ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-exothermic-

EH2 K S OW0 TH ER1 M IH0 K   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: exothermic, *exothermic*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exothermicพลังงานที่คายออกมา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, we're going to combine these chemicals with ordinary dish soap, creating a little exothermic release of oxygen.ทีนี้ เราก็เอาสองอย่างนี่ มาผสมกัน กับน้ำยาล้างจานธรรมดา ก่อให้เกิดการคาย ออกซิเจนออกมา The Vengeance Formulation (2009)
Well, if we had a freezer, the condensed liquid would cool more quickly, because, of course, this is an exothermic reaction, which means "giving off heat,"ผม ผมรู้ อีกนานแค่ไหน? ถ้าเรามีเครื่องแช่แข็ง Ozymandias (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXOTHERMIC    EH2 K S OW0 TH ER1 M IH0 K

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exothermic \Ex`o*ther"mic\, a. [Pref. exo- + thermic.] (Chem.)
   Characterized by, or formed with, evolution of heat; as, an
   exothermic reaction; -- opposed to {endothermic}.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exothermic
   adj 1: (of a chemical reaction or compound) occurring or formed
       with the liberation of heat [syn: {exothermic},
       {exothermal}, {heat-releasing}] [ant: {endothermal},
       {endothermic}, {heat-absorbing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top