ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gutsy

G AH1 T S IY1   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gutsy-, *gutsy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gutsy[ADJ] กล้าหาญ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เด็ดเดี่ยว, Syn. tough, spirited, courageous, Ant. cautious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gutsy(กัท'ซี) adj. มีความกล้าหาญมาก,แข็งแรง., See also: gutsily adv. gutsiness n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, buddy. You're one gutsy racer.เฮ้เพื่อน คุณเป็นหนึ่งในนักแข่งกล้าหาญ Cars (2006)
Gutsy call.Gutsy call. 97 Seconds (2007)
Meet me tomorrow at the Saint Regis at ten and tell me how the gutsy little schmuck who needs a ride home would re-structure these deals.เอาล่ะ ผมจะให้โอกาสคุณอีกครั้ง Limitless (2011)
Gutsy coming here, one against five.กัซซี่กลับมาทีร่นี่ก็จะเป็น 5-1 Fast Times (2012)
Where's all the gutsy stuff?แล้วเศษเนื้อพวกนั้นไปไหนหมด The Method in the Madness (2012)
Yeah. Gutsy stuff.ช่าย.พวกเศษเนื้อ The Method in the Madness (2012)
Gutsy move going without a bra.ย้ายกล้าหาญไปโดยชุดชั้นใน Grudge Match (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gutsyPeople are cool when they're gutsy, doesn't matter if they're men or women.

CMU English Pronouncing Dictionary
GUTSY G AH1 T S IY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gutsy (n) gˈʌtsiː (g uh1 t s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mutig; tapfer {adj} | mutiger; tapferer | am mutigsten; am tapferstengutsy | gutsier | gutsiest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 gutsy \gutsy\ adj.
   1. marked by courage and determination in the face of
    difficulties or danger.
 
   Syn: courageous, plucky.
     [WordNet 1.5]
 
   2. rough or plain; not sophisticated or refined; earthy.
    Opposite of {sophisticated}, or {refined}.
 
   Syn: earthy, lusty, robust.
     [PJC] guttae

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gutsy
   adj 1: marked by courage and determination in the face of
       difficulties or danger; robust and uninhibited; "you have
       to admire her; it was a gutsy thing to do"; "the
       gutsy...intensity of her musical involvement"-Judith
       Crist; "a gutsy red wine" [syn: {gutsy}, {plucky}] [ant:
       {gutless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top