Search result for

สัมภาร

(33 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สัมภาร-, *สัมภาร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมภาร[N] luggage, See also: baggage, bags, gear, cases, impedimenta, paraphernalia, suitcases, Example: เขาต้องใช้เวลาถึง 2 วัน ในการย้ายบ้าน เพราะมีสัมภาระมากมาย, Thai definition: สิ่งของต่างๆ ซึ่งสะสมรวบรวม หรือจัดเตรียมไว้ เพื่อภาระต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สัมภาร(สำพาระ) น. สิ่งของต่าง ๆ เช่น เครื่องมือเครื่องใช้และเสบียงซึ่งสะสมรวบรวมหรือจัดเตรียมไว้เพื่อภาระต่าง ๆ เช่น เตรียมสัมภาระสำหรับไปต่างจังหวัด
สัมภารการเกื้อหนุน, การเลี้ยงดู.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm heading to Hong Kong on business tomorrow. Get my luggage ready for me.ผมจะไปทำธุระที่ฮ่องกง ในวันพรุ่งนี้ เตรียมสัมภาระของผมให้พร้อม. Episode #1.7 (2008)
May I have your attention. If you're waiting for oversized bags...โปรดทราบถ้าท่านกำลังคอยสัมภาระ... Taken (2008)
Those that are ready to go right now and those that need to get things from their cars.คนที่พร้อมจะไปเลย กับคนที่ต้องเอาสัมภาระที่รถ The Happening (2008)
All right, there's the package.เอาล่ะ นั่นคือสัมภาระ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
The package is secure-- we're inbound.สัมภาระปลอดภัย... เรากำลังเข้าไป Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
His luggage is still in his room though.สัมภาระของเขายังอยู่ในห้อง Episode #1.6 (2009)
As much of the expedition supplies as they can.เอา เสบียง และ สัมภาระ ที่จำเป็นไปด้วย Air: Part 1 (2009)
For now, I just want you to carry my stuff.ตอนนี้ ฉันอยากให้ช่วยยกสัมภาระพวกนี้หน่อย Summer Wars (2009)
We've gotten the okay from the tower to push back as soon as all carry-ons and personal items are safely stored.เราได้รับสัญญาณให้นำ เครื่องออกไปสู่รันเวย์แล้ว ทันทีที่นำสินค้าบรรทุก และกระเป๋าสัมภาระ โหลดขึ้นเครื่อง เรียบร้อยแล้ว 137 Sekunden (2009)
- I don't have anything packed.ฉันยังไม่ได้เตรียม สัมภาระอะไรไปเลย Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
Harnesses off! Get your packs!ปลดเข็มขัด เก็บสัมภาระ Avatar (2009)
Is that trunk yours?สัมภาระของเธอเหรอเนี่ย.. ? Let Me In (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัมภาร[n.] (samphāra) EN: luggage ; personal luggage ; baggage ; bags ; gear ; cases ; impedimenta ; paraphernalia ; suitcases ; supplies ; goods and chattels ; materials ; belongings   FR: équipement [m] ; fourniture [f] ; affaires personnelles [fpl] ; bagages [mpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
package[N] หีบห่อ, See also: สัมภาระ, Syn. container, pack, packet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accoutrements(อะคู' เทอเมืนทฺ) n. สัมภาระของทหาร (ไม่รวมเสื้อผ้าและอาวุธ)
commissariat(คอมมิแซ'เรียท) n. กองตรวจงานในรัสเซีย,วิธีการส่งอาหาร/อุปกรณ์/สัมภาระและอื่น ๆ ไปยังกองทัพ,กองเสบียง,กองเกียกกาย,กรมตำรวจ
gear(เกียร์) n.,vt. (ใส่) ล้อฟันเฟือง,เฟือง,เกียร์,เครื่องสวม,เครื่องขี่ม้า,เครื่องมือ,อุปกรณ์,เสื้อผ้า,ยุทธสัมภาระ,เสื้อเกราะ vi. สวมใส่พอดี,ใส่ได้พอดี. adj. อัศจรรย์,ดีเยี่ยม
militarise(มิล'ลิทะไรซ) vt. จัดให้มีกำลังทางทหาร อาวุธและสัมภาระต่าง ๆ
militarize(มิล'ลิทะไรซ) vt. จัดให้มีกำลังทางทหาร อาวุธและสัมภาระต่าง ๆ
ordnance(ออร์'เนินซฺ) ปืนใหญ่,อาวุธยุทโธปกรณ์,สรรพาวุธทางทหาร,กรมสรรพาวุธ,หน่วยงานยุธสัมภาระ, Syn. arms,armaments
outfit(เอาทฺ'ฟิท) n. เครื่องมือทั้งชุด,เสื้อผ้าทั้งชุด,เครื่องแต่งกาย,เครื่องสัมภาระ,หน่วยปฏิบัติการ,บริษัทห้างร้าน,สติปัญญา,การติดตั้งเครื่องมือ. vt.,vi. ติดตั้งเครื่องมือ,ติดตั้งสัมภาระ, Syn. gear,rig
packhorsen. ม้าบรรทุกสัมภาร
packsaddlen. อานม้าสำหรับใส่สัมภาระบนหลังม้า
purveyance(เพอเว'เอินซฺ) n. การจัดให้มี,การจัดให้มีอาหาร,สัมภาระ,อาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
impediment(n) อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,สัมภาร
outfit(n) เครื่องมือ,เครื่องใช้,สัมภาร
outfit(vt) ติดตั้งเครื่องมือ,จัดสัมภาร
purveyance(n) การป้อนเหยื่อ,การจัดหาให้,สัมภาระ,เสบียง
waterproof(n) สัมภาระที่น้ำเข้าไม่ได้,เสื้อกันฝน,ผ้าน้ำมัน

German-Thai: Longdo Dictionary
auf(prep) |+A เมื่อกริยาบ่งอาการเคลื่อนไหว| บน, ข้างบน เช่น Die Fahrgäste legen ihr Gepäck auf die Gepäckablage. ผู้โดยสารวางสัมภาระบนที่วางกระเป๋า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top