ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-inhumanity-

IH2 N HH Y UW0 M AE1 N AH0 T IY0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inhumanity, *inhumanity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inhumanity[N] ความป่าเถื่อน, See also: การไร้มนุษยธรรม, ความโหดร้าย, Syn. barbarism, brutality, cruelty, Ant. humaneness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inhumanity(อินฮิวแมน'นิที) n. การขาดมนุษยธรรม,การขาดความกรุณาปรานี,การกระทำที่ผิดมนุษย์, Syn. cruelty

English-Thai: Nontri Dictionary
inhumanity(n) ความทารุณ,ความโหดเหี้ยม,ความไร้มนุษยธรรม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No art student's portfolio would be complete without the obligatory squares and circles colliding, or what I like to call man's inhumanity to art.ไม่มีนักเรียนคนไหนเคยทำงานเสร็จเรียบร้อย โดยใช้รูปสี่เหลี่ยมพื้นๆขัดแย้งกับวงกลมได้ดีขนาดนี้มาก่อน หรือฉันจะเรียกว่ามันเป็นศิลปะที่ไร้ซึ่งอารยธรรมดี Suspicion Song (2011)
Man's inhumanity to man.คนชั่วที่ไม่น่าเป็นคนได้เลย Virtual Reality Bites (2015)
Man's inhumanity to man proves that the very nature of mankind is defective.ความป่าเถื่อนของคนได้พิสูจน์แล้วว่า ธรรมชาติมนุษย์นั้นมันบกพร่อง Urge (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไร้มนุษยธรรม [n. exp.] (khwām rai manutsayatham) EN: inhumanity   FR: inhumanité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INHUMANITY IH2 N HH Y UW0 M AE1 N AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inhumanity (n) ˌɪnhjuːmˈænɪtiː (i2 n h y uu m a1 n i t ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inhumanity \In`hu*man"i*ty\, n.; pl. {Inhumanities}. [L.
   inhumanitas: cf. F. inhumanit['e].]
   The quality or state of being inhuman or inhumane; cruelty;
   barbarity.
   [1913 Webster]
 
      Man's inhumanity to man
      Makes countless thousands mourn.     --Burns.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inhumanity
   n 1: the quality of lacking compassion or consideration for
      others [syn: {inhumaneness}, {inhumanity}] [ant:
      {humaneness}]
   2: an act of atrocious cruelty [syn: {atrocity}, {inhumanity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top