูปแบบ,รูปร่าง,แบบฟอร์ม,ระดับ,ความสามารถ,ฝีเท้า. vt. สร้างเป็นรูปร่าง,ก่อรูปแบบ,ผลิต,ประกอบ,ทำ,จัด,เรียง,จัดแถว,จัดตั้ง,คิด,เกิดความคิด. vi. เป็นรูปเป็นร่างขึ้น,กลายเป็น,จัดขึ้น
lily(ลิล'ลี) n. พืชไม้ดอกรูปกรวยหรือรูประฆังจำพวก Lilium, ดอกของพืชดังกล่าว,ตรารูปดอกlily adj. ขาวเหมือนดอกลินลี่,สวยงาม
malleable(แมล'ละเบิล) adj. ตีออกเป็นแผ่นบางหรือรูปร่างต่าง ๆ ได้,ดัดแปลงได้,เปลี่ยนแปลงได้., See also: malleability n., Syn. adaptable
pedestal(เพด'ดิสเทิล) n. แท่น,เชิง,ฐาน,ฐานเสาหรือรูปสลักหรือรูปปั้น.
persuasion(เพอสเว'เชิน) n. การชักชวน,การชักจูง,การจูงใจ,ภาวะที่ถูกชักชวน,ความมั่นใจ,ความเชื่อ,ระบบหรือรูปแบบของความเชื่อ,สำนักนิกาย,หมู่คณะ, Syn. conversion,inducement,belief,potency

English-Thai: Nontri Dictionary
formation(n) การสร้าง,การก่อรูป,ขบวน,แถว,แนว

German-Thai: Longdo Dictionary
einerหนึ่ง (รูปกรรมรอง Dativ, หรือรูปแสดงความเป็นเจ้าของ Genetiv ของคำนามเพศหญิง) เช่น eine Frau mit einer roten Tasche ผู้หญิงคนหนึ่งกับกระเป๋าสีแดง, die Liebe einer Frau ความรักของผู้หญิงคนหนึ่ง , See also: ein
entstehen(vi) |entstand, ist entstanden| ก่อตัว, ก่อรูปขึ้น, เกิดขึ้น, พัฒนาขึ้น เช่น Man vermutet, dass die Planeten aus Staub und Eis entstanden seien.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top