Search result for

entity

(70 entries)
(0.007 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entity-, *entity*
English-Thai: Longdo Dictionary
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
identity(n) อัตลักษณ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entity[N] เอกลักษณ์ (ทางปรัชญา), Syn. existence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entity(เอน'ทิที) n. เอกลักษณ์,แก่นแท้,ธาตุแท้,สิ่งที่มีอยู่จริง
identity(ไอเดน'ทิที) n. เอกลักษณ์,ความเหมือนกัน,หลักฐาน,รูปพรรณ, Syn. self,individuality
nonentity(นอนเอน'ทิที) n. บุคคลหรือสิ่งที่ไม่สำคัญ,สิ่งที่ไม่มีตัวตน, Syn. cipher

English-Thai: Nontri Dictionary
entity(n) สิ่งมีตัวตน,รูปธรรม,ธาตุแท้,แก่นแท้
identity(n) เอกลักษณ์,รูปพรรณ,หลักฐาน
nonentity(n) สิ่งไม่สำคัญ,สิ่งไม่มีตัวตน,ผู้ไม่มีชื่อเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
entityเอนทิตี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
entityสิ่ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
entityเอนทิตี [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
entityเอนทิตี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Entity accountingการบัญชีสำหรับหน่วยงาน [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
entity[เอ๊นถิถิ] (n ) สัจภัณฑ์ (ของที่ดำรงอยู่จริง)
entity[เอ๊นถิที่] (n ) บุคคล คณะบุคคล บริษัท องค์กร
entity[เอ๊นถิที่] (n ) บุคคล คณะบุคคล บริษัท องค์กร
entity[เอ๊นถิที่] (n ) บุคคล คณะบุคคล บริษัท องค์กร
entity[เอ๊นถิที่] (n ) บุคคล คณะบุคคล บริษัท องค์กร
entity[เอ๊นถิที่] (n ) บุคคล คณะบุคคล บริษัท องค์กร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yet all this is required, simply to process the unique entity you call John Henry.ทั้งหมดนี่ต้องการกระบวนการง่ายๆ เอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่คุณเรียกว่าจอห์น เฮ็นรี่ Adam Raised a Cain (2009)
Okay, Sergeant, you and your go team go search for this alien... entity, cloud, bugs, whatever it is we're calling them, and report back, okay?โอเค,จ่า,คุณและทีมของคุณไป ไปค้นหาเอเลี่ยนตัวนี้ ตัว,หมอก,แมลง,อะไรก็ตาม ที่เป็นชื่อเรียกของพวกมัน Water (2009)
Corporal Gorman succumbed to injuries sustained in an encounter with an alien entity.สิบโทกอร์แมนเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ จากการต่อต้านการโจมตี ของเอเลี่ยนต่างดาว Water (2009)
This is clearly its own entity.เห็นได้ชัดมันเป็น สิ่งมีชีวิตแบบหนึ่ง Earthling (2009)
It's the radiation that the entity is after.รังสีนั่นคือสิ่ง ที่เกิดขึ้นทีหลัง Earthling (2009)
Man was not meant to hear. We were designed, by whatever entity you choose,พวกเราถูกสร้าง โดยรูปธรรมอะไรก็ตามที่เราเลือก Social Psychology (2009)
I'm unable to confront my accuser, a non-human entity, to wit, a camera.ผมสู้กับโจทก์\\\ ไม่ได้ เพราะมันเป็นเครื่องจักร\ ที่มีความคิด กล้องจราจรนั่นเอง The Excelsior Acquisition (2010)
♪ You're part of my entity. ♪# คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของฉัน # The Substitute (2010)
It suggested some sort of a supernatural entity.ทำให้นึงถึงเอกลักษณ์เหนือธรรมชาติ Bad Moon Rising (2010)
every culture claims a God, an all-powerful entity that created the world and directs our fate.ทุกวัฒนธรรมอ้างพระเจ้า นิติบุคคลทั้งหมดที่มี ประสิทธิภาพ ที่สร้างโลกและชี้นำ ชะตากรรมของเรา Is There a Creator? (2010)
Of all the threats the Corps ever faced the gravest was an entity of fear known as Parallax.ในบรรดาเหล่าศัตรูทั้งหมดที่เดอะคอร์ปเคยเจอ ศัตรูที่น่ากลัวที่สุด รู้จักกันในนาม พาราแลกซ์ ผู้ซึ่งอยู่ได้ด้วยพลังแห่งความหวาดกลัว Green Lantern (2011)
And when the exorcist has a name he can then begin to assert control over the entity and cast it out.เมื่อผู้ขับไล่รู้ชื่อของมัน... ...เขาถึงจะสามารถ ควบคุม... ...และขับไล่มันมันออกไปได้ The Rite (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entityThe small retail outlet is only a front for a much larger entity.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: certificate of identity ; monk's identification card   
บัตรประชาชน[n. exp.] (bat prachāchon) EN: ID card ; identification card ; identity card   FR: carte d'identité [f]
บัตรประจำตัว[n. exp.] (bat prajamtūa) EN: identity card ; i.d. card ; identification card   FR: carte d'identité [f] ; pièce d'identité [f]
บัตรประจำตัวประชาชน[n. exp.] (bat prajamtūa prachāchon) EN: identity card ; i.d. card   FR: carte d'identité [f]
เอกลักษณ์[n.] (ēkkalak) EN: identity ; trait ; characteristics ; specific characteristic   FR: identité [f]
เอกลักษณ์องค์การ[n. exp.] (ēkkalak ongkān) EN: corporate identity   
เมทริกซ์เอกลักษณ์[n. exp.] (metrik ēkkalak) EN: identity matrix   
นิติบุคคล[n.] (nitibukkhon) EN: juristic person ; legal entity ; corporate body   FR: personne juridique [f]
องค์กรอิสระ[n. exp.] (ongkøn itsara) EN: independent entity   FR: organisme indépendant [m]
สมการเอกลักษณ์[n. exp.] (samakān ēkkalak) EN: identity   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTITY    EH1 N T AH0 T IY0
ENTITY'S    EH1 N T AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entity    (n) (e1 n t i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entity; Entität {f} (Satzinhalt eines Datenbanksegmentes) [comp.]entity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ID[アイディー, aidei-] (n) identification; ID; identity [Add to Longdo]
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite) [Add to Longdo]
アイデンティティ(P);アイデンティティー(P);アイデンテティ[, aidenteitei (P); aidenteitei-(P); aidentetei] (n) identity; (P) [Add to Longdo]
アイデンティティーカード[, aidenteitei-ka-do] (n) identity card [Add to Longdo]
アイデンティティークライシス[, aidenteitei-kuraishisu] (n) identity crisis [Add to Longdo]
アイデンティティクライシス[, aidenteiteikuraishisu] (n) identity crisis [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] (n) {comp} association-responding-application-entity; association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] (n) {comp} association-initiating-application-entity; association-initiator [Add to Longdo]
エンティティ[, enteitei] (n) entity [Add to Longdo]
エンティティ種類[エンティティしゅるい, enteitei shurui] (n) {comp} entity type [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
实体[shí tǐ, ㄕˊ ㄊㄧˇ, / ] entity; substance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
エンティティ[えんていてい, enteitei] entity [Add to Longdo]
システム管理応用エンティティ[システムかんりおうようエンティティ, shisutemu kanriouyou enteitei] systems-management-application-entity [Add to Longdo]
データ実体[データじったい, de-ta jittai] data entity, data object [Add to Longdo]
データ要素[データようそ, de-ta youso] data element, data entity [Add to Longdo]
一致ゲート[いっちゲート, icchi ge-to] identity gate, identity element [Add to Longdo]
一致演算[いっちえんざん, icchienzan] identity operation [Add to Longdo]
一致素子[いっちそし, icchisoshi] identity gate, identity element [Add to Longdo]
一般実体[いっぱんじったい, ippanjittai] general entity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entity \En"ti*ty\, n.; pl. {Entities}. [LL. entitas, fr. L. ens,
   entis, thing, prop. p. pr. of esse to be: cf. F. entit['e].
   See {Essence}, {Is}.]
   A real being, whether in thought (as an ideal conception) or
   in fact; being; essence; existence.
   [1913 Webster]
 
      Self-subsisting entities, such as our own personality.
                          --Shairp.
   [1913 Webster]
 
      Fortune is no real entity, . . . but a mere relative
      signification.              --Bentley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entity
   n 1: that which is perceived or known or inferred to have its
      own distinct existence (living or nonliving)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top