ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

finish off

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finish off-, *finish off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finish off[PHRV] ทำให้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์, Syn. end off, finish up, mop up
finish off[PHRV] ทำลาย
finish off[PHRV] ทำให้พ่ายแพ้, See also: ปราบ, กำจัด, Syn. polish off
finish off[PHRV] ฆ่า (คำไม่เป็นทางการ), See also: ฆาตกรรม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- finish off the production run,- ทำการผลิตให้มันหมด Junior (1994)
And after you finish off Bigweld there will be nobody out there to fix them.และถ้าลูกจัดการกับบิ๊กเวลด์เรียบร้อยแล้ว ก็จะไม่มีใครมาคอยซ่อมพวกมันอีกต่อไป Robots (2005)
Finish off the rest of my food if you want.- ต้องไปล่ะ - แหงล่ะ Cassie (2007)
The demon told me to finish off everything in the house today.ไม่ได้หรอกแม่ เราถังแตกแล้ว Burning House of Love (2008)
MAYBE SHE WAS RUSHING IT, TRYING TO FINISH OFF THE LAST VICTIM.เธอเป็นสาวกอันดับหนึ่งของคอร์ดแลนด์ The Angel Maker (2008)
- Once they make it off that ship, we'll need reinforcements to finish off the enemy.- ทันทีที่พวกเขาออกมาจากยานนั่นได้ เราต้องการกำลังเสริม เพื่อที่จะเผด็จศึกพวกศัตรู Destroy Malevolence (2008)
Then we will finish off Skywalker.สกายวอล์คเกอร์เอาไว้ทีหลัง Shadow of Malevolence (2008)
Because I think you should go back upstairs and finish off.เพราะแม่คิดว่า ลูกควรจะไปข้างบน แล้วไปจัดของให้เสร็จนะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Uh, we could Bbob for apples, maybe finish off with some scuba diving.เราอาจเล่นเกมส์ คาบลูกแอบเปิ้ลกลางน้ำ จบท้ายด้วยการดำน้ำลึก Countdown (2010)
Okay, I will eat the hand, and, um, you finish off the ear.โอเค พ่อจะกินมือ ส่วนลูกจัดการหู Surfacing (2010)
If you cannot, or will not, finish off your opponent...ถ้าเจ้าไม่สามารถ เอาชนะคู่ต่อสู้เจ้าได้ The Coming of Arthur: Part One (2010)
We just have one project to finish off.เเต่เราก็มีเเค่งานเดียวที่ต้องทำให้เสร็จนะ Cyrano Agency (2010)

Japanese-English: EDICT Dictionary
とどめを刺す;止めを刺す[とどめをさす, todomewosasu] (exp,v5s) (1) to finish off; to ensure (something) is dead; to deliver the coup de grace; (2) to put an end to; to deliver the final blow; (3) (as AはBに止めを刺す) to be the best for A [Add to Longdo]
やっ付ける(P);遣っ付ける;遣っつける[やっつける, yattsukeru] (v1,vt) to beat; to attack (an enemy); to do away with; to finish off; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 finish off
   v 1: finish a task completely; "I finally got through this
      homework assignment" [syn: {get through}, {wrap up},
      {finish off}, {mop up}, {polish off}, {clear up}, {finish
      up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top