Search result for

tincture

(39 entries)
(0.1752 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tincture-, *tincture*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tincture    [N] สารละลายอัลกอฮอล์, See also: ทิงเจอร์
tincture    [N] สี, Syn. color, tinge
tincture    [N] จำนวนเล็กน้อย
tincture    [VT] แต้มสี, See also: ทำให้เกิดสี, ทาสี
tincture    [VT] ทำให้เต็มเปี่ยม, See also: ทำให้เต็มไปด้วย, Syn. imbue

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tinctureทิงเจอร์, สารละลายแอลกอฮอล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tincture(ทิงคฺ'เชอะ) n. ทิงเจอร์,สารละลายแอลกอฮอล์ด้วยยาที่ทำจากสัตว์หรือพืชหรือสารเคมี,สีย้อม,สี,ลักษณะเฉพาะ,กลิ่น,รอย,แต้ม vt. ทาสี,ทำให้เกิดสี,แช่., Syn. tint

English-Thai: Nontri Dictionary
tincture(n) ยาใส่แผลสด,ยาดอง,ยาทิงเจอร์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a tincture, made from the lobelia plant.มันเป็นน้ำยาสมุนไพร ค้นจากต้นโลบิเลีย Le Morte d'Arthur (2008)
I find a slight tincture of romance in a character makes one more agreeable, don't you think?ฉันพบว่าควรใส่ความโรแมนติคเล็กๆ ให้ตัวละคร จะช่วยให้ถูกยอมรับได้มากขึ้น คุณคิดว่าไง The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
A poultice of patchouli oil should work and a tincture of belladonna to stimulate the heart.ยาพอกจากน้ำมันพาชูลี่น่าจะใช้ได้ และทิงเจอร์ของเบลลาดอนน่า, เพื่อกระตุ้นการเต้นของหัวใจ Lamia (2011)
I'll get some tincture and bandages.ฉันจะไปหยิบทิงเจอร์กับผ้าพันแผล Episode #1.3 (2012)
Tincture of prickle poppy?ทิงเจอร์ ของหนามต้นป๊อปปี้ The Thing with Feathers (2012)
Tincture of Belladonna? All that studying has paid off.ทิงเจอร์แห่งเบลลาดอนนา \ จ่ายค่าเล่าเรียนหมดแล้วล่ะสิ With All My Heart (2012)
This Tincture of Belladonna - what are its effects?ทิงเจอร์แห่งเบลลาดอนน่า นี้ มีผลข้างเคียงยังไง? With All My Heart (2012)
It is true, sire, the tincture should not be taken for an extended period.เป็นความจริง ฝ่าบาท ไม่ควรใช้ทิงเจอร์นี้ติดต่อกันนานกว่านี้ With All My Heart (2012)
We've got more tincture... No! No more, I won't risk it.เรายังมีทิงเจอร์เหลือนะ , ไม่ ไม่เอาแล้ว ข้าจะไม่เสี่ยงอีก With All My Heart (2012)
Although he did partake in laudanum tincture from time to time...แต่ดื่มทิงเจอร์ฝิ่นบ้าง เป็นครั้งคราว The Sisters Mills (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทิงเจอร์    [N] tincture, Example: เมื่อเขาเป็นแผล แม่เอาทิงเจอร์ราดที่แผล รู้สึกแสบมาก, Count unit: ขวด, Thai definition: สารละลายที่ใช้เอทิลแอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลาย, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สีย้อม[n.] (sī yøm) EN: dye ; colorant ; dyestuff ; pigment ; stain; tincture   FR: colorant [m] ; teinture [f]
ทิงเจอร์[n.] (thingjoē) EN: tincture   FR: teinture [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TINCTURE    T IH1 NG K CH ER0
TINCTURES    T IH1 NG K CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tincture    (v) (t i1 ng k ch @ r)
tinctured    (v) (t i1 ng k ch @ d)
tinctures    (v) (t i1 ng k ch @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tinktur {f} | Tinkturen {pl}tincture | tinctures [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カンフル丁幾[カンフルチンキ, kanfuruchinki] (n) tincture of camphor [Add to Longdo]
チンキ剤[チンキざい, chinki zai] (n) tincture [Add to Longdo]
ヨーチン[, yo-chin] (n) (abbr) (See ヨードチンキ) tincture of iodine [Add to Longdo]
ヨジウムチンキ[, yojiumuchinki] (n) (obsc) (See ヨードチンキ) tincture of iodine [Add to Longdo]
規那丁幾[キナチンキ, kinachinki] (n) (uk) tincture of cinchona [Add to Longdo]
苦味チンキ;苦味丁幾[くみチンキ, kumi chinki] (n) bitter tincture [Add to Longdo]
樟脳チンキ;樟脳丁幾[しょうのうチンキ, shounou chinki] (n) tincture of camphor [Add to Longdo]
丁幾(ateji)[チンキ, chinki] (n) (uk) (orig. from the Dutch 'tinctuur') tincture [Add to Longdo]
沃度丁幾[ようどちんき;ヨードチンキ(P), youdochinki ; yo-dochinki (P)] (n) (uk) tincture of iodine (ger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tincture \Tinc"ture\, n. [L. tinctura a dyeing, from tingere,
   tinctum, to tinge, dye: cf. OE. tainture, teinture, F.
   teinture, L. tinctura. See {Tinge}.]
   1. A tinge or shade of color; a tint; as, a tincture of red.
    [1913 Webster]
 
   2. (Her.) One of the metals, colors, or furs used in armory.
    [1913 Webster]
 
   Note: There are two metals: gold, called or, and represented
      in engraving by a white surface covered with small
      dots; and silver, called argent, and represented by a
      plain white surface. The colors and their
      representations are as follows: red, called gules, or a
      shading of vertical lines; blue, called azure, or
      horizontal lines; black, called sable, or horizontal
      and vertical lines crossing; green, called vert, or
      diagonal lines from dexter chief corner; purple, called
      purpure, or diagonal lines from sinister chief corner.
      The furs are ermine, ermines, erminois, pean, vair,
      counter vair, potent, and counter potent. See
      Illustration in Appendix.
      [1913 Webster]
 
   3. The finer and more volatile parts of a substance,
    separated by a solvent; an extract of a part of the
    substance of a body communicated to the solvent.
    [1913 Webster]
 
   4. (Med.) A solution (commonly colored) of medicinal
    substance in alcohol, usually more or less diluted; spirit
    containing medicinal substances in solution.
    [1913 Webster]
 
   Note: According to the United States Pharmacopoeia, the term
      tincture (also called alcoholic tincture, and
      spirituous tincture) is reserved for the alcoholic
      solutions of nonvolatile substances, alcoholic
      solutions of volatile substances being called spirits.
      [1913 Webster]
 
   {Ethereal tincture}, a solution of medicinal substance in
    ether.
    [1913 Webster]
 
   5. A slight taste superadded to any substance; as, a tincture
    of orange peel.
    [1913 Webster]
 
   6. A slight quality added to anything; a tinge; as, a
    tincture of French manners.
    [1913 Webster]
 
       All manners take a tincture from our own. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Every man had a slight tincture of soldiership, and
       scarcely any man more than a slight tincture.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tincture \Tinc"ture\, v. t. [imp. & p. p. {Tinctured}; p. pr. &
   vb. n. {Tincturing}.]
   1. To communicate a slight foreign color to; to tinge; to
    impregnate with some extraneous matter.
    [1913 Webster]
 
       A little black paint will tincture and spoil twenty
       gay colors.              --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. To imbue the mind of; to communicate a portion of anything
    foreign to; to tinge.
    [1913 Webster]
 
       The stain of habitual sin may thoroughly tincture
       all our soul.             --Barrow.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tincture
   n 1: a substances that colors metals
   2: an indication that something has been present; "there wasn't
     a trace of evidence for the claim"; "a tincture of
     condescension" [syn: {trace}, {vestige}, {tincture},
     {shadow}]
   3: a quality of a given color that differs slightly from another
     color; "after several trials he mixed the shade of pink that
     she wanted" [syn: {shade}, {tint}, {tincture}, {tone}]
   4: (pharmacology) a medicine consisting of an extract in an
     alcohol solution
   v 1: fill, as with a certain quality; "The heavy traffic
      tinctures the air with carbon monoxide" [syn: {impregnate},
      {infuse}, {instill}, {tincture}]
   2: stain or tint with a color; "The leaves were tinctured with a
     bright red"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top