ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fecund

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fecund-, *fecund*, fecun
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fecund[ADJ] อุดมสมบูรณ์, See also: ออกดอกผลมาก, Syn. fertile, fruitful, productive
fecundate[VT] ทำให้เกิดผล, See also: ทำให้มีลูกมาก, ทำให้ดินดี, Syn. fertilize, reproduce
fecundity[N] การผลิดอกออกผลเป็นจำนวนมาก, Syn. abundancy, fruitfulness, productivity
fecundity[N] ความสามารถในการสร้างสรรค์ความคิดต่างๆ (คำทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fecund(ฟี'เคินดฺ) adj. ทำให้เกิดผล,มีผลหรือลูกดก,อุดมสมบูรณ์,ดินดี,สร้างสรรค์
fecundity(ฟีเคิน'ดิที) n. ความมีลูกดก,ความอุดมสมบูรณ์,ความสามารถสร้างสรรค์ได้มาก, Syn. fruitfulness
infecund(อินฟี'เคินดฺ) adj. ไม่ได้ผล,ไม่ออกผล., See also: infecundity n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fecund(adj) อุดมสมบูรณ์,สร้างสรรค์,มีลูกดก,มีดอกมีผล
fecundity(n) ความอุดมสมบูรณ์,การให้ผลดก,ความสามารถสร้างสรรค์ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fecundสามารถมีบุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fecund ageวัยที่สามารถมีบุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fecundabilityความสามารถมีบุตรได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fecundation, artificial; insemination, artificialการผสมเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fecundation; fertilisation; fertilizationการผสมเชื้อ, การปฏิสนธิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fecundityความสามารถมีบุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fecundity; fertilityความมีลูกดก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fecundability ความสามารถมีบุตร
ความน่าจะเป็นในการตั้งครรภ์ต่อวงจรประจำเดือน หรือวงจรระดู (menstrual cycle) [สิ่งแวดล้อม]
Fecundityความสามารถมีบุตร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hail to the mighty fecund earth.สรรเสริญแด่ผู้มอบความยิ่งใหญ่ ให้กับพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ Sacrifice (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมัน[adj.] (man) EN: sterile ; barren ; infutile ; fruitless ; infecund   FR: stérile ; aride ; infécond

CMU English Pronouncing Dictionary
FECUNDITY F AH0 K AH1 N D IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fecund (j) fˈɛkənd (f e1 k @ n d)
fecundity (n) fˈɪkˈʌndɪtiː (f i1 k uh1 n d i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
寡産[かさん, kasan] (n) (obsc) low fecundity [Add to Longdo]
生産性[せいさんせい, seisansei] (n) fecundity; productivity; (P) [Add to Longdo]
多産[たさん, tasan] (n,adj-no) (1) fecundity; (adj-na) (2) fecund; fertile; fruitful; prolific; reproductive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fecund \Fec"und\, a. [L. fecundus, from the root of fetus: cf.
   F. f['e]cond. see {Fetus}.]
   Fruitful in children; prolific. --Graunt.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fecund
   adj 1: capable of producing offspring or vegetation
   2: intellectually productive; "a prolific writer"; "a fecund
     imagination" [syn: {fecund}, {fertile}, {prolific}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top