ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

for years

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -for years-, *for years*, for year
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
for years[IDM] แรมปี, See also: หลายปี, Syn. for ages

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Jewish soldier suffered a loss of memory and remained in hospital for years, ignorant of the change in Tomainia.สมองเสื่อม และ อยู่ในโรงพยาบาลเกือบปี ผู้ไร้การศึกษาได้เปลี่ยนแปลง โทไมเนีย The Great Dictator (1940)
I've been trying to contact all the members of Third Troop for years.ฉันได้พยายามที่จะติดต่อ สมาชิกทั้งหมดของสาม กองร้อยมานานหลายปี How I Won the War (1967)
For years I paid my people extra, so they wouldn't do that kind of business.For years I paid my people extra, so they wouldn't do that kind of business. The Godfather (1972)
She kept the original for years.เธอเก็บของจริงไว้เป็นปี. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
For years the landlords have ordered us to grow indigo for dyeing cloth.หลายปีมาแล้ว เจ้าของที่สั่งให้เรา ปลูกคราม Gandhi (1982)
A Miss Slade from London. She's been writing to Gandhiji for years.คุณสเล้ดจากลอนดอน เธอเขียนถึงคานธีมาหลายปี Gandhi (1982)
You've been punishing yourself for years for something you thought you did wrong.คุณได้รับการลงโทษตัวเอง สำหรับปีที่ผ่านมา สิ่งที่คุณคิดว่าคุณทำผิด 2010: The Year We Make Contact (1984)
I came here for years in order to paint.ผมมาที่นี่เพื่อวาดรูป Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
This tree must have stood here for years and yearsมันต้องอยู่ตรงนี้มาหลายต่อหลายปีทีเดียว My Neighbor Totoro (1988)
They haven't done that for years.เขาไม่ได้ทำอย่างนั้นมานานแล้ว Field of Dreams (1989)
I mean down downtown. Way, way down. He's gonna be digging latrines for years.ผมหมายถึงล่างๆของดาวน์ทาวน์ ลงไปตอนล่างๆน่ะ เขาจะต้องไปขุดหลุมส้วมเป็นเวลา 1 ปี Mannequin: On the Move (1991)
But it's been in the family for years. It is necessary to find the princess a suitor.มันจำเป็นในการค้นหา คู่หมั้นองค์หญิงนะ พะยะค่ะ Aladdin (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
for yearsAfter being out in the wind and rain for years and years the walls of this (apartment) building are weather-beaten/weathered and brittle.
for yearsAt this corner there happened an accident that was to be remembered for years.
for yearsFor years Marina had been inspecting houses.
for yearsFor years the picture passed as a genuine Rembrandt.
for yearsGood leather will wear for years.
for yearsHe's been having trouble with back pain for years.
for yearsI haven't seen him for years.
for yearsI lived for years ... and years.
for yearsI've dealt with this store for years.
for yearsI visited him, whom I had not seen for years.
for yearsLast evening I was rang up by an old college friend whom I had not heard from for years.
for yearsMary and I remained firm friends for years.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรมปี[ADV] for years, See also: for period years, Example: เขารู้สึกคุ้นเคยกับทุกๆ คนราวกับได้รู้จักมาแรมปี, Thai definition: เป็นปีๆ, เป็นเวลานานหลายปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ในอนาคต[X] (nai anākhot) EN: in the future ; for years to come   FR: dans l'avenir ; dans le futur ; du futur
เป็นปี ๆ[X] (pen pī pī) EN: for years   FR: depuis des années ; cela fait des années

Japanese-English: EDICT Dictionary
十年一日[じゅうねんいちじつ;じゅうねんいちにち, juunen'ichijitsu ; juunen'ichinichi] (n) without intermission for ten (long) years; with constancy of purpose for ten (long) years; in the same old rut for years on end [Add to Longdo]
千代に八千代に[ちよにやちよに, chiyoniyachiyoni] (adv) (arch) for millennia and millennia; for years and years; forever and ever [Add to Longdo]
千年一日[せんねんいちじつ, sennen'ichijitsu] (n) without intermission for many years; with constancy of purpose for many years; in the same old rut for years on end [Add to Longdo]
[ねん, nen] (n) (1) year (e.g. AD); (ctr) (2) counter for years [Add to Longdo]
年;歳[とせ, tose] (ctr) (arch) counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top