ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exhilarate

IH0 G Z IH1 L ER0 EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exhilarate-, *exhilarate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exhilarate(vt) ทำให้เบิกบานใจ, See also: ทำให้มีความสุข, Syn. cheer, enliven, invigorate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exhilarate(เอคซิล'ละเรท) vt. ทำให้เบิกบานใจ, กระตุ้น, ทำให้มีชีวิตชีวา., See also: exhilarator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
exhilarate(vt) ทำให้ร่าเริง, ทำให้เบิกบาน, ทำให้ดีอกดีใจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำเริง(v) rejoice, See also: exhilarate, be elate, be cheerful, be gay, Syn. รื่นเริง, ร่าเริง, สำเริงสำราญ, Example: งานนี้เขาจัดสำหรับผู้ชอบสำเริงโดยเฉพาะ, Thai Definition: รู้สึกสนุกสนานเบิกบานใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลิงโลดใจ[linglōtjai] (v) EN: be elated (at) ; elate ; exhilarate ; be overjoyed at/with

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXHILARATE IH0 G Z IH1 L ER0 EY2 T
EXHILARATED IH0 G Z IH1 L ER0 EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exhilarate (v) ˈɪgzˈɪlərɛɪt (i1 g z i1 l @ r ei t)
exhilarated (v) ˈɪgzˈɪlərɛɪtɪd (i1 g z i1 l @ r ei t i d)
exhilarates (v) ˈɪgzˈɪlərɛɪts (i1 g z i1 l @ r ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うはうは[uhauha] (exp) exhilarated; all smiles [Add to Longdo]
気分高揚[きぶんこうよう, kibunkouyou] (n, adj-no) feeling exhilarated [Add to Longdo]
浮き立つ[うきたつ, ukitatsu] (v5t, vi) to be enlivened; to be exhilarated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exhilarate \Ex*hil"a*rate\, v. t. [imp. & p. p. {Exhilarated};
   p. pr. & vb. n. {Exilarating}.] [L. exhilaratus, p. p. of
   exhilarare to gladden; ex out + hilarare to make merry,
   hilaris merry, cheerful. See {Hilarious}.]
   To make merry or jolly; to enliven; to animate; to gladden
   greatly; to cheer; as, good news exhilarates the mind; wine
   exhilarates a man.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exhilarate \Ex*hil"a*rate\, v. i.
   To become joyous. [R.] --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exhilarate
   v 1: fill with sublime emotion; "The children were thrilled at
      the prospect of going to the movies"; "He was inebriated by
      his phenomenal success" [syn: {exhilarate}, {tickle pink},
      {inebriate}, {thrill}, {exalt}, {beatify}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top