ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entity

EH1 N T AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entity-, *entity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, See also: homosexual slang gay, queer, dyke
identity(n) อัตลักษณ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entity(n) เอกลักษณ์ (ทางปรัชญา), Syn. existence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entity(เอน'ทิที) n. เอกลักษณ์, แก่นแท้, ธาตุแท้, สิ่งที่มีอยู่จริง
identity(ไอเดน'ทิที) n. เอกลักษณ์, ความเหมือนกัน, หลักฐาน, รูปพรรณ, Syn. self, individuality
nonentity(นอนเอน'ทิที) n. บุคคลหรือสิ่งที่ไม่สำคัญ, สิ่งที่ไม่มีตัวตน, Syn. cipher

English-Thai: Nontri Dictionary
entity(n) สิ่งมีตัวตน, รูปธรรม, ธาตุแท้, แก่นแท้
identity(n) เอกลักษณ์, รูปพรรณ, หลักฐาน
nonentity(n) สิ่งไม่สำคัญ, สิ่งไม่มีตัวตน, ผู้ไม่มีชื่อเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
entityเอนทิตี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
entityสิ่ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
entityเอนทิตี [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
entityเอนทิตี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Entity accountingการบัญชีสำหรับหน่วยงาน [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
entity[เอ๊นถิถิ] (n) สัจภัณฑ์ (ของที่ดำรงอยู่จริง)
entity[เอ๊นถิที่] (n) บุคคล คณะบุคคล บริษัท องค์กร
entity[เอ๊นถิที่] (n) บุคคล คณะบุคคล บริษัท องค์กร
entity[เอ๊นถิที่] (n) บุคคล คณะบุคคล บริษัท องค์กร
entity[เอ๊นถิที่] (n) บุคคล คณะบุคคล บริษัท องค์กร
entity[เอ๊นถิที่] (n) บุคคล คณะบุคคล บริษัท องค์กร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am a living, thinking entity who was created in the sea of information.ผมมีชีวิต, มีความคิด, เป็นผู้สร้างข้อมูลระหว่างประเทศทั้งหลาย Ghost in the Shell (1995)
At the beginning of the 21st century, the Umbrella Corporation... had become the largest commercial entity in the United States.ตอนต้นของศตวรรษที่ 21, แอมเบลล่า คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุด และทรงอิทธิพลที่สุดในสหรัฐ Resident Evil (2002)
In both law and the culture the corporation was considered a subordinate entity that was a gift from the people in order to serve the public good.ในกฎหมายและวัฒนธรรมถือว่าบรรษัทเป็น (ริชาร์ด กรอสแมน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการศึกษาบรรษัท, กฎหมายและประชาธิปไตย) สภาพบุคคลตามกฎหมายซึ่งด้อยสิทธิ์ เป็นการให้โดยสิเนหาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม The Corporation (2003)
And why does it only become wealth when some entity puts a fence around it and declares it private property?แล้วทำไมมันถึงกลายเป็นความมั่งคั่งต่อเมื่อมีคนบางกลุ่ม เอารั้วไปล้อมมันและประกาศว่านี่เป็นทรัพย์สินเอกชน? The Corporation (2003)
I worked for the Umbrella Corporation the largest and most powerful commercial entity in the world.ฉันเคยทำงานให้บริษัท อัมเบลล่า ครอบเปอร์เรชั่น... ...บริษัทเอกชนที่ใหญ่และมีอำนาจมากที่สุดในโลก Resident Evil: Apocalypse (2004)
I worked for the Umbrella Corporation the largest and most powerful commercial entity in the world.ฉันเคยทำงานให้บริษัท อัมเบลล่า ครอบเปอร์เรชั่น... ...บริษัทเอกชนที่ใหญ่และมีอำนาจมากที่สุดในโลก Resident Evil: Apocalypse (2004)
- Demon, ghost, entity - call it what you will, it is not natural.-ปีศาจ ผี ตัวอะไรก็แล้วแต่ มันไม่ใช่ธรรมดา An American Haunting (2005)
- This... entity do you believe it can read your mind?-เจ้า... ปีศาจตัวนี้... ...คุณคิดว่ามันอ่านความคิดของคุณออกไหม An American Haunting (2005)
- If this entity can hear us at all times and is in all places...-ถ้าปีศาจนี้... ...ได้ยินเราพูดทุกอย่าง... ...และกระจายตัวอยู่ทุกที่... An American Haunting (2005)
The entity now took out its rage on John, while leaving Betsy in an almost lifeless state.ตอนนี้ปีศาจระบายความโกรธของมัน กับจอห์น ขณะปล่อยให้เบทซี่อยู่ในสถาพเกือบไร้ชีวิต An American Haunting (2005)
The entity wouldn't let anyone try to help Betsy when she was under its control.ตอนที่เธออยู่ใต้อำนาจของมัน An American Haunting (2005)
Betsy never heard from the entity again.เบทซี่ ไม่เคยเห็นปีศาจตัวนั้นอีกเลย An American Haunting (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entityThe small retail outlet is only a front for a much larger entity.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสุทธิ[baisutthi] (n) EN: certificate of identity ; monk's identification card
บัตรประชาชน[bat prachāchon] (n, exp) EN: ID card ; identification card ; identity card  FR: carte d'identité [ f ]
บัตรประจำตัว[bat prajamtūa] (n, exp) EN: identity card ; i.d. card ; identification card  FR: carte d'identité [ f ] ; pièce d'identité [ f ]
บัตรประจำตัวประชาชน[bat prajamtūa prachāchon] (n, exp) EN: identity card ; i.d. card  FR: carte d'identité [ f ]
เอกลักษณ์[ēkkalak] (n) EN: identity ; trait ; characteristics ; specific characteristic  FR: identité [ f ]
เอกลักษณ์องค์การ[ēkkalak ongkān] (n, exp) EN: corporate identity
เมทริกซ์เอกลักษณ์[metrik ēkkalak] (n, exp) EN: identity matrix
นิติบุคคล[nitibukkhon] (n) EN: juristic person ; legal entity ; corporate body  FR: personne juridique [ f ]
องค์กรอิสระ[ongkøn itsara] (n, exp) EN: independent entity  FR: organisme indépendant [ m ]
สมการเอกลักษณ์[samakān ēkkalak] (n, exp) EN: identity

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ENTITY EH1 N T AH0 T IY0
ENTITY EH1 N T IH0 T IY0
ENTITY'S EH1 N T AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entity (n) ˈɛntɪtiː (e1 n t i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
实体[shí tǐ, ㄕˊ ㄊㄧˇ, / ] entity; substance #6,955 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entity; Entität { f } (Satzinhalt eines Datenbanksegmentes) [ comp. ]entity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たい, tai] (n, n-suf) (1) body; physique; posture; (2) shape; form; style; (3) substance; identity; reality; (4) { math } field; (ctr) (5) counter for humanoid forms (e.g. dolls, statues, corpses, etc.) #521 [Add to Longdo]
自治体[じちたい, jichitai] (n) municipality; local government; self-governing body; autonomous entity; (P) #1,060 [Add to Longdo]
氏名[しめい, shimei] (n) full name; identity; (P) #2,027 [Add to Longdo]
同一[どういつ, douitsu] (adj-na, n, adj-no) identity; sameness; similarity; equality; fairness; (P) #2,682 [Add to Longdo]
正体[しょうたい, shoutai] (n) (1) natural shape; one's true colors; one's true colours; true character; identity; true identity; (2) consciousness; one's senses; (P) #4,076 [Add to Longdo]
名簿;名符[みょうぶ, myoubu] (n) (arch) proof of identity (for nobles, doctors, etc.) (Heian period) #6,023 [Add to Longdo]
実体[じったい, jittai] (n, adj-no) substance; entity; object; (P) #9,812 [Add to Longdo]
アイデンティティ(P);アイデンティティー(P);アイデンテティ[aidenteitei (P); aidenteitei-(P); aidentetei] (n) identity; (P) #15,384 [Add to Longdo]
素性;素姓;種姓;素生[すじょう, sujou] (n) birth; lineage; parentage; origin; identity; background; history #18,508 [Add to Longdo]
身元(P);身許[みもと, mimoto] (n) person's identity; ID; past; background; (P) #19,231 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
エンティティ[えんていてい, enteitei] entity [Add to Longdo]
システム管理応用エンティティ[システムかんりおうようエンティティ, shisutemu kanriouyou enteitei] systems-management-application-entity [Add to Longdo]
データ実体[データじったい, de-ta jittai] data entity, data object [Add to Longdo]
データ要素[データようそ, de-ta youso] data element, data entity [Add to Longdo]
一致ゲート[いっちゲート, icchi ge-to] identity gate, identity element [Add to Longdo]
一致演算[いっちえんざん, icchienzan] identity operation [Add to Longdo]
一致素子[いっちそし, icchisoshi] identity gate, identity element [Add to Longdo]
一般実体[いっぱんじったい, ippanjittai] general entity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entity \En"ti*ty\, n.; pl. {Entities}. [LL. entitas, fr. L. ens,
   entis, thing, prop. p. pr. of esse to be: cf. F. entit['e].
   See {Essence}, {Is}.]
   A real being, whether in thought (as an ideal conception) or
   in fact; being; essence; existence.
   [1913 Webster]
 
      Self-subsisting entities, such as our own personality.
                          --Shairp.
   [1913 Webster]
 
      Fortune is no real entity, . . . but a mere relative
      signification.              --Bentley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entity
   n 1: that which is perceived or known or inferred to have its
      own distinct existence (living or nonliving)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top