ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

implantation

IH2 M P L AE0 N T EY1 SH AH0 N   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -implantation-, *implantation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
implantation[N] กระบวนการฝังตัวของไข่ที่ผสมแล้วในผนังมดลูก, Syn. fertilization
implantation[N] การปลูกฝัง, See also: การสอด, การใส่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
implantation(อิมพลานเท' เชิน) n. การปลูกฝัง, การใส่, การสอดใส่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
implantationการปลูกฝัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
implantation; bone implantationการฝังปลูกกระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Implantationฝังตัว, ระยะฝังตัว, ฝังลงไปในก้อนมะเร็ง, การฝังตัว, การปลูกชิ้นส่วนหรืออวัยวะ, การฝังปลูก, การฝังในเนื้อเยื่อ [การแพทย์]
Implantationการฝังตัวของไข่ [การแพทย์]
Implantation Bleedingเลือดออกจากโพรงมดลูกในขณะที่ไข่ฝังตัวในเยื่อมดลูก, เลือดที่ออกจากโพรงมดลูกในขณะที่ไข่ฝังตัวในเยื่อ [การแพทย์]
Implantation Growthเจริญเป็นมะเร็ง [การแพทย์]
Implantation Materialsสารสังเคราะห์ [การแพทย์]
Implantation Propertyการฝังตัว [การแพทย์]
Implantation, Ectopicการท้องนอกมดลูก [การแพทย์]
Implantation, Subdermalการใช้สารสังเคราะห์เสริมใต้ผิวหนัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh, prior to implantation, our embryo was accidentally switched with another client's.ก่อนที่จะทำการฝังตัวอ่อน ตัวอ่อนของคุณเกิดสับเปลี่ยนกับลูกค้าคนอื่น It Takes Two (2006)
No fresh incisions to indicate surgical implantation.ที่ชี้ให้เห็นว่ามีการผ่าตัดปลูกฝังใดๆ I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
I won't be able to perform the implantation procedure. - Wait, what?ผมไม่สามารถผสมเทียมให้คุณได้ Ted 2 (2015)
I think, I can undo implantation.ฉันสามารถแช่แข็งยาให้ถาวรได้เจริโก้ Criminal (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิคม[n.] (nikhom) EN: settlement ; colony ; village   FR: colonie [f] ; implantation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPLANTATION    IH2 M P L AE0 N T EY1 SH AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
着床[zhuó chuáng, ㄓㄨㄛˊ ㄔㄨㄤˊ, / ] implantation (e.g. of ovum in uterus) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einimpfung {f} | Einimpfungen {pl}implantation | implantations [Add to Longdo]
Implantation {f}; Einpflanzung {f}implantation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イオン注入[イオンちゅうにゅう, ion chuunyuu] (n) ion implantation [Add to Longdo]
移植[いしょく, ishoku] (n,vs) (See 植え替える) transplanting; porting; implantation; engrafting; (P) [Add to Longdo]
打ち込み[うちこみ, uchikomi] (n) (1) driving; pounding in; shooting into; implantation; invasion; (2) falling badly in love; (3) putting (one's heart) into; (4) {comp} step recording (in electronic or computer music); (P) [Add to Longdo]
着床[ちゃくしょう, chakushou] (n,vs) implantation [Add to Longdo]
着床前死亡[ちゃくしょうぜんしぼう, chakushouzenshibou] (n) (obsc) preimplantation death [Add to Longdo]
扶植[ふしょく, fushoku] (n,vs) (1) implantation; (2) support; establishment [Add to Longdo]
埋め込み[うめこみ, umekomi] (n,adj-f) embedding; implantation; built-in [Add to Longdo]
埋没[まいぼつ, maibotsu] (n,vs) burying; embedding; implantation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Implantation \Im`plan*ta"tion\, n. [Cf. F. implantation.]
   The act or process of implanting.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 implantation
   n 1: (embryology) the organic process whereby a fertilized egg
      becomes implanted in the lining of the uterus of placental
      mammals [syn: {implantation}, {nidation}]
   2: the act of planting or setting in the ground
   3: a surgical procedure that places something in the human body;
     "the implantation of radioactive pellets in the prostate
     gland"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top