ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

肱骨

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -肱骨-, *肱骨*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肱骨[gōng gǔ, ㄍㄨㄥ ㄍㄨˇ, ] humerus, #42,266 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And it wouldn't have been fatal, but the blood thinners...[CN] 肱骨有壓痛和淤傷 但外周血管脈搏良好 Elevator Love Letter (2009)
A hairline spiral fracture to the right humerus.[CN] 右侧肱骨有一条头发丝细的螺旋骨折 The Dude in the Dam (2013)
His clavicle was broken, his humerus, both his scaphoid bones.[CN] 锁骨也骨折过 还有肱骨 左右舟骨 Friday the 13th (2013)
Supraspinous fossa, right proximal humerus.[CN] 冈上窝 右肱骨近端 The Secrets in the Proposal (2013)
compound fractures of the humerus of the left arm with bone protrusions through the skin.[CN] 以及左臂肱骨都有骨折現象 有斷骨從皮膚內刺出 Checking In (2015)
Normally, it takes longer, but in this case, buddy here has a metal plate in his humerus.[CN] 一般会用稍长点的时间 但这位兄台肱骨里有块金属板 Friday the 13th (2013)
Humerus.[CN] 肱骨 I, Robot (2004)
traumatic amputation through the left distal humerus.[CN] 貫穿左肱骨遠端的外傷性截肢 Valentine's Day Massacre (2010)
You have to put the humerus back into the glenoid socket.[CN] 你要把肱骨推回关节窝里 Darling Companion (2012)
Now, what's odd is that for someone who appears to have been assaulted at time of death, there are no Colles fractures to the distal radius, or humeral head breaks.[CN] 然而 奇怪的是受害人似乎死前受到袭击 但是桡骨远端没有柯莱斯骨折 肱骨头也没有骨折 The Carrot in the Kudzu (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top