ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exhilarated

IH0 G Z IH1 L ER0 EY2 T IH0 D   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exhilarated-, *exhilarated*, exhilarat, exhilarate
CMU English Pronouncing Dictionary
EXHILARATED IH0 G Z IH1 L ER0 EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exhilarated (v) ˈɪgzˈɪlərɛɪtɪd (i1 g z i1 l @ r ei t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うはうは[, uhauha] (exp) exhilarated; all smiles [Add to Longdo]
気分高揚[きぶんこうよう, kibunkouyou] (n,adj-no) feeling exhilarated [Add to Longdo]
浮き立つ[うきたつ, ukitatsu] (v5t,vi) to be enlivened; to be exhilarated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exhilarate \Ex*hil"a*rate\, v. t. [imp. & p. p. {Exhilarated};
   p. pr. & vb. n. {Exilarating}.] [L. exhilaratus, p. p. of
   exhilarare to gladden; ex out + hilarare to make merry,
   hilaris merry, cheerful. See {Hilarious}.]
   To make merry or jolly; to enliven; to animate; to gladden
   greatly; to cheer; as, good news exhilarates the mind; wine
   exhilarates a man.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 exhilarated \exhilarated\ adj.
   elated, in high spirits, and envigorated. Opposite of
   {dejected}.
 
   Syn: gladdened, happy.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exhilarated
   adj 1: made joyful; "the sun and the wind on his back made him
       feel exhilarated--happy to be alive" [syn: {gladdened},
       {exhilarated}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top