Search result for

homeland

(39 entries)
(0.0518 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -homeland-, *homeland*, homelan
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
homeland[N] บ้านเกิด, See also: รกราก, ถิ่นฐานบ้านช่อง, ภูมิลำเนา, มาตุภูมิ, ปิตุภูมิ, ถิ่นกำเนิด, บ้านเกิดเมืองนอน, Syn. fatherland, motherland

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
homelandn. มาตุภูมิ,ปิตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน

English-Thai: Nontri Dictionary
homeland(n) บ้านเกิดเมืองนอน,ถิ่นฐาน,ภูมิลำเนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
homelandบ้านเกิดเมืองนอน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
homeland security (n ) กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's why I joined the department of Homeland Security.นั่นเลยทำให้ผมเข้าร่วมกับ กระทรวงความมั่นคงภายในประเทศ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I wish I could visit my mother's homeland.ฉันหวังว่า ฉันจะได้ไปเยี่ยมบ้านเกิดของแม่. Episode #1.7 (2008)
Nice to work with Homeland.ดีจริงๆที่ได้กลับมาทำงานที่บ้านเกิด Breaking and Entering (2008)
Get me Paget from Homeland, Cavanaugh from CDC and Stradler from the joint chiefs.ติดต่อ พาเจท จากกองกำลังรักษาดินแดน คาวานอจฮ์ จากกองควบคุมโรคติดต่อ และ สเตดเดอร์ หัวหน้าฝ่ายประสานงาน WarGames: The Dead Code (2008)
I just got off the phone with CDC and Homeland, who were giving me a tag-team ass-chewing because you put Philadelphia on a stage 2 alert.ผมเพิ่งวางหูจาก CDC และหน่วยรักษาดินแดน ทั้งสองคนถล่มผมยับ เพราะคุณส่งรหัสเตือนภัยขั้นที่2 ในฟิลาเดลเฟีย WarGames: The Dead Code (2008)
I've got the CDC, Homeland and the joint chiefs for you on speaker 10.และหัวหน้าผู้ประสานงานที่ลำโพง 10 WarGames: The Dead Code (2008)
I was with Treasury, dealing with Homeland Security.ผมอยู่กรมธนารักษ์จนย้ายไปความมั่นคงฯ Burn After Reading (2008)
Special Agent Don Self, Homeland Security.ผมเจ้าหน้าที่พิเศษ ดอน เซลฟ์ ตำรวจท้องถิ่น Scylla (2008)
I've been in homeland security since before it even had a name!. ฉันทำงานที่นี่ตั้งแต่มันยังไม่มีชื่อ ! Shut Down (2008)
Don Self, homeland security.ดอน เซลฟ์ เจ้าหน้าที่ดูแลความมั่นคง Safe and Sound (2008)
Don Self, homeland security.ดอน เซลฟ์ เจ้าหน้าที่ดูแลความมั่นคง Safe and Sound (2008)
Of the fbi, the cia and homeland security.ของเอฟบีไอ ซีไอเอ และฝ่ายความมั่นคง Safe and Sound (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
homeland2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
homelandHe was never to see his homeland again.
homelandThe Department of Homeland Security's primary function is the prevention of terrorist attacks occurring within America and, in the extreme case of an attack happening, holding losses to the smallest possible level and swiftly carrying out restoration.
homelandThe soldiers ached for their homeland.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้านเกิดเมืองนอน[N] homeland, See also: motherland, fatherland, Syn. ปิตุภูมิ, มาตุภูมิ, ถิ่นกำเนิด, Example: หล่อนได้มีโอกาสเดินทางกลับยังกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง หลังจากที่ได้พลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนมาเป็นเวลาร่วมสิบปี, Thai definition: ประเทศหรือถิ่นซึ่งเป็นที่เกิด
บ้านเกิด[N] homeland, See also: hometown, native village, birthplace, Syn. รกราก, ถิ่นฐานบ้านช่อง, ภูมิลำเนา, มาตุภูมิ, ปิตุภูมิ, ถิ่นกำเนิด, Example: เขาต้องการจะไปเป็นหมอชนบทที่บ้านเกิด ซึ่งต่างกับเพื่อนร่วมวิชาชีพคนอื่นที่ต้องการไปอยู่ในที่เจริญแล้ว, Thai definition: ประเทศหรือถิ่นซึ่งเป็นที่เกิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland   FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HOMELAND    HH OW1 M L AE2 N D
HOMELANDS    HH OW1 M L AE2 N D Z
HOMELAND'S    HH OW1 M L AE2 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
homeland    (n) (h ou1 m l a n d)
homelands    (n) (h ou1 m l a n d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ国土安全保障省[アメリカこくどあんぜんほしょうしょう, amerika kokudoanzenhoshoushou] (n) Department of Homeland Security (US); DHS [Add to Longdo]
ハイマート[, haima-to] (n) homeland (ger [Add to Longdo]
家郷[かきょう, kakyou] (n) one's homeland; one's old home [Add to Longdo]
国土安全保障省[こくどあんぜんほしょうしょう, kokudoanzenhoshoushou] (n) (See 米国土安全保障省) Department of Homeland Security; DHS [Add to Longdo]
内地[ないち, naichi] (n) (1) (sens) within the borders of a country; domestic soil; (2) inland area; (3) (during the WWII era) Japan proper, as opposed to its overseas colonies; interior of country; homeland; (4) (in Hokkaido and Okinawa) the "mainland" parts of Japan (Kyushu, Shikoku, Honshu) [Add to Longdo]
米国土安全保障省[べいこくどあんぜんほしょうしょう, beikokudoanzenhoshoushou] (n) (See 国土安全保障省) Department of Homeland Security; DHS [Add to Longdo]
母国[ぼこく, bokoku] (n,adj-no) one's homeland; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国土安全[guó tǔ ān quán, ㄍㄨㄛˊ ㄊㄨˇ ㄢ ㄑㄩㄢˊ, / ] homeland security [Add to Longdo]
祖国[zǔ guó, ㄗㄨˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] homeland; motherland [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 homeland
   n 1: the country where you were born [syn: {fatherland},
      {homeland}, {motherland}, {mother country}, {country of
      origin}, {native land}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top