ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

transitory

T R AE1 N Z AH0 T AO2 R IY0   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transitory-, *transitory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transitory[ADJ] ไม่ยั่งยืน, See also: ชั่วคราว, Syn. temporary
transitory[ADJ] มีอายุสั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transitory(แทรน'ซิทอรี) adj. ไม่ถาวร,ไม่ยั่งยืน,ชั่วคราว,ชั่วประเดี๋ยว., See also: transitorily adv. transitoriness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
transitory(adj) ชั่วครู่,ชั่วคราว,ชั่วแล่น,ไม่ถาวร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transitoryเฉพาะกาล, ชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
transitory provisionบทเฉพาะกาล [ดู suspending clause] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
transitory provisionบทเฉพาะกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
transitory provision (phrase) บทเฉพาะกาล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I promise you the effect is purely transitory.ฉันสัญญา ผลที่ได้คืออย่างหมดจด ชั่วคราว มันสวมปิดอย่างรวดเร็ว Help! (1965)
As 'a strong and unreasoning, but transitory attachment.'คือ "ความรู้สึกผูกพัน ที่เหนียวแน่ไร้เหตุผล Cashback (2006)
That I'm having transitory hallucinations.เขาบอกว่าผมมีอาการประสาทหลอนชั่วคราว Bang, Bang, Your Debt (2007)
In my view, biological intelligence is just a transitory phase in the evolution of intelligence in the universe.ในวิวัฒนาการของ ปัญญาในจักรวาล ดังนั้นหลังจากที่ล้านปีคุณจะ ได้รับการติดต่อกับบางสิ่งบางอย่าง Are We Alone? (2010)
He doesn't have the social skills to hold a job for long, so he's most likely a day laborer, handyman, anything transitory.เขาไม่มีทักษะการเข้าสังคมพอ ที่จะทำงานได้นานๆ เขาเป็นพวกรับจ้าง ใช้แรงงานรายวัน ซ่อมของ งานระยะสั้นทุกอย่าง There's No Place Like Home (2011)
The triumph of transitory pleasures.ความสุขชั่วครั้ี่งชั่วคราว Dragonstone (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANSITORY    T R AE1 N Z AH0 T AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transitory    (j) trˈænsɪtriː (t r a1 n s i t r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
諸行無常[しょぎょうむじょう, shogyoumujou] (n) the impermanence of worldly things; All worldly things are transitory [Add to Longdo]
不易流行[ふえきりゅうこう, fuekiryuukou] (exp) the principle of fluidity and immutability in haiku; Haiku is both "fluid and transitory" and "eternal and immutable."; An interchange between the transient and the immutable is central to the soul of haiku. (Basho) [Add to Longdo]
刹那的[せつなてき, setsunateki] (adj-na) ephemeral; transitory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transitory \Tran"si*to*ry\, a. [L. transitorius: cf. F.
   transitoire. See {Transient}.]
   Continuing only for a short time; not enduring; fleeting;
   evanescent.
   [1913 Webster]
 
      Comfort and succor all those who, in this transitory
      life, are in trouble.          --Bk. of Com.
                          Prayer.
   [1913 Webster]
 
      It was not the transitory light of a comet, which
      shines and glows for a wile, and then . . . vanishes
      into nothing.              --South.
   [1913 Webster]
 
   {Transitory action} (Law), an action which may be brought in
    any county, as actions for debt, and the like; -- opposed
    to local action. --Blackstone. Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   Syn: transient; short-lived; brief. See {Transient}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transitory
   adj 1: lasting a very short time; "the ephemeral joys of
       childhood"; "a passing fancy"; "youth's transient
       beauty"; "love is transitory but it is eternal";
       "fugacious blossoms" [syn: {ephemeral}, {passing},
       {short-lived}, {transient}, {transitory}, {fugacious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top