ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heretofore

HH IH2 R T AH0 F AO1 R   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heretofore-, *heretofore*
Possible hiragana form: へれとふぉれ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heretoforeadv. ก่อนหน้านี้
theretoforeadv. ก่อนนั้น,จนกว่าจะถึงเวลานั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
heretofore(adv) แต่ก่อน,ก่อนนี้,จนบัดนี้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, due to habeas corpus... you and Miss Bonifante had a common law marriage... which heretofore entitles her... to what is legally referred to... as equitable division of the assets.เอาล่ะ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการถือครองสินทรัพย์ ของคุณกับคุณโบนิฟานเต้ มีเรื่องการสมรสเข้ามาเกี่ยวข้อง which heretofore entitles her... Legally Blonde (2001)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จนกระทั่งบัดนี้[CONJ] heretofore, See also: up to now, until now, up until now, Syn. จนเดี๋ยวนี้, จนกระทั่งเดี๋ยวนี้, จนกระทั่งปัจจุบันนี้, Example: ตั้งแต่เรียนจบเมื่อ 5 ปีก่อน จนกระทั่งบัดนี้ฉันยังไม่เคยเจอพวกเพื่อนๆเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จนกระทั่งบัดนี้[conj.] (jonkrathang batnī) EN: up to now ; until now ; heretofore   FR: jusqu'à présent ; jusqu'à maintenant ; jusqu'ici ; jusqu'à cet instant
จนกระทั่งเดี๋ยวนี้[conj.] (jonkrathang dīonī) EN: heretofore   FR: jusqu'ici
จนกระทั่งปัจจุบันนี้[conj.] (jonkrathang patjuban nī) EN: heretofore   

CMU English Pronouncing Dictionary
HERETOFORE HH IH2 R T AH0 F AO1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heretofore (a) hˌɪəʳtuːfˈɔːr (h i@2 t uu f oo1 r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
此时以前[cǐ shí yǐ qián, ㄘˇ ㄕˊ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] heretofore [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
以前に[いぜんに, izenni] (adv) ago; since; before; previously; heretofore; earlier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heretofore \Here`to*fore"\, adv.
   Up to this time; hitherto; before; in time past. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heretofore
   adv 1: used in negative statement to describe a situation that
       has existed up to this point or up to the present time;
       "So far he hasn't called"; "the sun isn't up yet" [syn:
       {so far}, {thus far}, {up to now}, {hitherto},
       {heretofore}, {as yet}, {yet}, {til now}, {until now}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top