ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inarticulate

IH2 N AA0 R T IH1 K Y AH0 L AH0 T   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inarticulate-, *inarticulate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inarticulate[ADJ] ซึ่งพูดไม่เก่ง, Syn. awkward, modest, shy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inarticulate(อินอาร์ทิค' คิวเลท) adj. พูดไม่เก่ง, พูดไม่เป็น, นิ่งเฉย, น้ำท่วมปาก, พูดไม่ออก, ไม่เชื่อมต่อกัน., See also: inarticulately adv. inarticulateness n., Syn. unintelligble

English-Thai: Nontri Dictionary
inarticulate(adj) ไม่แจ่มแจ้ง,พูดไม่ออก,น้ำท่วมปาก,นิ่งเฉย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inarticulate๑. ไม่เป็นภาษา, ไม่เป็นคำพูด๒. ไม่มีข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What is "wha" and "duh"? She just makes you more inarticulate than usual.เธอทำให้แกสติล่องลอยเลยว่ะ Wicker Park (2004)
Inarticulate.พูดไม่ออก American Duos (2007)
"We'll see"? Your inarticulate rage is understandable, but it's misplaced.ความโกรธของคุณแสดงออกมาแจ่มแจ้ง เป็นที่เข้าใจได้น่ะ The Crimson Ticket (2012)
Say hello, dear. She's a little inarticulate.พูดฮัลโหลสิ ที่รัก เธอพูดไม่ค่อยเก่งน่ะ Broken Dolls (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
INARTICULATE    IH2 N AA0 R T IH1 K Y AH0 L AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inarticulate    (j) ˌɪnaːtˈɪkjulət (i2 n aa t i1 k y u l @ t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sprachlos vor Wutinarticulate with rage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ろれつが回らない;呂律が回らない[ろれつがまわらない, roretsugamawaranai] (exp,adj-i) speaking inarticulately (slurring, lisping, etc.) [Add to Longdo]
歯切れが悪い[はぎれがわるい, hagiregawarui] (exp,adj-i) inarticulate; not making oneself quite clear; slurring one's words; evasive [Add to Longdo]
歯切れの悪い[はぎれのわるい, hagirenowarui] (exp,adj-i) inarticulate; not making oneself quite clear; slurring one's words; evasive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inarticulate \In`ar*tic"u*late\, a. [L. inarticulatus; pref. in-
   not + articulatus articulate.]
   [1913 Webster]
   1. Not uttered with articulation or intelligible
    distinctness, as speech or words.
    [1913 Webster]
 
       Music which is inarticulate poesy.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.)
    (a) Not jointed or articulated; having no distinct body
      segments; as, an inarticulate worm.
    (b) Without a hinge; -- said of an order ({Inarticulata}
      or {Ecardines}) of brachiopods.
      [1913 Webster]
 
   3. Incapable of articulating. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The poor earl, who is inarticulate with palsy.
                          --Walpole.
 
   4. Incapable of expressing one's ideas or feelings clearly.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inarticulate
   adj 1: without or deprived of the use of speech or words;
       "inarticulate beasts"; "remained stupidly inarticulate
       and saying something noncommittal"; "inarticulate with
       rage"; "an inarticulate cry" [syn: {inarticulate},
       {unarticulate}] [ant: {articulate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top