ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

percolate

P ER1 K AH0 L EY2 T   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -percolate-, *percolate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
percolate[VT] กรอง, See also: ทำให้ของเหลวไหลซึมผ่าน, ไหลผ่าน, Syn. leach, filtrate
percolate[VI] แพร่กระจาย, See also: เริ่มเกิดขึ้น, งอกเงย, เติบโต, Syn. spread
percolate[N] ของเหลวที่ไหลซึมผ่าน
percolate through[PHRV] ค่อยๆ ซึมซาบ (เข้าใจ, รู้)
percolate through[PHRV] กรองผ่าน, See also: ซึมผ่าน, Syn. filter through
percolate through[PHRV] ลอดผ่าน, See also: แทรกผ่าน
percolate through[PHRV] ค่อยๆ แพร่ไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
percolate(เพอ'คะเลท) vt. กรอง,กลั้ว,ชง,ทำให้ซึมผ่าน,ทำให้ไหลผ่าน. vi. ปล่อยให้ไหลผ่านสิ่งกรอง,ซึมผ่าน,ชง,คึกคัก,มีชีวิตชีวา., See also: percolable adj. percolation n. percolative adj., Syn. filtrate,filter

English-Thai: Nontri Dictionary
percolate(vi) เกรอะ,ซึมผ่าน,ไหลผ่าน
percolate(vt) ทำให้ไหลผ่าน,เกรอะ,ทำให้ซึมผ่าน,กลั้ว(คอ)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
percolate๑. ไหลซึมผ่าน๒. ต้มกรอง, สกัดกรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Looks like it's been percolated.ดูเหมือนจะถูกดัดแปลงไปแล้ว *batteries not included (1987)
And a wild thought began to percolate through the crowd.จุดความหวังอันริบหรี่ให้ลุกโพลงขึ้น "จูเนอ สแควร์พาร์" The Legend of Bagger Vance (2000)
So finally, it percolated through the old DNA.จนในที่สุด มันได้ฝังอยู่ในกรรมพันธุ์ RocknRolla (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกรอะ[V] percolate, See also: leach, filter, strain, Syn. กรอง, Example: น้ำด่างทำจากขี้เถ้าเกรอะกับน้ำ, Thai definition: แยกเอาแต่ส่วนที่เป็นน้ำใสหรือส่วนละเอียดที่นอนก้นอยู่ด้วยเครื่องกรองมีผ้าหนาหรือกระดาษฟางเป็นต้น
กรอง[V] percolate, See also: strain, sift, filter, sieve, Example: เธอต้องกรองเศษผงออกจากน้ำเสียก่อนจึงจะดื่มได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรอง[v.] (krøng) EN: filter ; strain ; sift ; percolate   FR: filtrer ; tamiser
หม้อกาแฟ [X] (mø kāfaē) EN: coffee maker   FR: percolateur [m] ; cafetière [f]
ซึม[v.] (seum) EN: percolate ; ooze ; seep ; leek ; weep ; permeate ; soak   FR: suinter ; dégoutter ; dégouliner ; s'infiltrer

CMU English Pronouncing Dictionary
PERCOLATE    P ER1 K AH0 L EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
percolate    (v) pˈɜːʴkəlɛɪt (p @@1 k @ l ei t)
percolated    (v) pˈɜːʴkəlɛɪtɪd (p @@1 k @ l ei t i d)
percolates    (v) pˈɜːʴkəlɛɪts (p @@1 k @ l ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しみ出る;染み出る;滲み出る(oK)[しみでる, shimideru] (v1,vi) (See にじみ出る) to ooze; to exude; to percolate; to soak through [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Percolate \Per"co*late\, v. t. [imp. & p. p. {Percolated}; p.
   pr. & vb. n. {Percolating}.] [L. percolatus, p. p. of
   percolare to percolate; per through + colare to strain.]
   To cause to pass through fine interstices, as a liquor; to
   filter; to strain. --Sir M. Hale.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Percolate \Per"co*late\, v. i.
   To pass through fine interstices; to filter; as, water
   percolates through porous stone.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 percolate
   n 1: the product of percolation
   v 1: permeate or penetrate gradually; "the fertilizer leached
      into the ground" [syn: {leach}, {percolate}]
   2: spread gradually; "Light percolated into our house in the
     morning"
   3: prepare in a percolator; "percolate coffee"
   4: cause (a solvent) to pass through a permeable substance in
     order to extract a soluble constituent
   5: pass through; "Water permeates sand easily" [syn:
     {percolate}, {sink in}, {permeate}, {filter}]
   6: gain or regain energy; "I picked up after a nap" [syn: {perk
     up}, {perk}, {percolate}, {pick up}, {gain vigor}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top