ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exploration

EH2 K S P L ER0 EY1 SH AH0 N   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exploration-, *exploration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exploration[N] การสำรวจ, See also: การค้นหา, Syn. discovery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exploration(เอคซฺพละเร'เชิน) n. การสำรวจค้น,การสำรวจ,การตรวจ,การวินิจฉัย,สอบสวน

English-Thai: Nontri Dictionary
exploration(n) การสำรวจ,การตรวจค้น,การสอบสวน,การวินิจฉัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
explorationการสำรวจหาทรัพยากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
explorationการตรวจวินิจฉัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Explorationการผ่าเพื่อตรวจค้น [การแพทย์]
explorationการสำรวจ, กระบวนการหนึ่งที่นำไปสู่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is the product of years of exploration by some of the world's most distinguished scientists.นี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ ปีของการสำรวจ โดยบางส่วนของโลกที่นัก วิทยาศาสตร์ที่โดดเด่นที่สุด Contact (1997)
When deep space exploration ramps up.ที่มีฟองอากาศเล็กๆบอกความไม่เนี้ยบของงานอยู่ข้างใน Fight Club (1999)
He said there are two reasons why extraterrestrials would visit us... to make contact in the spirit of exploration and furthering the knowledge of the universe, or the other reason...เขาบอกว่าที่มนุษย์ต่างดาวมาหาเรามีเหตุผลสองข้อ ข้อแรกคือมาสำรวจ ติดต่อ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจักรวาล Signs (2002)
All exploration units from one to twelve.หน่วยสำรวจทั้งหมด ตั้งแต่หนึ่งถึงสิบสอง Hoshi no koe (2002)
Our spirit of exploration had strengthen him.ความอยากค้นหาทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้น Train Man (2005)
50 years of exploration of the cosmic oceans is miniscule.50 ปีของการสำรวจ ของมหาสมุทรจักรวาล เป็นจิ๋ว Are We Alone? (2010)
Our explorations of matter reveal that everything is nearly hollow -- you, me, and everything in the Universe.เปิดเผยทุกอย่างที่เป็นโพรงเกือบ คุณฉันและทุกสิ่งในจักรวาล มันคือทั้งหมดที่พื้นที่ ว่างที่มีทิ่มขาไม่กี่เรื่อง What Are We Really Made Of? (2010)
May I present you with the Mars exploration ship, The USS George W. Bush.ขออนุญาตนำเสนอ ยานสำรวจแห่งอนาคต USS George W Bush. Iron Sky (2012)
Mr. Barnes, isn't M.S. One's true purpose to test the effects of deep space exploration on humans?คุณบาร์นส์ เป้าหมายหลักของMSOne คือศึกษาผลกระทบของการท่องอวกาศระยะยาวใช่มั้ย? Lockout (2012)
But is it purely coincidental that one of the main sources of funding is a deep space exploration company?แต่มันบังเอิญเกินไปมั้ย ที่แหล่งเงินทุนใหญ่ เป็นบริษัทเกี่ยวกับการท่องอวกาศ Lockout (2012)
The interest of justice requires you to stay the defendant's execution pending exploration of the newly discovered evidence.เพื่อความเป็นธรรม ท่านจะต้อง ยับยั้งการประหารจำเลย เพื่อตรวจสอบหลักฐานใหม่ที่เพิ่งค้นพบ An Innocent Man (2012)
The outpost on space exploration was abandoned, we exhausted natural resources, as result... our planets core became unstable.นิคมต่างๆในอวกาศถูกยกเลิก เราหันมาใช้ทรัพยากรตามธรรมชาติมาก ทำให้มีผล.. แกนกลางของดาวเริ่มเสื่อมสภาพ Man of Steel (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
explorationFrom the standpoint of ecology, Antarctica should be reserved solely to research, not to tourism or to commercial exploration.
explorationHe likes to go on explorations to Africa.
explorationJapan will soon start to engage in the exploration of the universe.
explorationThe launching of artificial earth satellites is commonly looked upon as an exploration of space.
explorationVoyages of exploration were the earliest in the history of studying the ocean.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การตรวจวัด[N] measure, See also: exploration, survey, examination, Example: อาจารย์หมอได้อธิบายการตรวจวัดระดับอุณหภูมิในร่างกายคนไข้และอธิบายรายละเอียดต่างๆ ให้แก่นักศึกษาแพทย์ดู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสำรวจ[n.] (kān samrūat) EN: survey ; poll   FR: étude [f] ; enquête [f] ; observation [f] ; exploration [f] ; expertise [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPLORATION EH2 K S P L ER0 EY1 SH AH0 N
EXPLORATION EH2 K S P L AO0 R EY1 SH AH0 N
EXPLORATIONS EH2 K S P L ER0 EY1 SH AH0 N Z
EXPLORATIONS EH1 K S P L AO0 R EY1 SH AH0 N Z
EXPLORATION'S EH2 K S P L ER0 EY1 SH AH0 N Z
EXPLORATION'S EH1 K S P L AO0 R EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exploration (n) ˌɛksplərˈɛɪʃən (e2 k s p l @ r ei1 sh @ n)
explorations (n) ˌɛksplərˈɛɪʃənz (e2 k s p l @ r ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勘探[kān tàn, ㄎㄢ ㄊㄢˋ, ] exploration, #11,285 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erforschung {f} | Erforschungen {pl}exploration | explorations [Add to Longdo]
Explorationsbohrung {f}; Aufschlußbohrung {f}exploratory drilling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
宇宙探査[うちゅうたんさ, uchuutansa] (n) space exploration [Add to Longdo]
診査[しんさ, shinsa] (n,vs) diagnostic examination; exploration [Add to Longdo]
石油探査[せきゆたんさ, sekiyutansa] (n) oil exploration [Add to Longdo]
詮索[せんさく, sensaku] (n,vs) inquiry into; enquiry into; prying (into); investigation; search; exploration [Add to Longdo]
大航海時代[だいこうかいじだい, daikoukaijidai] (n) Age of Discovery; Age of Exploration [Add to Longdo]
探検(P);探険(P)[たんけん, tanken] (n,vs,adj-no) exploration; expedition; (P) [Add to Longdo]
探検隊[たんけんたい, tankentai] (n) exploration party [Add to Longdo]
探鉱[たんこう, tankou] (n) mineral exploration [Add to Longdo]
探索[たんさく, tansaku] (n,vs) search; lookup; hunt; (item of) research; exploration; investigation; (P) [Add to Longdo]
地震探鉱[じしんたんこう, jishintankou] (n) seismic mineral exploration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exploration \Ex`plo*ra"tion\, n. [L. exploratio: cf. F.
   exploration.]
   The act of exploring, penetrating, or ranging over for
   purposes of discovery, especially of geographical discovery;
   examination; as, the exploration of unknown countries; (Med.)
   physical examination.
   [1913 Webster]
 
      "An exploration of doctrine."      --Bp. Hall.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exploration
   n 1: to travel for the purpose of discovery [syn: {exploration},
      {geographic expedition}]
   2: a careful systematic search
   3: a systematic consideration; "he called for a careful
     exploration of the consequences"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top