ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ignoble

IH0 G N OW1 B AH0 L   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ignoble-, *ignoble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ignoble[ADJ] ชั่วช้า, See also: ต่ำทราม, ชั่วร้าย, ร้ายกาจ, อัปรีย์, Syn. disgraceful, dishonorable, mean, Ant. honorable, noble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ignoble(อิกโน'เบิล) adj. ต่ำช้า,เลวทราม,มีคุณภาพเลว,ชั้นต่ำ,ไพร่., See also: ignobility,ignobleness n. ignobly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
ignoble(adj) ต่ำช้า,เลวทราม,เป็นไพร่,ชั้นต่ำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gossip is so ignoble.ที่ไม่ชอบฟังใครนินทาใคร Latter Days (2003)
Ignoble end.ปลายสง่า ... Victory (2013)
Leave the ignoble Greeks to their ways.ชาวกรีกให้เกียรติไปตามทางของพวกเขา 300: Rise of an Empire (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious   FR: ignoble ; honteux
บัดสี[adj.] (batsī) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed   FR: honteux ; ignoble
จัญไร[adj.] (janrai) EN: horrid ; cursed ; damned ; wicked ; evil   FR: maudit ; damné ; ignoble ; diabolique ; mauvais
เลวทราม[adj.] (lēosām) EN: bad ; evil ; wicked ; base ; vicious ; abominable ; detestable   FR: ignoble ; sordide
ทราม[adj.] (sām) EN: base ; degraded ; mean ; dirty ; despicable   FR: ignoble
ต่ำ[adj.] (tam) EN: bad ; evil ; ignoble ; base   FR: vil ; bas
ต่ำช้า[adj.] (tamchā) EN: base ; low ; ignoble ; vile ; mean ; base ; despicable ; vicious ; vvillainous ; wicked   FR: méprisable ; ignoble

CMU English Pronouncing Dictionary
IGNOBLE    IH0 G N OW1 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ignoble    (j) ˈɪgnˈoubl (i1 g n ou1 b l)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ignoble \Ig*no"ble\, a. [L. ignobilis; pref. in- not + nobilis
   noble: cf. F. ignoble. See {In-} not, and {Noble}, a.]
   1. Of low birth or family; not noble; not illustrious;
    plebeian; common; humble.
    [1913 Webster]
 
       I was not ignoble of descent.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Her royal stock graft with ignoble plants. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Not honorable, elevated, or generous; base.
    [1913 Webster]
 
       'T is but a base, ignoble mind,
       That mounts no higher than a bird can soar. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Far from the madding crowd's ignoble strife. --Gray.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) Not a true or noble falcon; -- said of certain
    hawks, as the goshawk.
 
   Syn: Degenerate; degraded; mean; base; dishonorable;
     reproachful; disgraceful; shameful; scandalous;
     infamous.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ignoble \Ig*no"ble\, v. t.
   To make ignoble. [Obs.] --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ignoble
   adj 1: completely lacking nobility in character or quality or
       purpose; "something cowardly and ignoble in his
       attitude"; "I think it a less evil that some criminals
       should escape than that the government should play an
       ignoble part"- Oliver Wendell Holmes, Jr. [ant: {noble}]
   2: not of the nobility; "of ignoble (or ungentle) birth";
     "untitled civilians" [syn: {ignoble}, {ungentle}, {untitled}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top