ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imperceptible

IH2 M P ER0 S EH1 P T IH0 B AH0 L   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imperceptible-, *imperceptible*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imperceptible[ADJ] เล็กน้อย, See also: ค่อยๆ, เบาๆ, Syn. gradual, slight, subtle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imperceptible(อิมเพอเซพ' ทะเบิล) adj. เล็กน้อย, นิดหน่อย, ไม่รู้สึก. -n. สิ่งที่ไม่สามารถรู้สึกได้, สิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้., See also: imperceptibitity, imperceptibleness n. imperceptibly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
imperceptible(adj) รู้สึกไม่ได้,มองไม่เห็น,เล็กน้อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Anyway, 1 0 years ago, the market share for healthy food snacks was imperceptible among 6- to 12-year-olds.เอาล่ะ เมื่อ 10 ปีที่แล้ว การกระจายของตลาดขนมเพื่อสุขภาพ นั้นน้อยมาก ประมาณช่วงอายุี่ 6-12 ปี Alvin and the Chipmunks (2007)
Tom, is it possible to construct an imperceptible compartment?และไม่ดื่มเหล้า จะไม่มีอาการหน้ามืด Limitless (2011)
It's always something small-- a static pop on your safe house phone, a slight delay in authorization using your credit cards, or the almost imperceptible pauses in conversations with your handler.มันอาจเป็นเรื่องเล็กๆ-- เสียงเบาๆ ที่ดททรศัพท์ในเซฟเฮ้าท์ รวมทั้งการอนุมัติบัตรเครดิต ที่ช้าเกินไป Linchpin (2012)
If you take another glance at the boot print on the front door, you will see an almost imperceptible spot of blood where the heel made contact.ถ้าลองดู รอยรองเท้าบู๊ต ตรงหน้าประตูบ้าน จะเห็นรอยเลือด ที่แทบจะมองไม่เห็น Pilot (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPERCEPTIBLE IH2 M P ER0 S EH1 P T IH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imperceptible (j) ˌɪmpəsˈɛptəbl (i2 m p @ s e1 p t @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
潜移默化[qián yí mò huà, ㄑㄧㄢˊ ㄧˊ ㄇㄛˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] imperceptible influence; to influence secretly, #22,848 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごくわずか[, gokuwazuka] (exp,adj-na) (See 極・ごく・1,僅か・わずか) derisory; negligible; minimal; nominal; imperceptible [Add to Longdo]
無感地震[むかんじしん, mukanjishin] (n) imperceptible earthquake [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imperceptible \Im`per*cep"ti*ble\, a. [Pref. im- not +
   perceptible: cf. F. imperceptible.]
   Not perceptible; not to be apprehended or cognized by the
   senses; not discernible by the mind; not easily apprehended.
   [1913 Webster]
 
      Almost imperceptible to the touch.    --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      Its operation is slow, and in some cases almost
      imperceptible.              --Burke.
   -- {Im`per*cep"ti*ble*ness}, n. -- {Im`per*cep"ti*bly}, adv.
   [1913 Webster]
 
      Their . . . subtilty and imperceptibleness. --Sir M.
                          Hale.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imperceptible
   adj 1: impossible or difficult to perceive by the mind or
       senses; "an imperceptible drop in temperature"; "an
       imperceptible nod"; "color is unperceivable to the touch"
       [syn: {imperceptible}, {unperceivable}] [ant:
       {perceptible}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top