Search result for

harmonic

(72 entries)
(0.0349 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harmonic-, *harmonic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harmonic[ADJ] ที่ประสานกัน, See also: กลมกลืนกัน, เข้ากันสนิท
harmonic[N] เสียงประสาน, See also: ทำนองประสาน
harmonic[ADV] เสียงประสาน, See also: ทำนองประสาน
harmonica[N] หีบเพลงปาก, See also: เครื่องดนตรีเป่าด้วยปาก, ออร์แกนปาก, Syn. mouth organ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
harmonic(ฮาร์มอน'นิค) adj. ประสานกัน,กลมกลืนกัน,เข้ากันสนิท,สามัคคี., See also: harmonically adv. harmonicness n., Syn. cordial
harmonic meanส่วนกลับของค่าเฉลี่ยของผลบวกของส่วนกลับแต่ละรายการของข้อมูลสถิติ
harmonica(ฮาร์มอน'นิคะ) n. หีบเพลงปาก,ออร์แกนปาก., Syn. mouth organ
harmonics(ฮาร์มอน'นิคซ) n. วิทยาศาสตร์เสียงดนตรี,วิชาเสียงประสาน
philharmonic(ฟิลฮาร์มอน'นิค) adj. ชอบดนตรี,รักดนตรี,เกี่ยวกับกลุ่มนักดนตรีหรือวงดนตรี,เกี่ยวกับวงดนตรีประสานเสียง. n. วงดนตรีประสานเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
harmonic(adj) กลมกลืนกัน,สอดคล้องกัน,ประสานเสียงกัน,สามัคคีกัน
harmonica(n) หีบเพลงเป่า
philharmonic(adj) ชอบดนตรี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
harmonicฮาร์มอนิก, ทวีคูณความถี่ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
harmonicฮาร์มอนิก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
harmonic analysisการวิเคราะห์ฮาร์มอนิก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
harmonic balancer; harmonic damperชุดลดแรงสั่นข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
harmonic damper; harmonic balancerชุดลดแรงสั่นข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
harmonic mean (H.M.)มัชฌิมฮาร์มอนิก (เอชเอ็ม) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
harmonic motionการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
harmonic progression (H.P.)การก้าวหน้าฮาร์มอนิก (เอชพี) [มีความหมายเหมือนกับ harmonic sequence] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
harmonic sequenceลำดับฮาร์มอนิก [มีความหมายเหมือนกับ harmonic progression (H.P.)] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
harmonic waveคลื่นฮาร์มอนิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Harmonic analysisการวิเคราะห์ฮาร์มอนิก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
harmonic mean (H.M.)มัชฌิมฮาร์มอร์นิก (เอชเอ็ม), ค่ากลางของข้อมูลชุดหนึ่งที่ได้จากการหารจำนวนข้อมูลทั้งหมดด้วยผลบวกของส่วนกลับของข้อมูลชุดนั้น  ใช้อักษรย่อ H.M. [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Harmonicaหีบเพลงเป่า [TU Subject Heading]
Harmonics (Electric waves)ฮาร์มอนิก (คลื่นไฟฟ้า) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, she gathered anyone who's ever touched an instrument, a flute or harmonica.เธอก็เลยไปรวบรวมพวกนักดนตรีสมัครเล่นมาแทน Beethoven Virus (2008)
** [ Harmonic Vocalizing ]บรรยายไทยโดย ryangiggs Theatricality (2010)
Geometry and harmonic vibrations--เรขาคณิตและการสั่นสะเทือนแบบฮาร์มอนิค... The Man from the Other Side (2010)
So we set up three harmonic rodsเราจึงจัดเรียงส้อมเสียง 3 อันนี้ The Man from the Other Side (2010)
So if we set up the harmonic rodsงั้นถ้าเกิดเราจัดเรียงส้อมเสียง The Man from the Other Side (2010)
Newton would have to place the harmonic rodsนิวตันคงต้องวางส้อมเสียง The Man from the Other Side (2010)
arewesendinganyonetolook for the harmonic rods?เราได้ส่งใครไปดู พวกส้อมเสียงที่ว่านั่นบ้างมั้ย The Man from the Other Side (2010)
Harmonic music reduces neural activity.ดนตรีฮาร์มอนิคจะช่วย ลดการทำงานของระบบประสาท The Box (2010)
Mo Ne, there isn't a harmonica.โมเน เธอยังไม่มีฮาร์โมนิก้านะ Episode #1.2 (2010)
Next time, you must prepare a harmonica.คราวหน้าเตรียมไว้ด้วยล่ะ Episode #1.2 (2010)
Harmonica teacher.ครูสอนฮาร์โมนิก้า Episode #1.2 (2010)
You want me to believe that you are Mo Ne's harmonica teacher?คุณจะให้ฉันเชื่อเหรอว่า คุณเป็นครูสอนฮาร์โมนิก้า? Episode #1.2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
harmonicI belonged to the harmonica club in my high school days.
harmonicIn particular it is customary for actual examples of use of the harmonic mean generally cover "average speed," and explain no further than that.
harmonicIs the harmonica the present from a father?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หีบเพลง[N] accordion, See also: harmonica, mouth-organ, concertina, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องอัดลมทำด้วยไม้หุ้มกระดาษมีรู มีลิ้น ใช้นิ้วปิดเปิดให้เป็นเสียงเพลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หีบเพลง[n.] (hīpphlēng) EN: harmonica ; accordion ; mouth-organ ; concertina   FR: harmonica [m] ; accordéon [m]
หีบเพลงปาก[n.] (hīpphlēng pāk) EN: harmonica   FR: harmonica [m]
หีบเพลงเป่า[n. exp.] (hīpphlēng pao) EN: harmonica   FR: harmonica [m]
คณะดนตรี[n. exp.] (khana dontrī) EN: band ; philharmonic orchestra   FR: groupe musical [m] ; orchestre philarmonique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HARMONIC    HH AA0 R M AA1 N IH0 K
HARMONICA    HH AA0 R M AA1 N IH0 K AH0
HARMONICS    HH AA0 R M AA1 N IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harmonic    (n) (h aa1 m o1 n i k)
harmonica    (n) (h aa1 m o1 n i k @)
harmonics    (n) (h aa1 m o1 n i k s)
harmonicas    (n) (h aa1 m o1 n i k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oberwelle {f}harmonic wave; ripple [Add to Longdo]
harmonische Reihe {f} [math.]harmonic series [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラスハーモニカ[, gurasuha-monika] (n) glass harmonica [Add to Longdo]
ハーモニカ[, ha-monika] (n) (1) harmonica; mouth organ; (2) (X) cunnilingus; (P) [Add to Longdo]
ハーモニクス[, ha-monikusu] (n) (See 和声学・わせいがく) harmonic; harmonics [Add to Longdo]
ハーモニックス[, ha-monikkusu] (n) harmonics [Add to Longdo]
ハモニカ[, hamonika] (n) harmonica [Add to Longdo]
ピアニカ[, pianika] (n) pianica; piano and harmonica [Add to Longdo]
フィルハーモニック[, firuha-monikku] (adj-f) philharmonic (e.g. orchestra, choir) [Add to Longdo]
異名同音[いめいどうおん, imeidouon] (n) enharmonic [Add to Longdo]
楽友協会[がくゆうきょうかい, gakuyuukyoukai] (n) philharmonic society; society of the friends of music [Add to Longdo]
手風琴[てふうきん, tefuukin] (n) accordion; harmonica [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口琴[kǒu qín, ㄎㄡˇ ㄑㄧㄣˊ, ] harmonica [Add to Longdo]
谐振子[xié zhèn zǐ, ㄒㄧㄝˊ ㄓㄣˋ ㄗˇ, / ] harmonic oscillator (phys.) [Add to Longdo]
谐波[xié bō, ㄒㄧㄝˊ ㄅㄛ, / ] harmonic (wave with frequency an integer multiple of the fundamental) [Add to Longdo]
谐音列[xié yīn liè, ㄒㄧㄝˊ ㄌㄧㄝˋ, / ] harmonic series [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harmonic \Har*mon"ic\ (h[aum]r*m[o^]n"[i^]k), Harmonical
 \Har*mon"ic*al\ (-[i^]*kal), a. [L. harmonicus, Gr. "armoniko`s;
   cf. F. harmonique. See {Harmony}.]
   1. Concordant; musical; consonant; as, harmonic sounds.
    [1913 Webster]
 
       Harmonic twang! of leather, horn, and brass. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) Relating to harmony, -- as melodic relates to
    melody; harmonious; esp., relating to the accessory sounds
    or overtones which accompany the predominant and apparent
    single tone of any string or sonorous body.
    [1913 Webster]
 
   3. (Math.) Having relations or properties bearing some
    resemblance to those of musical consonances; -- said of
    certain numbers, ratios, proportions, points, lines,
    motions, and the like.
    [1913 Webster]
 
   {Harmonic interval} (Mus.), the distance between two notes of
    a chord, or two consonant notes.
 
   {Harmonical mean} (Arith. & Alg.), certain relations of
    numbers and quantities, which bear an analogy to musical
    consonances.
 
   {Harmonic motion}, the motion of the point A, of the foot of
    the perpendicular PA, when P moves uniformly in the
    circumference of a circle, and PA is drawn perpendicularly
    upon a fixed diameter of the circle. This is simple
    harmonic motion. The combinations, in any way, of two or
    more simple harmonic motions, make other kinds of harmonic
    motion. The motion of the pendulum bob of a clock is
    approximately simple harmonic motion.
 
   {Harmonic proportion}. See under {Proportion}.
 
   {Harmonic series} or {Harmonic progression}. See under
    {Progression}.
 
   {Spherical harmonic analysis}, a mathematical method,
    sometimes referred to as that of {Laplace's Coefficients},
    which has for its object the expression of an arbitrary,
    periodic function of two independent variables, in the
    proper form for a large class of physical problems,
    involving arbitrary data, over a spherical surface, and
    the deduction of solutions for every point of space. The
    functions employed in this method are called spherical
    harmonic functions. --Thomson & Tait.
 
   {Harmonic suture} (Anat.), an articulation by simple
    apposition of comparatively smooth surfaces or edges, as
    between the two superior maxillary bones in man; -- called
    also {harmonia}, and {harmony}.
 
   {Harmonic triad} (Mus.), the chord of a note with its third
    and fifth; the common chord.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harmonic \Har*mon"ic\ (h[aum]r*m[o^]n"[i^]k), n. (Mus.)
   A musical note produced by a number of vibrations which is a
   multiple of the number producing some other; an overtone. See
   {Harmonics}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 harmonic
   adj 1: of or relating to harmony as distinct from melody and
       rhythm; "subtleties of harmonic change and tonality"-
       Ralph Hill [ant: {nonharmonic}]
   2: of or relating to harmonics
   3: of or relating to the branch of acoustics that studies the
     composition of musical sounds; "the sound of the resonating
     cavity cannot be the only determinant of the harmonic
     response"
   4: relating to vibrations that occur as a result of vibrations
     in a nearby body; "sympathetic vibration" [syn: {harmonic},
     {sympathetic}]
   5: involving or characterized by harmony [syn: {consonant},
     {harmonic}, {harmonical}, {harmonized}, {harmonised}]
   n 1: a tone that is a component of a complex sound
   2: any of a series of musical tones whose frequencies are
     integral multiples of the frequency of a fundamental

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top