Search result for

embed

(47 entries)
(0.0055 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embed-, *embed*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
embeded (n) สมองกลฝังตัว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embed    [VT] ฝังใจ, See also: ฝังลึกในใจ
embed    [VT] ฝังลงไป, See also: ถูกฝัง, Syn. bury, plant, root
embed    [VI] ฝังลงไป, See also: ถูกฝัง, Syn. bury, plant, root
embed in    [PHRV] ฝัง, See also: ตรึง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
embedฝังตัว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
embedฝังตัว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
embedded commandคำสั่งฝังตัว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
embedded plotterพล็อตเตอร์ฝังตัว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
embedded systemระบบฝังตัว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
embeddingการฝังตรึง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Embedฝังลง [การแพทย์]
Embedde system softwareซอฟท์แวร์ที่ใช้กับ Embedde systems หรือระบบสมองกลฝังตัว
ซอฟท์แวร์ที่ใช้กับ Embedde systems เพื่อควบคุมการทำงานของอุแกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งที่มีความจำเพาะ โดยมีไมโครโพรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นหัวใจหลักในการประมวลผลการทำงาน มักพบอยู่ในส่วนควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบ้าน เครื่องจักรกลต่างๆ เครื่องมือวัดทางการแพทย์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น Embedde system software เป็นส่วนหนึ่งของระบบสมองกลฝังตัวเป็นซอฟท์แวร์ซึ่งนำไปฝังตัวไว้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สำหรับควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามต้องการ [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Embeddedฟันคุด [การแพทย์]
Embedded computer systemระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Embedded computer systemsระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Embedded computer systemsระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว [TU Subject Heading]
Embedded systemระบบสมองกลฝังตัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Embedded systemระบบ (คอมพิวเตอร์) ขนาดเล็กที่อยู่ในเครื่องใช้ต่างๆ เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หม้อหุงข้าว เตาอบ รถยนต์ ระบบแบบฝังตัวนี้ภายในทำงานโดยอาศัยไมโครโพรเซสเซอร์และตัวรับสัญญาณ ระบบสื่อสาร และระบบควบคุมที่เชื่อมต่อ และทำงานโดยการควบคุมโดยโปรแกรม [Assistive Technology]
Embedded technologyเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Embeddment การฝัง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
embedThe scene was embedded in his memory.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embed(เอมเบด') {embedded,embedding,embeds} vt. ฝัง,ตรึง., Syn. imbed
object linking and embeddการเชื่อมโยงและการฝังตัวของวัตถุใช้ตัวย่อว่า OLE (อ่านว่า โอเล) เท่ากับการแทรกเอกสาร หรือ ภาพ หรือบางส่วนของเอกสาร ที่ได้สร้างขึ้นไว้ในโปรแกรมหนึ่ง (เรียกว่า วัตถุ) เข้าไปในแฟ้มเอกสาร หรือส่วนของเอกสารที่สร้างขึ้นมาจากอีกโปรแกรมหนึ่ง แถมด้วยการที่สามารถยึดโยงหรือเชื่อมโยงความผูกพันระหว่างเอกสารทั้งสองไว้ให้อีกด้วย การยึดโยงดังกล่าวมีความหมายว่า การแก้ใขแฟ้มหนึ่งจะทำให้อีกแฟ้มหนึ่งถูกแก้ไปด้วยโดยอัตโนมัติ วิธีการนี้นิยมใช้มากในระบบวินโดว์

English-Thai: Nontri Dictionary
embed(vt) ตรึง,ใส่ที่นอน,จมไว้,ฝัง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซึมลึก    [V] embed one's fame, See also: deeply penetrate, Example: พรรคต้องการให้ชื่อเสียงของพรรคซึมลึกถึงก้นบึ้งจิตใจของชาวบ้านเพื่อเรียกร้องคะแนนเสียงเทให้กับผู้สมัครของพรรค, Thai definition: เข้าไปถึงส่วนภายในของสรรพสิ่ง

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBED    EH0 M B EH1 D
EMBEDDED    EH0 M B EH1 D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embed    (v) (i1 m b e1 d)
embeds    (v) (i1 m b e1 d z)
embedded    (v) (i1 m b e1 d i d)
embedding    (v) (i1 m b e1 d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] (n) {comp} Object Linking and Embedding; OLE [Add to Longdo]
移着[いちゃく, ichaku] (n,vs) adhering or embedding of wear debris in the opposing surface [Add to Longdo]
隠忍[いんにん, innin] (n,vs) (1) patience; endurance; (2) undercover ninja; embedded ninja [Add to Longdo]
組み込み;組込み;組込[くみこみ, kumikomi] (n,vs) (1) cut-in (printing); insertion; inclusion; (adj-f) (2) built-in; predefined; embedded (e.g. software) [Add to Longdo]
組み込みプロセッサ[くみこみプロセッサ, kumikomi purosessa] (n) {comp} embedded processor [Add to Longdo]
単層埋込み試験[たんそううめこみしけん, tansouumekomishiken] (n) {comp} embedded testing [Add to Longdo]
内蔵テンキーパッド[ないぞうテンキーパッド, naizou tenki-paddo] (n) {comp} embedded numeric keypad [Add to Longdo]
墳丘墓[ふんきゅうぼ, funkyuubo] (n) tomb embedded in a Yayoi period barrow [Add to Longdo]
埋め込み[うめこみ, umekomi] (n,adj-f) embedding; implantation; built-in [Add to Longdo]
埋め込みプロセッサ[うめこみプロセッサ, umekomi purosessa] (n) {comp} embedded processor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] Object Linking and Embedding, OLE [Add to Longdo]
単層埋込み試験[たんそううめこみしけん, tansouumekomishiken] embedded testing [Add to Longdo]
内蔵テンキーパッド[ないぞうテンキーパッド, naizou tenki-paddo] embedded numeric keypad [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Embed \Em*bed"\ ([e^]m*b[e^]d"), v. t. [imp. & p. p. {Embedded};
   p. pr. & vb. n. {Embedding}.] [Pref. em- + bed. Cf. {Imbed}.]
   To lay as in a bed; to lay in surrounding matter; to bed; as,
   to embed a thing in clay, mortar, or sand.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 embed
   v 1: fix or set securely or deeply; "He planted a knee in the
      back of his opponent"; "The dentist implanted a tooth in
      the gum" [syn: {implant}, {engraft}, {embed}, {imbed},
      {plant}]
   2: attach to, as a journalist to a military unit when reporting
     on a war; "The young reporter was embedded with the Third
     Division"

Are you satisfied with the result?

Go to Top