ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reputable

R EH1 P Y AH0 T AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reputable-, *reputable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reputable(adj) มีชื่อเสียง, See also: น่าเลื่อมใส, น่าเชื่อถือ, น่าเคารพนับถือ, Syn. respectable, trustworthy, Ant. disreputable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reputable(เรพ'พิวทะเบิล) adj. มีชื่อเสียง, น่าเคารพ, น่านับถือ, ได้มาตรฐาน, ดี, See also: reputability, reputableness n. reputably adv., Syn. honourable, esteemed
disreputable(ดิสเรพ'ยะทะเบิล) adj. ซึ่งมีชื่อเสียงที่ไม่ดี, ฉาวโฉ่, ไม่น่าไว้วางใจ, มอซอ, สกปรก, See also: disreputability n. ดูdisreputable

English-Thai: Nontri Dictionary
reputable(adj) น่านับถือ, มีชื่อเสียง, น่าเคารพ, ได้มาตรฐาน
disreputable(adj) เสียชื่อเสียง, ฉาวโฉ่, ไม่น่าไว้วางใจ, ไม่น่าเชื่อถือ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have heard he's run up debts with every reputable tradesman in the town.ฉันได้ยินว่า เขาเป็นหนี้พ่อค้าที่มีชื่อเสียงทุกคนในเมือง Episode #1.5 (1995)
Then why has Cusimano, a reputable professional, who, five years ago, had the honor of extracting one of II Duce's teeth publicly declare that he is your fiancé?งั้นทำไมคูซิมาโน่หมอที่มีชื่อเสียง... ผู้ซึ่งเมื่อห้าปีที่แล้ว... ได้รับเกียรติให้ถอนฝันท่านอิลดูซ... Malèna (2000)
A number of very reputable scientists have said that one factor of air pollution is oxides of nitrogen from decaying vegetation.นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากหลายท่าน ได้บอกว่าปัจจัยหนึ่งของมลพิษทางอากาศ คือออกไซด์ของไนโตรเจนจากพืชที่เน่าเปื่อย An Inconvenient Truth (2006)
I will be having my work done by a reputable surgeon.ผมจะทำศัลยกรรมกับหมอผ่าตัดที่มีชื่อเสียง Marry Me a Little (2009)
Such a reputable and hard-working teacher suddenly resigning without a reason.เขาเป็นครูที่เป็นที่นิยมและทำงานหนักมาก อยู่ดีๆ ก็ลาออกโดยไม่มีเหตุผล Orutorosu no inu (2009)
Bixton foods is a reputable agricultural company.บิกซ์ตัน ฟู้ดส์ เป็นบริษัทเกษตรกรรมที่มีชื่อเสียง Bad Seed (2009)
And share the experience with as many reputable journals as possible.และแชร์ประสบการณ์ กับวารสารชื่อดังให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
There's no reputable vendor w--ไม่มีกระจกยี่ห้อไหนหรอกที่... Face Off (2011)
Make sure it's a reputable company... that won't mess up the graphics.ถ้ามันไม่สำเร็จ โฆษณาตัวนี้จะเกิดคำถามขึ้น Episode #1.16 (2011)
Remain as a reputable scholar.ท่านควรจะอยู่อย่างสงบ เป็นบัณฑิตที่มีชื่อเสียงจะดีกว่า The Princess' Man (2011)
Oh, and I'm sure she got that from a reputable source.ครับ และ ผมมั่นใจว่า เธอคงได้ ข่าวจากแหล่งข่าวที่เชือถือได้ The Politics of Time (2012)
She's a highly reputable lawyer doing something illegal, surrounded by armed guards, and she is mighty protective of that boat.อะไรหรือ หล่อนเป็นทนายความที่มีชื่อ เสียงมากในการทำเรื่องผิดกฏหมาย รายล้อมไปด้วยคนคุ้มกันที่มีอาวุธ และหล่อนก็ปกป้องเรือลำนั้นอย่างอาจหาญ Ice Queen (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reputableThat is a reputable store.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสียชื่อ[sīacheū] (v) EN: be disreputable ; be notorious ; be infamous ; lose one's reputation ; get a bad name  FR: salir (la réputation) (fig.) ; discréditer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REPUTABLE R EH1 P Y AH0 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reputable (j) rˈɛpjutəbl (r e1 p y u t @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
手配師[てはいし, tehaishi] (n) (disreputable) recruiter of day laborers (labourers) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reputable \Rep"u*ta*ble\ (r?p"?-t?-b'l), a. [From {Repute}.]
   Having, or worthy of, good repute; held in esteem; honorable;
   praiseworthy; as, a reputable man or character; reputable
   conduct.
   [1913 Webster]
 
      In the article of danger, it is as reputable to elude
      an enemy as defeat one.         --Broome.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Respectable; creditable; estimable.
     [1913 Webster] -- {Rep"u ta*ble*ness}, n. --
     {Rep"u*ta*bly}, adv.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reputable
   adj 1: having a good reputation; "a reputable business"; "a
       reputable scientist"; "a reputable wine" [ant:
       {disreputable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top