Search result for

-inquiry-

(32 entries)
(1.4746 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inquiry, *inquiry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inquiry[N] การไต่สวน, Syn. investigation, query

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inquiryหมายถึง การสอบถามหาข้อมูลผ่านทางเครื่องปลายทาง (terminal) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ไปค้นหาข้อมูลที่ต้องการให้ โดยปกติข้อมูลเหล่านี้ จะต้องเก็บ ๆ ไว้ในจานบันทึก เพื่อให้ค้นหาได้รวดเร็ว เมื่อหาพบแล้ว ก็จะแสดงผลให้ดูบนจอภาพ ตัวอย่างง่าย ๆ ที่จะอธิบายในเรื่องนี้ ก็คือเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)

English-Thai: Nontri Dictionary
inquiry(n) การถาม,การสืบสวน,การสอบสวน,การไต่สวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inquiryการสอบถาม, การสอบสวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
inquiryการสอบสวน [ดู enquiry] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inquiryการถามเพื่อหาข้อมูล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hahn, and I have a court order for the immediate release of all women being detained in this institution under the designation code 1 2 pending a formal inquiry into the reasons for their detainment;ผมมีหมายศาล มีคำสั่งให้ปล่อยตัวผู้หญิงทุกคน ออกจากที่นี่้ ตามที่ระบุไว้ ในข้อ 12 จากการสืบสวนทราบว่า มีการกักขังหน่วงเหนี่ยวอย่างผิดกฏหมาย Changeling (2008)
I FILED AN INQUIRY DOWNTOWN.ฉันส่งเบาะแสไปให้สำนักงานสืบสวนแล้ว Zoe's Reprise (2009)
Your methods of inquiry must Be as tired as your hair.วิธีการสืบสวนของพวกเธอ ช่างน่าเบื่อเหมือนทรงผมเธอ Carrnal Knowledge (2009)
They're looking for an experienced officer to head up a major inquiry into identity theft.พวกเค้ากำลังหาเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ เพื่อนำทีมหน่วยสืบสวนเพื่อต่อต้าน และเปิดเผยโจรกรรม Harry Brown (2009)
The way I see it they'll have another inquiry.ยังไงซะผมว่าพวกเขาต้องโดนไต่สวน Episode #3.2 (2009)
We might have to make a public inquiry into any past communist affiliations you might have had.อย่างนี้คงต้องให้สังคมตั้งข้อสงสัย... ...เรื่องความข้องเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ ของคุณในอดีตล่ะมั้ง Watchmen (2009)
Now... I'm afraid the bureau won't be able to supply you with a new surrogate until after the official inquiry.ตอนนี้ฉันเกรงว่าทางหน่วยจะไม่ให้ เซอโรเกทตัวใหม่กับนาย\ จนกว่ามีการไต่สวนอย่างเป็นทางการแล้ว Surrogates (2009)
And today's events come just days before court-appointed trustee Patricia Hewes is scheduled to formally begin her inquiry into the Tobin family.และเหตุการณ์วันนี้มาถึงก่อนหน้า วันที่ Patricia Hewesผู้ดูแลทรัพย์สินที่ศาลตั้ง ได้กำหนดวัน อย่าง Your Secrets Are Safe (2010)
My inquiry at my cousin's villa was...การไต่สวนที่บ้านญาติข้ามัน ... Delicate Things (2010)
Regarding you inquiry into Melinda and Joe Lee Mickens, unfortunately, our records show no current address on them.ตามคำขอของคุณเรื่องเมอลินดา และโจ ลี มิคเคนส์ โชคร้ายหน่อย ตามบันทึกของเรา ไม่พบที่อยู่ปัจจุบันของพวกเขา Bad Blood (2010)
That's the end of your inquiry?การสอบสวนเสร็จแล้วหรอ? The Bozeman Reaction (2010)
Given the exceptional circumstances, the inquiry have found no grounds for disciplinary action.ยอมให้เป็นกรณีพิเศษ ไม่ถูกคณะกรรมการสืบสวนทางวินัย Episode #1.1 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inquiryHe wrote a letter of inquiry to his business contact.
inquiryOn inquiry learned that she was out.
inquiryThank you very much if the shipment has already been made and please disregard this inquiry.
inquiryThis subject is outside the scope of our inquiry.
inquiryWe have just received an inquiry from Kansas concerning your brother.

CMU English Pronouncing Dictionary
INQUIRY    IH2 N K W AY1 R IY0
INQUIRY    IH2 N K W ER0 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inquiry    (n) (i1 n k w ai1 @ r ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
調査[ちょうさ, chousa] Thai: การสอบสวน English: inquiry
質問[しつもん, shitsumon] Thai: คำถาม English: inquiry

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auskunftsbüro {n}inquiry office [Add to Longdo]
Untersuchungsbericht {m}inquiry report [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inquiry \In*quir"y\, n.; pl. {Inquiries}. [See {Inquire}.]
   [Written also {enquiry}.]
   1. The act of inquiring; a seeking for information by asking
    questions; interrogation; a question or questioning.
    [1913 Webster]
 
       He could no path nor track of foot descry,
       Nor by inquiry learn, nor guess by aim. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       The men which were sent from Cornelius had made
       inquiry for Simon's house, and stood before the
       gate.                 --Acts x. 17.
    [1913 Webster]
 
   2. Search for truth, information, or knowledge; examination
    into facts or principles; research; investigation; as,
    physical inquiries.
    [1913 Webster]
 
       All that is wanting to the perfection of this art
       will undoubtedly be found, if able men . . . will
       make inquiry into it.         --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Court of inquiry}. See under {Court}.
 
   {Writ of inquiry}, a writ issued in certain actions at law,
    where the defendant has suffered judgment to pass against
    him by default, in order to ascertain and assess the
    plaintiff's damages, where they can not readily be
    ascertained by mere calculation. --Burrill.
 
   Syn: Interrogation; interrogatory; question; query; scrutiny;
     investigation; research; examination.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inquiry
   n 1: a search for knowledge; "their pottery deserves more
      research than it has received" [syn: {inquiry}, {enquiry},
      {research}]
   2: an instance of questioning; "there was a question about my
     training"; "we made inquiries of all those who were present"
     [syn: {question}, {inquiry}, {enquiry}, {query},
     {interrogation}] [ant: {answer}]
   3: a systematic investigation of a matter of public interest
     [syn: {inquiry}, {enquiry}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top