ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gloze

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gloze-, *gloze*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gloze[VT] อธิบายความ, See also: ตีความ, Syn. gloss, explain
gloze[VI] สอพลอ (คำเก่า), See also: ป้อยอ, ยกยอ, ประจบประแจง, Syn. flattery, cajolery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gloze(โกลซ) v.,n. อำพราง,ปิดบัง,พูดกลบเกลื่อน,สอพลอ,อธิบาย,ให้ข้อคิดเห็น.

English-Thai: Nontri Dictionary
gloze(vt) กลบเกลื่อน,ปิดบัง,อำพราง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
General Glozelle?ขุนพลโกลเซล The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gloze \Gloze\, v. i. [imp. & p. p. {Glozed}; p. pr. & vb. n.
   {Glozing}.] [OE. glosen, F. gloser. See {gloss} explanation.]
   [1913 Webster]
   1. To flatter; to wheedle; to fawn; to talk smoothly.
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       A false, glozing parasite.      --South.
    [1913 Webster]
 
       So glozed the tempter, and his proem tuned.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To give a specious or false meaning; to ministerpret.
    --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gloze \Gloze\, v. t.
   To smooth over; to palliate.
   [1913 Webster]
 
      By glozing the evil that is in the world. --I. Taylor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gloze \Gloze\, n.
   1. Flattery; adulation; smooth speech.
    [1913 Webster]
 
       Now to plain dealing; lay these glozes by. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Specious show; gloss. [Obs.] --Sir P. Sidney.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top