ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

流行性感冒

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -流行性感冒-, *流行性感冒*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流行性感冒[liú xíng xìng gǎn mào, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ, ] influenza, #53,096 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
流行性感冒[りゅうこうせいかんぼう, ryuukouseikanbou] (n) influenza; flu [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And this don't sound like influenza to me. Now beat it.[CN] 这不像流行性感冒,快滚 Osmosis Jones (2001)
I think I'm getting the flu. I shouldn't go up there.[CN] 我好像得了流行性感冒 最好不要过去 Pie-o-My (2002)
Asian flu?[CN] 亚洲流行性感冒 Liar Liar (1997)
I was injected into this body to rat on influenza only.[CN] 我在这里的目的,只是提醒你们有没有流行性感冒 Osmosis Jones (2001)
Yes, I was. The flu that was going around. -Yipes![CN] 對,流行性感冒 天啊 College (1999)
They bring on so much influenza[CN] 否則會引起流行性感冒 My Fair Lady (1964)
Not even. Damned Spanish flu![CN] 才不是呢,西班牙流行性感冒 A Very Long Engagement (2004)
Your friend has got the grippe.[CN] 你的朋友患流行性感冒 Brideshead Revisited (2008)
Like influenza, jumping back and forth between animal and human populations.[CN] 就好像流行性感冒病毒 会在动物和人类身上来去自如 我要怎么隔离呢? The Andromeda Strain (2008)
The director had come down with influenza and a fever of 103°.[CN] 导演得了流行性感冒发烧103度 The Making of Fanny and Alexander (1984)
At first the patient has flu-like symptoms.[CN] -是 患者初期症状像流行性感冒 Outbreak (1995)
Don't worry about it. I mean, I think she got the flu or something, you know.[CN] 别这样,我猜她 得了流行性感冒 Untamed Heart (1993)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top