ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -肱-, *肱*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[肱, gōng, ㄍㄨㄥ] forearm
Radical: Decomposition: 厷 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] flesh,  Rank: 4,921

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] brachium; humerus, #39,822 [Add to Longdo]
[gōng gǔ, ㄍㄨㄥ ㄍㄨˇ, ] humerus, #42,266 [Add to Longdo]
三头肌[gōng sān tóu jī, ㄍㄨㄥ ㄙㄢ ㄊㄡˊ ㄐㄧ, / ] triceps brachii (back of the upper arm) [Add to Longdo]
二头肌[gōng èr tóu jī, ㄍㄨㄥ ㄦˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧ, / ] bicipital muscle; biceps [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かけ椅子;肘掛け椅子;肘掛椅子;掛椅子;ひじ掛けいす;ひじ掛け椅子[ひじかけいす, hijikakeisu] (n) (1) armchair; chair with arm rests; (2) senior staff [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Drop your jackets around your elbows.[JA] 上着をまで降ろせ The Hitch-Hiker (1953)
And it wouldn't have been fatal, but the blood thinners...[CN] 骨有壓痛和淤傷 但外周血管脈搏良好 Elevator Love Letter (2009)
Get blood-pressure cup or an ABI?[CN] 测下血压和踝指数 I See You (2010)
Well,assuming you're correct that your right humerus is no longer seated in the glenoid socket,[CN] 正确 因为你的右部已经脱离关节处了 The Adhesive Duck Deficiency (2009)
His clavicle was broken, his humerus, both his scaphoid bones.[CN] 锁骨也骨折过 还有骨 左右舟骨 Friday the 13th (2013)
Pectoralis minor and the coracobrachialis, of course.[CN] 胸小肌,當然,還有喙肌... Sentimental Education (2004)
Weak and thready at the brachial.[CN] -4 -0 动脉处脉搏微弱 I See You (2010)
Except Igor, the gym coach, with biceps bigger than his brain.[CN] 你忘了还有伊戈尔吗 那个体育老师 Tu as oublié ton Igor, là? Le prof de gym. 他的二头肌很壮观 Celui qui a un tour de biceps Love Me If You Dare (2003)
Humerus.[CN]  I, Robot (2004)
- All the veins popping out of his biceps.[CN] - 二头肌的血管都要爆出来了 Disconnect (2012)
Soaping up your biceps, your abs, glutes.[CN] 把肥皂涂在你们的二头肌上 胸部上 臀部上 Chillerama (2011)
traumatic amputation through the left distal humerus.[CN] 貫穿左骨遠端的外傷性截肢 Valentine's Day Massacre (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top