Search result for

อรูป

(25 entries)
(0.0749 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อรูป-, *อรูป*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อรูป    [ADJ] immaterial, See also: formless, incorporeal, Thai definition: ที่ไม่มีรูป, ที่ไม่ใช่รูป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อรูป    [ADJ] intangible, See also: immaterial, Syn. นามธรรม, Ant. รูปธรรม, Example: วิญญาณจัดเป็นสิ่งอรูปชนิดหนึ่ง, Thai definition: ที่เป็นนามธรรม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อรูป, อรูป-(อะรูบ, อะรูบปะ-) ว. ไม่มีรูป, ไม่ใช่รูป
อรูป, อรูป-ที่เป็นนามธรรม.
อรูปฌาน(อะรูบปะชาน) น. ฌานมีอรูปธรรมเป็นอารมณ์ มี ๔ คือ ๑. อากา-สานัญจายตนะ (กำหนดที่ว่างหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์) ๒. วิญญาณัญจายตนะ (กำหนดวิญญาณหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์) ๓. อากิญจัญญายตนะ (กำหนดภาวะที่ไม่มีอะไร ๆ เป็นอารมณ์) ๔. เนวสัญญานาสัญญายตนะ (ภาวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่).
อรูปพรหม(อะรูบปะพฺรม) น. เทพในพรหมโลกตามคติพระพุทธ-ศาสนา เป็นจำพวกไม่มีรูป มี ๔ ชั้น ได้แก่ อากาสา-นัญจายตนพรหม วิญญาณัญจายตนพรหม อากิญ-จัญญายตนพรหม และเนวสัญญานาสัญญายตน-พรหม, คู่กับ รูปพรหม.
อรูปภพ(อะรูบปะพบ) น. ภพของผู้ที่ได้อรูปฌาน ๔, อรูปภูมิ ก็ว่า.
อรูปภูมิ(อะรูบปะพูม) น. อรูปภพ.
อรูปาพจร, อรูปาวจรว. ที่ยังคิดอยู่ในอรูป, ที่ท่องเที่ยวอยู่ในอรูปภพ.
อรูปาพจร, อรูปาวจรน. พรหมที่ไม่มีรูปเป็นพรหมที่ได้บรรจุอรูปฌาน. (ดู อรูปพรหม ประกอบ).
อรูปาพจร, อรูปาวจรดู อรูป, อรูป-.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
informalอรูปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ancestry(แอน' เซสทรี) n. บรรพบุรุษ, เทือกเถาเหล่ากอทั้งหลาย, วงศ์ตระกูล,มูลรากที่มาของปรากฎการณ์สิ่งของข้อคิดเห็นหรือรูปแบบ, ขบวนการหรือประวัติดังกล่าว, Syn. forefathers, lineage, origin, ancestral descent)
crucial(ครู'เชิล) adj. เด็ดขาด,ซึ่งชี้ขาด,รุนแรง,ถึงพริกถึงขิง,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,เป็นรูปกากบาทหรือรูปกางเขน, Syn. critical
cruciate(ครุ'ชีเอท) adj. เป็นรูปกากบาทหรือรูปกางเขน,ไขว้กัน,ขวางกัน,ทแยงกัน
felloe(เฟล'โล) n. ขอบล้อ,ขอบวงล้อรูปพัด.
font(ฟอนทฺ) n. แท่นใส่น้ำมนต์, อ่างน้ำมนต์,โอ่งน้ำมนต์,ที่ใส่น้ำมันของตะเกียง,ชุดตัวพิมพ์ที่สมบูรณ์, รูปแบบอักขระ, แบบ ขนาด และรูปร่างของตัวอักขระ โดยทั่วไปจะหมายถึงตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้น, ลักษณะหรือรูปแบบของตัวอักขระที่เขียนหรือประดิษฐ์ขึ้น เช่น ตัวอักขระ
form(ฟอร์ม) {formed,forming,forms} n. รูปแบบ,รูปร่าง,แบบฟอร์ม,ระดับ,ความสามารถ,ฝีเท้า. vt. สร้างเป็นรูปร่าง,ก่อรูปแบบ,ผลิต,ประกอบ,ทำ,จัด,เรียง,จัดแถว,จัดตั้ง,คิด,เกิดความคิด. vi. เป็นรูปเป็นร่างขึ้น,กลายเป็น,จัดขึ้น
lily(ลิล'ลี) n. พืชไม้ดอกรูปกรวยหรือรูประฆังจำพวก Lilium, ดอกของพืชดังกล่าว,ตรารูปดอกlily adj. ขาวเหมือนดอกลินลี่,สวยงาม
malleable(แมล'ละเบิล) adj. ตีออกเป็นแผ่นบางหรือรูปร่างต่าง ๆ ได้,ดัดแปลงได้,เปลี่ยนแปลงได้., See also: malleability n., Syn. adaptable
pedestal(เพด'ดิสเทิล) n. แท่น,เชิง,ฐาน,ฐานเสาหรือรูปสลักหรือรูปปั้น.
persuasion(เพอสเว'เชิน) n. การชักชวน,การชักจูง,การจูงใจ,ภาวะที่ถูกชักชวน,ความมั่นใจ,ความเชื่อ,ระบบหรือรูปแบบของความเชื่อ,สำนักนิกาย,หมู่คณะ, Syn. conversion,inducement,belief,potency

English-Thai: Nontri Dictionary
formation(n) การสร้าง,การก่อรูป,ขบวน,แถว,แนว

German-Thai: Longdo Dictionary
einerหนึ่ง (รูปกรรมรอง Dativ, หรือรูปแสดงความเป็นเจ้าของ Genetiv ของคำนามเพศหญิง) เช่น eine Frau mit einer roten Tasche ผู้หญิงคนหนึ่งกับกระเป๋าสีแดง, die Liebe einer Frau ความรักของผู้หญิงคนหนึ่ง , See also: ein
entstehen(vi) |entstand, ist entstanden| ก่อตัว, ก่อรูปขึ้น, เกิดขึ้น, พัฒนาขึ้น เช่น Man vermutet, dass die Planeten aus Staub und Eis entstanden seien.

Are you satisfied with the result?

Go to Top