Search result for

encodes

(89 entries)
(0.0696 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encodes-, *encodes*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา encodes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *encodes*)
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
encode (vt ) Accounting. ทำการบันทึก บันทึกข้อมูล
See also: S. Record,Save, R. Record

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encode    [VT] เปลี่ยน (ข้อมูล, ข่าวสาร) ให้เป็นรหัส, Syn. encipher, encrypt, Ant. decode

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encodeเข้ารหัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
encodeเข้ารหัส [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
encoderตัวเข้ารหัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
encoderตัวเข้ารหัส [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encode1. การเข้ารหัส 2. การลงรหัส
การเข้ารหัส เช่น เข้ารหัสลับข้อมูลสำหรับใช้ส่งในระบบโทรคมนาคม ในกรณนี้มีความหมายเหมือนกัน encryt การลงรหัส คือ การเปลียนรูปแบบของข้อมูลจากแบบหนึ่งเป็ีนอีกแบบหนึ่ง [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
encodIs it true that the iTunes' MP3 encoder has poor sound quality?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encodeเข้ารหัสหมายถึง การแปลงข้อมูลเป็นรหัส เช่น ตัวเลข 2 จะเข้ารหัสบีซีดี (BCD) เป็นเลขฐานสอง 0010 เป็นต้น
encoderตัวเข้ารหัสหมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) แต่ละตัวที่มีตัวเข้ารหัสคอยแปลงรหัสที่เรากดเป็นรหัสแอสกี (ASCII) หรือเอ็บซีดิก (EBCDIC)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้ารหัส    [V] encoded, Syn. ใส่รหัส, Ant. ถอดรหัส, Example: พวกสายลับกำลังเข้ารหัสเอกสารสำคัญอยู่, Thai definition: เปลี่ยนข้อความหรือเครื่องหมายธรรมดา ให้เป็นข้อความหรือเครื่องหมายลับด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเข้ารหัส[n.] (kān khao rahat) EN: coding ; encoding ; encryption   FR: codage [m]
เข้ารหัส[v.] (khao rahat) EN: encode   FR: coder ; encoder

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCODE    EH0 N K OW1 D
ENCODED    EH0 N K OW1 D AH0 D
ENCODING    EH0 N K OW1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encode    (v) (i1 n k ou1 d)
encoded    (v) (i1 n k ou1 d i d)
encodes    (v) (i1 n k ou1 d z)
encoding    (v) (i1 n k ou1 d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verschlüsseler {m}encoder [Add to Longdo]
Verschlüsselung {f} | Verschlüsselungen {pl}encoding | encodings [Add to Longdo]
Wertgeber {m}encoder [Add to Longdo]
Winkelcodierer {m}shaft encoders [Add to Longdo]
Winkelkodierer {m}absolute shaft encoder [Add to Longdo]
Zeichenkodierung {f}; Zeichensatz {m} [comp.]character encoding [Add to Longdo]
kodieren; codieren | kodierend; codierend | kodiert; codiertto code; to encode | coding; encoding | coded; encoded [Add to Longdo]
verschlüsseln | verschlüsselnd | verschlüsselt | verschlüsselt | verschlüsselteto encode | encoding | encoded | encodes | encoded [Add to Longdo]
Buchstabencode {m}letter code [Add to Longdo]
Codec {m}; Bauteilsatz bestehend aus Encoder und Decodercodec [Add to Longdo]
Codiereinrichtung {f}encoder [Add to Longdo]
Codierung {f}; Kodierung {f}coding; encoding [Add to Longdo]
Gruppencode {m} (zum Fehlerprüfen) [comp.]group code [Add to Longdo]
Inkrementalgeber {m} [techn.]incremental position encoder [Add to Longdo]
Lochkartencode {m} [comp.]card code [Add to Longdo]
Quinärcode {m} (binärer Zahlencode aus 5 Bits)quinary code [Add to Longdo]
Richtungstaktschrift {f}phase encoding (PE) [Add to Longdo]
Tastencode {m} | Tastencodes {pl}keycode | keycodes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エラー訂正エンコーディング[エラーていせいエンコーディング, era-teisei enko-deingu] (n) {comp} error-correcting encoding [Add to Longdo]
エンコーダ;エンコーダー[, enko-da ; enko-da-] (n) {comp} encoder [Add to Longdo]
エンコーディング[, enko-deingu] (n) encoding [Add to Longdo]
エンコード[, enko-do] (n) encode [Add to Longdo]
コード化[コードか, ko-do ka] (n,vs) {comp} encoding; codification [Add to Longdo]
ディファレンシャルマンチェスタ符号化方式[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] (n) {comp} differential Manchester encoding [Add to Longdo]
ベース64;Base64[ベースろくじゅうよん, be-su rokujuuyon] (n) Base64; binary data; text data encoding conversion defined by MIME [Add to Longdo]
ユーユーエンコード[, yu-yu-enko-do] (n) {comp} uuencode [Add to Longdo]
位相コード化[いそうコードか, isou ko-do ka] (n) {comp} phase modulation recording; phase encoding [Add to Longdo]
位相符号化[いそうふごうか, isoufugouka] (n) {comp} phase modulation recording; phase encoding [Add to Longdo]
位相変調記録[いそうへんちょうきろく, isouhenchoukiroku] (n) {comp} phase modulation recording; phase encoding [Add to Longdo]
音声符号化[おんせいふごうか, onseifugouka] (n) {comp} voice encoding [Add to Longdo]
漢字符号化方式[かんじふごうかほうしき, kanjifugoukahoushiki] (n) {comp} kanji encoding method [Add to Longdo]
基本型符号化[きほんがたふごうか, kihongatafugouka] (n) {comp} primitive encoding [Add to Longdo]
記号化[きごうか, kigouka] (n,vs) symbolization; coding; encoding [Add to Longdo]
区点[くてん, kuten] (n) Japanese character set row and column index ('separator' encoding) [Add to Longdo]
原符号化情報種別表示[げんふごうかじょうほうしゅべつひょうじ, genfugoukajouhoushubetsuhyouji] (n) {comp} original encoded information types indication [Add to Longdo]
構造型符号化[こうぞうがたふごうか, kouzougatafugouka] (n) {comp} constructed encoding [Add to Longdo]
符号づけ[ふごうづけ, fugouduke] (n) encoding (act of encoding a signal) [Add to Longdo]
符号化[ふごうか, fugouka] (n,vs) encoding; coding [Add to Longdo]
符号化情報種別[ふごうかじょうほうしゅべつ, fugoukajouhoushubetsu] (n) {comp} Encoded Information Type; EIT [Add to Longdo]
符号化方式[ふごうかほうしき, fugoukahoushiki] (n) {comp} encoding method [Add to Longdo]
符号器[ふごうき, fugouki] (n) encoder [Add to Longdo]
文字化け[もじばけ, mojibake] (n) {comp} corruption (of text, e.g. in email, due to improper encoding); garbling; illegal character; corrupted text; garbled text [Add to Longdo]
文字符号化法[もじふごうかほう, mojifugoukahou] (n) character encoding scheme [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乱码[luàn mǎ, ㄌㄨㄢˋ ㄇㄚˇ, / ] mojibake (nonsense characters from misrendering an encoding) [Add to Longdo]
二进制编码[èr jìn zhì biān mǎ, ㄦˋ ㄐㄧㄣˋ ㄓˋ ㄅㄧㄢ ㄇㄚˇ, / ] binary code; binary encoding [Add to Longdo]
内码[nèi mǎ, ㄋㄟˋ ㄇㄚˇ, / ] to encode [Add to Longdo]
加码[jiā mǎ, ㄐㄧㄚ ㄇㄚˇ, / ] to raise the price of commodities; to raise stakes (in gambling); to increase a position (e.g., in futures markets); to encode; mark-up [Add to Longdo]
国家标准码[guó jiā biāo zhǔn mǎ, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄇㄚˇ, / ] Guo Biao or GB, the standard PRC encoding, abbr. 國標碼|国标码 [Add to Longdo]
国标[guó biāo, ㄍㄨㄛˊ ㄅㄧㄠ, / ] Guobiao (encoding standard) [Add to Longdo]
国标码[guó biāo mǎ, ㄍㄨㄛˊ ㄅㄧㄠ ㄇㄚˇ, / ] Guo Biao or GB, the standard PRC encoding, abbr. for 國家標準碼|国家标准码 [Add to Longdo]
曼彻斯特编码[Màn chè sī tè biān mǎ, ㄇㄢˋ ㄔㄜˋ ㄙ ㄊㄜˋ ㄅㄧㄢ ㄇㄚˇ, / ] Manchester encoding [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エンコーダ[えんこーだ, enko-da] encoder [Add to Longdo]
コード化[コードか, ko-do ka] encoding (vs), codification [Add to Longdo]
ディファレンシャルマンチェスタ符号化方式[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] differential Manchester encoding [Add to Longdo]
位相コード化[いそうコードか, isou ko-do ka] phase modulation recording, phase encoding [Add to Longdo]
位相符号化[いそうふごうか, isoufugouka] phase modulation recording, phase encoding [Add to Longdo]
位相変調記録[いそうへんちょうきろく, isouhenchoukiroku] phase modulation recording, phase encoding [Add to Longdo]
音声符号化[おんせいふごうか, onseifugouka] voice encoding [Add to Longdo]
漢字符号化方式[かんじふごうかほうしき, kanjifugoukahoushiki] kanji encoding method [Add to Longdo]
基本型符号化[きほんがたふごうか, kihongatafugouka] primitive encoding [Add to Longdo]
原符号化情報種別表示[げんふごうかじょうほうしゅべつひょうじ, genfugoukajouhoushubetsuhyouji] original encoded information types indication [Add to Longdo]
構造型符号化[こうぞうがたふごうか, kouzougatafugouka] constructed encoding [Add to Longdo]
符号化[ふこうか, fukouka] encoding (vs) [Add to Longdo]
符号化情報種別[ふごうかじょうほうしゅべつ, fugoukajouhoushubetsu] Encoded Information Type, EIT [Add to Longdo]
符号化方式[ふごうかほうしき, fugoukahoushiki] encoding method [Add to Longdo]
符号器[ふごうき, fugouki] encoder [Add to Longdo]
ユーユーエンコード[ゆーゆーえんこーど, yu-yu-enko-do] uuencode [Add to Longdo]
エンコード[えんこーど, enko-do] encode [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top