ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lexicon

L EH1 K S IH0 K AA2 N   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lexicon-, *lexicon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lexicon[N] พจนานุกรม (โดยเฉพาะภาษาโบราณ), Syn. dicitionary
lexicon[N] ศัพท์เฉพาะสาขา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lexicon(เลค'ซะคอน,-เคิน) n. พจนานุกรม,ปทานุกรม pl. lexica,lexicons

English-Thai: Nontri Dictionary
lexicon(n) พจนานุกรม,ปทานุกรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lexiconคลังศัพท์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
lexiconศัพทานุกรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
lexiconคลังศัพท์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is widely considered by my peers to be the Holy Grail of dead languages, but we haven't deciphered the entire lexicon.นี้เป็นที่ศึกษากันอย่างกว้างขวาง ในสาขาของผม ที่จะเป็นโฮลี่เกล ของภาษาที่สาปสูญ แต่เรายังไม่ได้ถอดรหัส ทั้งหมดในพจนานุกรมภาษาโบราณ The Fourth Kind (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปทานุกรม[N] dictionary, See also: lexicon, glossary, Syn. พจนานุกรม, อภิธานคำศัพท์, Example: ปทานุกรมแบบใหม่มีทั้งฉบับอังกฤษเป็นไทยและไทยเป็นอังกฤษ, Count unit: เล่ม, Thai definition: หนังสือสำหรับค้นคว้าความหมายของคำที่เรียงตามลำดับบท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปทานุกรม[n.] (pathānukrom) EN: dictionary ; lexicon ; glossary ; wordbook   FR: dictionnaire [m] ; lexique [m] ; glossaire [m]
ศัพท์หมวด[n. exp.] (sap mūat) EN: glossary ; lexicon ; classified words ; classified terms   
ศัพทานุกรม[n.] (sapthānukrom) EN: glossary ; lexicon ; classified words ; classified terms   

CMU English Pronouncing Dictionary
LEXICON    L EH1 K S IH0 K AA2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lexicon    (n) lˈɛksɪkən (l e1 k s i k @ n)
lexicons    (n) lˈɛksɪkənz (l e1 k s i k @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
レキシコン[, rekishikon] (n) lexicon [Add to Longdo]
語彙[ごい, goi] (n,adj-no) {ling} vocabulary; lexicon; lexis; terminology; (P) [Add to Longdo]
辞書[じしょ, jisho] (n) (1) dictionary; lexicon; (2) (arch) (See 辞表) letter of resignation; (P) [Add to Longdo]
辞書部門[じしょぶもん, jishobumon] (n) lexicon [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
辞書[じしょ, jisho] dictionary, lexicon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lexicon \Lex"i*con\ (l[e^]ks"[i^]*k[o^]n), n. [Gr. lexiko`n (sc.
   bibli`on), neut. of lexiko`s of or belonging to words, fr.
   le`xis a speaking, speech, a way of speaking, a single word
   or phrase, fr. le`gein to say, to speak. See {Legend}.]
   A vocabulary, or book containing an alphabetical arrangement
   of the words in a language or of a considerable number of
   them, with the definition of each; a dictionary; especially,
   a dictionary of the Greek, Hebrew, or Latin language.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lexicon
   n 1: a language user's knowledge of words [syn: {vocabulary},
      {lexicon}, {mental lexicon}]
   2: a reference book containing an alphabetical list of words
     with information about them [syn: {dictionary}, {lexicon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top