ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

humerus

HH Y UW1 M ER0 AH0 S   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humerus-, *humerus*, humeru
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humerus(ฮิว'เมอรัส) n. กระดูกต้นแขน,กระดูกแขน,กระดูกปีกนกหรือไก่ -pl. humeri

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
humerusกระดูกต้นแขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Humerusกระดูกต้นแขน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
3-part proximal humerus fracture.กระดูกต้นแขน หักสามท่อน Love/Addiction (2007)
All right. I found avulsion fractures along the proximal humerus.ตกลง ผมเจอรอยแตกที่แขนท่อนบน The Bond in the Boot (2009)
Here we see a bone laceration on the victim's proximal humerus adjacent to the greater tubercle.ตรงนี้เรามองเห็น การฉีกขาดของกระดูก ตรงกระดูกหัวไหล่ของเหยื่อ มุมประชิดกับปุ่มใหญ่ ตรงกระดูกต้นแขน The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Okay, so far, we have a nick on the scapula, suggesting stabbing, and splintering on the humerus, which suggests sawing.โอเค เราแค่มีร่องรอยตรงกระดูกไหล่ น่าเกิดจากการถูกแทง และรอยแตกตรงกระูดูกต้นแขน น่าจะเกิดจากการเลื่อย The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Our victim's arm was severed through the body of the humerus.เหยื่อของเราถูกตัดที่กระดูกต้นแขน Bone Voyage (2009)
A 60% subluxation between the scapula and the humerus indicates that his right shoulder was dislocated.มีอัตราการเจริญเติบโต 60% ระหว่าง กระดูกสะบักและกระดูกต้นแขน ซึ่งชี้ว่าไหล่ขวาของเขาเคยได้รับบาดเจ็บ The Dwarf in the Dirt (2009)
Well, assuming you're correct that your right humerusถ้าคุณคิดถูกว่ากระดูกต้นแขนขวา The Adhesive Duck Deficiency (2009)
There's some kind of viscous film on the humerus and scapula.มีเยื่อเหนียวๆบางอย่างอยู่ที่กระดูกแขนและหัวไหล่ The Bones on the Blue Line (2010)
The victim sustained a fracture of the lateral epicondyle and the shaft of the left distal humerus.เหยื่อมีร่องรอยแตก ที่้แถบขาทางด้านข้างตัว และตรงลำ ของกระดูกต้นแขนซ้าย The Boy with the Answer (2010)
In the humerus.ในกระดูกต้นแขน Last Temptation (2011)
Based on the vertical head diameter of the humerus,ยึดตามเส้นผ่าศูนย์กลางของกระดูกต้นแขน The Patriot in Purgatory (2012)
Okay, the ends of the humerus are also abraded with no remodeling, so, he could have been dragged by his arms.ส่วนปลายของกระดูกต้นแขน เกิดการสึกกร่อนด้วย และไม่มีการฟื้นฟู, ดังนั้นเขาอาจถูกลากที่แขน The Patriot in Purgatory (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดูกต้นแขน[n.] (kradūk ton khaēn) EN: humerus   FR: humérus [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HUMERUS    HH Y UW1 M ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
humerus    (n) hjˈuːmərəs (h y uu1 m @ r @ s)
humeruses    (n) hjˈuːmərəsɪz (h y uu1 m @ r @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肱骨[gōng gǔ, ㄍㄨㄥ ㄍㄨˇ, ] humerus, #42,266 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
上腕骨[じょうわんこつ, jouwankotsu] (n) humerus (upper bone in arm) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Humerus \Hu"me*rus\, n.; pl. {Humeri}. [L.] (Anat.)
   (a) The bone of the brachium, or upper part of the arm or
     fore limb.
   (b) The part of the limb containing the humerus; the
     brachium.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 humerus
   n 1: bone extending from the shoulder to the elbow

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top