ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

have in mind

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -have in mind-, *have in mind*, have in min
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So I have in mind a simple arrangement.ฉันคิดแผนไว้ในใจแล้ว Ratatouille (2007)
- Okay, what did you have in mind exactly?- ก็ได้ จริงๆแล้วเธอคิดเอาไว้ว่ายังไงบ้างหละ Juno (2007)
What kind of beam do you have in mind exactly?คานชนิดไหนที่นาย ตั้งใจจะซื้อเหรอ The Pickle Jar (2009)
Listen, I don't know what you have in mind but you are messing with the wrong girl.ฟังนะ เพื่อน ฉันไม่รู้ ว่านายคิดอะไร แต่ถ้านายจะกวนใจฉัน นายคิดผิดละ It Hurts Me Too (2010)
I have in mind to settle with a female companion.ฉันตั้งใจว่าจะร่วมชีวิตกับผู้หญิงซักคน The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
I have in mind to create an index of similes, Uncle.หนูกำลังคิดจะเขียนดัชนีเปรียบเทียบค่ะลุง The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
So, let's see what you have in mind for the lighting.คุณมีไอเดียอะไรอีกเรื่องไฟ Assassins (2011)
Just what does that leadless pencil you call an imagination have in mind to end this scene, hmm?whаt рrісе wоuld yоu раy tо рrоtесt thе ѕоurсе? Αny. Cloud Atlas (2012)
You should send it now, because what I have in mind is going to take the whole... afternoon.คุณน่าจะส่งมันได้เเล้วนะตอนนี้, เพราะสิ่งที่ผมคิดอยู่ในใจ คือจะใช้เวลาอยู่กับคุณ.. ตลอดบ่ายนี้ Cross Rhodes (2012)
What'd you have in mind as far as compensation?คุณคิดว่าคุณอยากได้อะไร สำหรับค่าชดเชย Sunshine and Frosty Swirl (2012)
What else did you have in mind instead?มีอะไรอย่างอื่นอีกไหมในัวคุณตอนนี้ Portrait of a Lady Alexander (2012)
Listen, the thing is, what I have in mind might come off as a little unorthodox.ฟังนะ เรื่องก็คือ อะไรก็ตามที่ผมคิด มันอาจจะออกมา เหมือนกับพวกออธอร์ด็อก The Killer (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
have in mindHow about telling me what you have in mind?
have in mindI am not certain what I have in mind myself.
have in mindIs that what you have in mind?
have in mindTell me what you have in mind.
have in mindWhat image did you have in mind as you painted this picture?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งเจตนา[V] intend, See also: have in mind, plan, aim, mean, purpose, Syn. ตั้งใจ, ตั้งเป้าหมาย, Example: เขาตั้งเจตนาไว้อย่างมุ่งมั่นว่าจะจับคนร้ายกลุ่มนี้ให้ได้, Thai definition: ตั้งใจหรือมุ่งหมายไว้อย่างแน่วแน่ว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนง[v.] (jamnong) EN: aim ; have in view ; have in mind ; desire ; wish ; want ; intend   FR: avoir l'intention de ; vouloir
กะ[v.] (ka) EN: have in mind ; plan ; intend ; plot ; think   FR: compter ; espérer ; s'attendre à
กำหนดไว้ในใจ[v. exp.] (kamnot wai nai jai) EN: have in mind   
ตั้งใจจริง[v. exp.] (tangjai jing) EN: determine ; intend ; mean ; aim ; have in mind   

Japanese-English: EDICT Dictionary
念じる[ねんじる, nenjiru] (v1,vt) to have in mind; to be anxious about; to pray silently [Add to Longdo]
念ずる[ねんずる, nenzuru] (vz,vt) to pray silently; to have in mind; to be anxious about [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 have in mind
   v 1: intend to refer to; "I'm thinking of good food when I talk
      about France"; "Yes, I meant you when I complained about
      people who gossip!" [syn: {think of}, {have in mind},
      {mean}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top