ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

芳香

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -芳香-, *芳香*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
芳香[fāng xiāng, ㄈㄤ ㄒㄧㄤ, ] balmy; aromatic (in organic chemistry), #17,440 [Add to Longdo]
芳香[fāng xiāng huán, ㄈㄤ ㄒㄧㄤ ㄏㄨㄢˊ, / ] aromatic ring; same as benzene ring C6H6 (in organic chemistry) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
芳香[ほうこう, houkou] (n,adj-no) perfume; fragrance; aroma; balm; (P) [Add to Longdo]
芳香を放つ[ほうこうをはなつ, houkouwohanatsu] (exp,v5t) to give out (off) fragrance [Add to Longdo]
芳香[ほうこうざい, houkouzai] (n) aromatic [Add to Longdo]
芳香族化合物[ほうこうぞくかごうぶつ, houkouzokukagoubutsu] (n) aromatic compounds [Add to Longdo]
芳香族炭化水素[ほうこうぞくたんかすいそ, houkouzokutankasuiso] (n) aromatic hydrocarbon [Add to Longdo]
芳香[ほうこうゆ, houkouyu] (n) (obsc) (See 精油) fragrant oil; essential oil [Add to Longdo]
芳香療法[ほうこうりょうほう, houkouryouhou] (n) aromatherapy [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The lotus blossoms diffused an inexpressibly pleasant scent.蓮の花はなんとも言えない芳香をはなっていた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just choose a scent.[JA] 芳香剤の指定を New Car Smell (2012)
It has aromatic essential oils.[CN] 添加了芳香 Episode #1.1 (2014)
Well, I hope you sell plenty of air fresheners.[JA] あなたが沢山、芳香剤を売ることを願っているの Face Off (2011)
From the novels. It's aromatic.[CN] 从小说看来的,一种芳香 The Hungover Games (2014)
It's an aromatherapy heating pad.[CN] 这是芳香热敷袋 Parental Guidance Suggested (2014)
Now slow down... stop here![CN] *芳香,魅惑的爱 Neerja (2016)
So say we sold, I don't know, 10 pine-scented air fresheners.[JA] パインの香りの芳香剤 10個 To'hajiilee (2013)
I'm the flower, you're the aroma[CN] *我是花朵你就是芳香 The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (2015)
Hey, how come you guys always give air freshener?[JA] 連中は必ず 芳香スプレーを使う Abiquiu (2010)
Well, knowing you, it's probably some cheap toilet water from the Woolworth's.[JA] あなたの事だから きっと 安っぽいトイレの 芳香剤とか Unholy Night (2012)
Watching you, I thought of tales in The Arabian Nights, of myrrh and frankincense and...[CN] 看着你,我想到了 天方夜谭里的童话故事 神秘,芳香 Leave Her to Heaven (1945)
We're both you, hot, great-smelling.[CN] 我們都那麼年輕 激情 芳香四溢 The Intern (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
芳香[ほうこう, houkou] Wohlgeruch, -Duft, Parfuem [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top