ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hello

HH AH0 L OW1   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hello-, *hello*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hello[INT] สวัสดี (คำทักทาย), Syn. hail, Ant. farewell, good-bye

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hello(เฮล'โล,ฮีโล') interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ. n.,vi. (การ) เอ่ยคำ"ฮัลโหล"

English-Thai: Nontri Dictionary
hello(int) สวัสดี
hello(int) ฮัลโล,สวัสดี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hello[เฮลโล่] สวัสดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hello?ฮัลโหล? Basic Instinct (1992)
Hello?สวัสดี? The Birdcage (1996)
Hello?ฮัลโหล? Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Hello?หวัดดี Eating Out (2004)
Hello?เฮลโล? Extreme Aggressor (2005)
Hello.ฮัลโหล Flyboys (2006)
Hello?ฮัลโหล? Bomui walcheu (2006)
Hello!สวัสดี Death Note: The Last Name (2006)
Hello.ฮัลโหล Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
Hello?เฮลโหล Captivity (2007)
Hello?เฮ้ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Hello!หวัดดี Enchanted (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
helloAnd if you see Tom, say hello to him for me.
helloHello. Are you Jackie Scott?
helloHello, Fancy meeting you here.
helloHello! Fancy meeting you here! It's a small world, isn't it?
helloHello, how's business?
helloHello I am Nancy.
helloHello, I have a reservation, my name is Kaori Yoshikawa. Here is the confirmation card.
helloHello, I'm Tomoko Sato from Japan.
helloHello, is Mr Freeman in?
helloHello, is the accountant there, please?
helloHello. Is this the Gotos' residence?
helloHello, is this the personnel department?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวัสดี[N] hello, See also: hi, good day, good morning, good afternoon, good evening, good night, Syn. หวัดดี, Example: สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่ติดตามและให้ความสนับสนุนคอลัมน์สารพัน, Thai definition: คำทักทายหรือพูดขึ้นเมื่อพบหรือจากกัน
ฮัลโหล[INT] hello, Example: ฮัลโหล...สวัสดีค่ะ นกพูดค่ะ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดี [interj.] (dī) EN: hi !   FR: salut ! ; hello !
ฝากสวัสดี...ด้วย[xp] (fāk sawatdī ... dūay) EN: please say hello to ...   FR: remettre le bonjour à ...
ฮัลโหล[interj.] (hanlō = hallō) EN: hello !   FR: allô !
เฮลโหล[interj.] (hēllō) EN: hello ; hullo   FR: allô !
สวัสดี[X] (sawatdī) EN: hello ; hi ; hi there ; good day ; good morning ; good afternoon ; good evening ; good night   FR: bonjour ; bonsoir ; salut ! (fam.) ; au revoir ; adieu
สวัสดีค่ะ[X] (sawatdī kha) EN: hello   FR: bonjour
สวัสดีครับ[X] (sawatdī khrap) EN: hello   FR: bonjour
ทัก[v.] (thak) EN: greet ; address ; speak to ; say hello   FR: s'adresser à ; apostropher
ทักทาย[v.] (thakthāi) EN: greet ; say hello ; address   FR: adresser la parole à ; saluer
ทักทาย[X] (thakthāi) EN: hello !   FR: salut ! ; bonjour !

CMU English Pronouncing Dictionary
HELLO    HH AH0 L OW1
HELLO    HH EH0 L OW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hello    (uh) hˈəlˈou (h @1 l ou1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wèi, ㄨㄟˋ, ] hello (interj., esp. on telephone); hey; to feed (sb or some animal), #2,289 [Add to Longdo]
你好[nǐ hǎo, ㄋㄧˇ ㄏㄠˇ, ] hello, #3,460 [Add to Longdo]
您好[nín hǎo, ㄋㄧㄣˊ ㄏㄠˇ, ] Hello (formal) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hallo allerseits!Hello everybody! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おーい[, o-i] (int) ahoy; hullo; hello [Add to Longdo]
こんにちわ(ik);こにちわ(ik);こにちは(ik)[, konnichiwa (ik); konichiwa (ik); konichiha (ik)] (int) (col) (misspelling of こんにちは) (See 今日は) hello; good day (daytime greeting) [Add to Longdo]
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P) [Add to Longdo]
もしもし[, moshimoshi] (int) (1) hello (e.g. on phone); (2) excuse me! (when calling out to someone); (P) [Add to Longdo]
オセロ[, osero] (n) Othello (board game) [Add to Longdo]
オセロゲーム[, oseroge-mu] (n) (See オセロ) Othello (board game) (wasei [Add to Longdo]
ニーハオ[, ni-hao] (int) hello (chi [Add to Longdo]
ハロー(P);ハロ[, haro-(P); haro] (n) (1) halo; (2) hello; hallo; hullo; (3) harrow; (P) [Add to Longdo]
ハローページ[, haro-pe-ji] (n) (See タウンページ) Hello Page (NTT white pages) [Add to Longdo]
ポケハロ[, pokeharo] (n) (abbr) "pocket Hello Kitty" that combines a pedometer and a tamagotchi [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hello \Hel*lo"\, interj. & n.
   An exclamation used as a greeting, to call attention, as an
   exclamation of surprise, or to encourage one. This variant of
   {Halloo} and {Holloo} has become the dominant form. In the
   United States, it is the most common greeting used in
   answering a telephone.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hello
   n 1: an expression of greeting; "every morning they exchanged
      polite hellos" [syn: {hello}, {hullo}, {hi}, {howdy}, {how-
      do-you-do}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top