ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endlessness

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endlessness-, *endlessness*, endlessnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา endlessness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *endlessness*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
friendlessness    (n) frˈɛndləsnəs (f r e1 n d l @ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freundlosigkeit {f}friendlessness [Add to Longdo]
Unendlichkeit {f}endlessness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Endlessness \End"less*ness\, n. [AS. endele['a]snys.]
     The quality of being endless; perpetuity.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  endlessness
      n 1: the property of being (or seeming to be) without end

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top