Search result for

heroism

(30 entries)
(1.0914 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heroism-, *heroism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heroism[N] วีรกรรม, See also: ความกล้าหาญ, Syn. bravery, valiance, valor, Ant. cowardice, timidity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heroism(เฮ'โรอิสซึม) n. ความเป็นผู้กล้าหาญ

English-Thai: Nontri Dictionary
heroism(n) ความกล้าหาญ,ความเก่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You actually surprised me. I mean, for your first attempt at heroism.คุณทำให้ฉันประหลาดใจ หมายถึง ความพยายามที่จะเป็นพระเอกของคุณ Odyssey (2008)
Once you understand the true nature of heroism, you will fly.วันนึงเธอจะเข้าใจ วันใดที่เธอเข้าถึงแก่นแท้ของฮีโร่ Superhero Movie (2008)
Rick, once you understand the true nature of heroism, you will fly.ริกค์ ถ้าคุณ เข้าใจ ธรรมชาติของยอดมนุษย์ นายจะบิน Superhero Movie (2008)
Agent Walker, despite your heroism, you have directly disobeyed several orders.สายลับวอคเกอร์ อย่างไรก็ตาม, วีรกรรมของคุณ ของคุณ ยังมีเรื่องฝ่าฝืยคำสั่งมากมายอยู่ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
That tripp van der bilt's heroism might have been staged?ทริปป์ แวน เดอ บิล เรื่องการเป็นวีรบุรุษที่อาจถูกสร้างขึ้นมา The Grandfather: Part II (2009)
My new world demands less obvious heroism....โตซะที, โลกใหม่ของฉัน ไม่ต้องการฮีโร่บ้าพลังแบบนี้ Watchmen (2009)
For extraordinary heroism and conspicuous gallantry,สำหรับการกระทำเยี่ยงวีรบุรุษ.. และความกล้าหาญอันโดดเด่น Melbourne (2010)
The President of the United States takes great pleasure in presenting the Navy Cross to Commander Stone Hopper for extraordinary heroism.ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฯยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มอบเหรียญกล้าหาญเนวี่ครอส แด่ผู้บังคับการสโตนฮ็อปเปอร์ สำหรับการเป็นวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ Battleship (2012)
It is my great pleasure to present you with a Silver Star for your exceptional heroism and gallantry in combat operations.ผมยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มอบเหรียญซิลเวอร์สตาร์ให้คุณ สำหรับความกล้าหาญในปฏิบัติการรบ Battleship (2012)
I decided a blood drive would be a much better symbol of your heroism than a simple ribbon cutting.คิดว่าการบริจาคเลือดน่าจะดูดีกว่า การไปตัดริบบิ้นตามงานนะ Con-Heir (2012)
Your bravery, your countless acts of heroism.ความกล้าหาญ ความเป็นผู้นำ Truth and Consequences (2012)
Preferably with bars on their uniforms, who are willing to attest to Sully's heroism and kindness...โดยเฉพาะตราบนเครื่องแบบของพวกเขา ผู้ที่เต็มจะจะยืนยันความเป็นฮีโร่และความความดีของซุลลี่ และให้ทหารไปคุมข้างล่างไว้ Sweet Baby (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heroismEverybody praised his heroism.

CMU English Pronouncing Dictionary
HEROISM    HH EH1 R OW0 IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heroism    (n) (h e1 r ou i z @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒロイズム[, hiroizumu] (n) heroism; (P) [Add to Longdo]
英雄主義[えいゆうしゅぎ, eiyuushugi] (n) heroism [Add to Longdo]
義気[ぎき, giki] (n) chivalry; heroism [Add to Longdo]
義勇[ぎゆう, giyuu] (n) heroism; loyalty and courage; (P) [Add to Longdo]
義烈[ぎれつ, giretsu] (n) heroism [Add to Longdo]
真勇[しんゆう, shinyuu] (n) true courage; true heroism [Add to Longdo]
任侠;仁侠[にんきょう;じんきょう, ninkyou ; jinkyou] (adj-na,n,adj-no) (See 任侠団体,男伊達・1) chivalry; generosity; heroism; chivalrous spirit; helping the weak and fighting the strong [Add to Longdo]
武侠[ぶきょう, bukyou] (n) chivalry; gallantry; heroism [Add to Longdo]
武勇談[ぶゆうだん, buyuudan] (n) tale of heroism [Add to Longdo]
武勇伝[ぶゆうでん, buyuuden] (n) martial story; heroic saga; tale of one's heroism; tale of heroic deeds; chivalric romance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heroism \Her"o*ism\ (?; 277), n. [F. h['e]ro["i]sme.]
   The qualities characteristic of a hero, as courage, bravery,
   fortitude, unselfishness, etc.; the display of such
   qualities.
   [1913 Webster]
 
      Heroism is the self-devotion of genius manifesting
      itself in action.            --Hare.
 
   Syn: {Heroism}, {Courage}, {Fortitude}, {Bravery}, {Valor},
     {Intrepidity}, {Gallantry}.
 
   Usage: Courage is generic, denoting fearlessness or defiance
      of danger; fortitude is passive courage, the habit of
      bearing up nobly under trials, danger, and sufferings;
      bravery is courage displayed in daring acts; valor is
      courage in battle or other conflicts with living
      opponents; intrepidity is firm courage, which shrinks
      not amid the most appalling dangers; gallantry is
      adventurous courage, dashing into the thickest of the
      fight. Heroism may call into exercise all these
      modifications of courage. It is a contempt of danger,
      not from ignorance or inconsiderate levity, but from a
      noble devotion to some great cause, and a just
      confidence of being able to meet danger in the spirit
      of such a cause. Cf. {Courage}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heroism
   n 1: the qualities of a hero or heroine; exceptional or heroic
      courage when facing danger (especially in battle); "he
      showed great heroism in battle"; "he received a medal for
      valor" [syn: {heroism}, {gallantry}, {valor}, {valour},
      {valorousness}, {valiance}, {valiancy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top