ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-encode-

EH0 N K OW1 D   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: encode, *encode*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encode[VT] เปลี่ยน (ข้อมูล, ข่าวสาร) ให้เป็นรหัส, Syn. encipher, encrypt, Ant. decode

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encodeเข้ารหัสหมายถึง การแปลงข้อมูลเป็นรหัส เช่น ตัวเลข 2 จะเข้ารหัสบีซีดี (BCD) เป็นเลขฐานสอง 0010 เป็นต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encodeเข้ารหัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
encodeเข้ารหัส [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encode1. การเข้ารหัส 2. การลงรหัส
การเข้ารหัส เช่น เข้ารหัสลับข้อมูลสำหรับใช้ส่งในระบบโทรคมนาคม ในกรณนี้มีความหมายเหมือนกัน encryt การลงรหัส คือ การเปลียนรูปแบบของข้อมูลจากแบบหนึ่งเป็ีนอีกแบบหนึ่ง [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
encode (vt ) Accounting. ทำการบันทึก บันทึกข้อมูล
See also: S. Record,Save, R. Record

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Playfair ciphers encode letters in pairs. This could prove his story.ใช่ รหัสเป็นแบบอักษรคู่ นี่จะยืนยันเรื่องของเขาได้ National Treasure: Book of Secrets (2007)
It'd shut down the entire system, and at that point... you can encode a new President, yes.มันจะปิดตัวลงทั้งระบบ และที่จุดนั้น ... คุณสามารถเข้ารหัสประธานาธิบดีคนใหม่ใช่. Elysium (2013)
The person who encodes the message has the key, so does the person who decodes it.โดยคนที่เข้ารหัสมันจะมีคำที่เป็นกุญแจชุดหนึ่ง และคนถอดรหัสก็ต้องมีอีกชุดหนึ่ง Orange Blossom Ice Cream (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
encodeIs it true that the iTunes' MP3 encoder has poor sound quality?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้ารหัส[v.] (khao rahat) EN: encode   FR: coder ; encoder

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCODE EH0 N K OW1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encode (v) ˈɪnkˈoud (i1 n k ou1 d)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エンコード[えんこーど, enko-do] encode [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 encode \en*code"\ ([e^]n*k[=o]d"), v. t.
   To convert (a text, data) into a series of secret symbols by
   means of a {code}[5]; to encrypt.
 
   Syn: encrypt, code, encipher, cipher, cypher, inscribe, write
     in code.
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encode
   v 1: convert information into code; "encode pictures digitally"
      [ant: {decipher}, {decode}, {decrypt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top