ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hireling

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hireling-, *hireling*, hirel
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hireling[N] คนที่ทำงานรับจ้าง, Syn. laborer, menial, Ant. boss, employer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hireling(ไฮ'เออลิง) n. คนรับจ้าง,ทหารรับจ้าง. adj. รับจ้าง,ออกเที่ยวรับจ้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
hireling(n) ลูกจ้าง,ลูกมือ,ทหารรับจ้าง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับจ้าง[N] employee, See also: hireling, Syn. ลูกจ้าง, Ant. ผู้จ้าง, Example: ภาคเอกชนเป็นผู้รับจ้างทำการสำรวจให้แก่ภาครัฐ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกจ้าง[n.] (lūkjāng) EN: employee ; worker ; staff member ; hireling ; wage-earner ; job-holder ; hand   FR: employé [m] ; employée [f] ; membre du personnel [m]
ผู้รับจ้าง[n.] (phūrapjāng) EN: employee ; hireling ; hired person ; jobber   FR: employé [m] ; salarié [m]
ปลายแถว[X] (plāi thaēo) EN: underling ; menial ; flunky ; lackey ; hireling   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hireling (n) hˈaɪəlɪŋ (h ai1 @ l i ng)
hirelings (n) hˈaɪəlɪŋz (h ai1 @ l i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mietling {m} | Mietlinge {pl}hireling | hirelings [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hireling \Hire"ling\, a.
   Serving for hire or wages; venal; mercenary. "Hireling
   mourners." --Dryden.
   [1913 Webster] Hire purchase agreement
   Hire purchase

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hireling \Hire"ling\ (h[imac]r"l[i^]ng), n. [AS. h[=y]reling.
   See {Hire}, n., and {-ling}.]
   One who is hired, or who serves for wages; esp., one whose
   motive and interest in serving another are wholly gainful; a
   mercenary. "Lewd hirelings." --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hireling
   n 1: a person who works only for money [syn: {hireling},
      {pensionary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top