ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

transitory

T R AE1 N Z AH0 T AO2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transitory-, *transitory*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transitory(adj) ไม่ยั่งยืน, See also: ชั่วคราว, Syn. temporary
transitory(adj) มีอายุสั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transitory(แทรน'ซิทอรี) adj. ไม่ถาวร, ไม่ยั่งยืน, ชั่วคราว, ชั่วประเดี๋ยว., See also: transitorily adv. transitoriness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
transitory(adj) ชั่วครู่, ชั่วคราว, ชั่วแล่น, ไม่ถาวร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transitoryเฉพาะกาล, ชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
transitory provisionบทเฉพาะกาล [ ดู suspending clause ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
transitory provisionบทเฉพาะกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
transitory provision(phrase) บทเฉพาะกาล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As 'a strong and unreasoning, but transitory attachment.'คือ "ความรู้สึกผูกพัน ที่เหนียวแน่ไร้เหตุผล Cashback (2006)
That I'm having transitory hallucinations.เขาบอกว่าผมมีอาการประสาทหลอนชั่วคราว Bang, Bang, Your Debt (2007)
In my view, biological intelligence is just a transitory phase in the evolution of intelligence in the universe.ในวิวัฒนาการของ ปัญญาในจักรวาล ดังนั้นหลังจากที่ล้านปีคุณจะ ได้รับการติดต่อกับบางสิ่งบางอย่าง Are We Alone? (2010)
The triumph of transitory pleasures.ความสุขชั่วครั้ี่งชั่วคราว Dragonstone (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TRANSITORY T R AE1 N Z AH0 T AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transitory (j) trˈænsɪtriː (t r a1 n s i t r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
諸行無常[しょぎょうむじょう, shogyoumujou] (n) the impermanence of worldly things; All worldly things are transitory [Add to Longdo]
不易流行[ふえきりゅうこう, fuekiryuukou] (exp) the principle of fluidity and immutability in haiku; Haiku is both "fluid and transitory" and "eternal and immutable."; An interchange between the transient and the immutable is central to the soul of haiku. (Basho) [Add to Longdo]
刹那的[せつなてき, setsunateki] (adj-na) ephemeral; transitory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transitory \Tran"si*to*ry\, a. [L. transitorius: cf. F.
   transitoire. See {Transient}.]
   Continuing only for a short time; not enduring; fleeting;
   evanescent.
   [1913 Webster]
 
      Comfort and succor all those who, in this transitory
      life, are in trouble.          --Bk. of Com.
                          Prayer.
   [1913 Webster]
 
      It was not the transitory light of a comet, which
      shines and glows for a wile, and then . . . vanishes
      into nothing.              --South.
   [1913 Webster]
 
   {Transitory action} (Law), an action which may be brought in
    any county, as actions for debt, and the like; -- opposed
    to local action. --Blackstone. Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   Syn: transient; short-lived; brief. See {Transient}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transitory
   adj 1: lasting a very short time; "the ephemeral joys of
       childhood"; "a passing fancy"; "youth's transient
       beauty"; "love is transitory but it is eternal";
       "fugacious blossoms" [syn: {ephemeral}, {passing},
       {short-lived}, {transient}, {transitory}, {fugacious}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top