Search result for

emb

(151 entries)
(0.0676 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emb-, *emb*.
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
embroider (vt ) add fictitious or exaggerated details into something to make it more interesting
See also: S. exaggerate, embellish, elaborate, R. exaggerate, embellish, elaborate

English-Thai: Longdo Dictionary
General Assembly(phrase) การประชุมสามัญ
member(vt) สมาชิก
plasma membrane(n) เยื่อหุ้มเซลล์, S. cell membrane,
musical ensemble(n) กลุ่มของนักดนตรีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป, S. orchestra, band,

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
embalmer (n ) คนแต่งศพ
Embassy of the United States (n) สถานฑูตสหรัฐอเมริกา
embeded (n) สมองกลฝังตัว
embodied (n vt modal verb adv pron. ) ตัวตน
embodied (n vt modal verb aux. verb adj ) ตัวตน
embodied inแฝงไว้ใน
embodimentการรู้คิดสมานกาย = embodied cognition
embryologist (n) นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน
See also: R. embryo

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embed    [VT] ฝังใจ, See also: ฝังลึกในใจ
embed    [VT] ฝังลงไป, See also: ถูกฝัง, Syn. bury, plant, root
embed    [VI] ฝังลงไป, See also: ถูกฝัง, Syn. bury, plant, root
ember    [N] ถ่านที่ยังคุอยู่, See also: เถ้าที่ยังคุกกรุ่นอยู่, Syn. ash
embalm    [VT] ดองศพ, Syn. mummify, preserve
embank    [VT] สร้างเขื่อนไปตามถนน, คลองหรืออาณาบริเวณอื่น, See also: สร้างทำนบรอบถนน, คลองหรืออาณาบริเวณอื่น, Syn. dam
embark    [VI] ลงเรือ, See also: ขึ้นเครื่องบิน, Syn. board
embark    [VT] เอาลงเรือ, See also: พาขึ้นเครื่องบิน
emblem    [N] สัญลักษณ์, See also: เครื่องหมาย, Syn. badge, sign, symbol
embody    [VT] ทำให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเป็นรูปเป็นร่างขึ้น, Syn. incarnate, personify

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
embalmingการฉีดดองศพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
embargo๑. การห้ามเรือ (เข้าหรือออก)๒. การห้ามสินค้า (นำเข้าหรือส่งออก) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
embargo๑. การกักเรือสินค้าที่อยู่ในท่า๒. การห้ามส่งสินค้า (ไปยังประเทศอื่น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
embassyสถานเอกอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
embassy, counsellor ofที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
embedฝังตัว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
embedฝังตัว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
embedded commandคำสั่งฝังตัว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
embedded plotterพล็อตเตอร์ฝังตัว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
embedded systemระบบฝังตัว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Embalmingการดองซากศพ,ศพ,การดอง [การแพทย์]
Embalming Fluidน้ำยาดองไม่ให้เน่า [การแพทย์]
Embankmentคันดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
embankmentembankment, คัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
embankment damembankment dam, เขื่อนวัสดุถม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Embankmentsคันทางดินถม [TU Subject Heading]
Embargoการกักเรือ [เศรษฐศาสตร์]
Embargoการกักสินค้า [เศรษฐศาสตร์]
Embargoการกักข่าวสาร [เศรษฐศาสตร์]
Embargo การห้ามค้าขาย
มีความหมายเป็น 2 ประการ 1) คำสั่งห้ามส่งสินค้าออกไปยังประเทศหนึ่ง หรือห้ามนำสินค้าเข้าจากประเทศหนึ่งมายังประเทศ ผู้สั่งห้ามซื้อขายกับประเทศนั้นๆ โดยปกติมักเกิดจาก เหตุผลความขัดแย้งทางการเมือง 2) คำสั่งห้ามนำเรือเข้าหรือออกจากท่าเรือ โดยปกติมักใช้ก่อนการประกาศทำสงคราม [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
embThe U.S. is calling for an arms embargo against violators of the treaty.
embI'm extremely embarrassed that it has taken so long to reply.
embBefore embarking on this type of therapy, the wishes of patient herself must be carefully taken into consideration.
embThis evidence revealed him to be an embezzler.
embIs this the embarkation card?
embThese ideas are embodied in the constitution.
embBut showing off the presents could embarrass the guests who did not bring one.
embOn hearing himself praised, John was deeply embarrassed.
embThe naive man was utterly embarrassed in her presence.
embThe scene was embedded in his memory.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embabbr. ethambutol
embalm(เอมบาล์ม') vt. ดองศพ,ทำให้อยู่ในความทรงจำ,ทำให้หอมหวนด้วยน้ำยา,ป้องกันการเจริญ., See also: embalmer n.ดูembalm embalmment n. ดูembalm
embankment(เอมแบงคฺ'เมินทฺ) n. เขื่อน,มูลดิน,ตลิ่งทาง,การสร้างเขื่อนกั้น, Syn. bank
embargo(เอมบาร์'โก) {embargoed,embargoing,embargos} n. การห้ามเรือเข้าหรือออกจากท่า,การห้ามค้าขายระหว่างประเทศ,การห้ามส่งสินค้าไปยังประเทศหนึ่ง,การห้าม,คำสั่งห้ามค้าขาย vi. สั่งห้ามเรือสินค้าเข้าหรือออกจากท่า,สั่งห้ามค้าขายกับประเทศหนึ่ง คำที่มีความหมายเหมือ
embark(เอมบาร์ค') {embarked,embarking,embarks} v. เอาลงเรือ,เอาขึ้นเครื่องบิน,ทำให้เริ่มดำเนินการ,ลงทุน., See also: embarkation n. ดูembark
embarrass(เอมแบ'เริส) {embarrassed,embarrassign,embarrasses} vt. ทำให้ขวยเขิน,ทำให้ลำบากใจ,เป็นอุปสรรค,กีดขวาง vi. อึดอัดใจ,ลำบากใจ., See also: embarrassedly adv. ดูembarrass embarrassingly adv. ดูembarrass embarrassment n. ดูembarrass คำที่มีควา
embassy(เอม'บะซี) n. สถานเอกอัครราชฑูต
embattlevt. เตรียมสงคราม
embayvt. โอบอ้อม,ทำให้เป็นรูปอ่าว ทำให้เรือเข้าอ่าว
embed(เอมเบด') {embedded,embedding,embeds} vt. ฝัง,ตรึง., Syn. imbed

English-Thai: Nontri Dictionary
embalm(vt) อาบยาศพ,ดอง(ศพ)
embankment(n) เขื่อน,มูนดิน,ทำนบ,ตลิ่ง
embargo(n) การห้ามเรือเข้าออกเมืองท่า,การห้ามส่งสินค้า
embark(vi,vt) ลงเรือ,ขึ้นเครื่องบิน,ลงมือ,เริ่มดำเนินการ,จัดทหาร
embarkation(n) การลงเรือ,การขึ้นเครื่องบิน,การเริ่มดำเนินการ
embarrass(vt) ทำให้ลำบากใจ,ทำให้อึดอัดใจ,ทำให้กระดาก
embarrassment(n) ความยุ่งใจ,ความกระดาก,ความลำบากใจ,ความอึดอัดใจ
embassy(n) คณะทูต,สถานเอกอัครราชทูต
embattle(vt) เตรียมต่อสู้,ตั้งมั่น,ตั้งแนวรบ,ติดอาวุธ
embed(vt) ตรึง,ใส่ที่นอน,จมไว้,ฝัง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซึมลึก    [V] embed one's fame, See also: deeply penetrate, Example: พรรคต้องการให้ชื่อเสียงของพรรคซึมลึกถึงก้นบึ้งจิตใจของชาวบ้านเพื่อเรียกร้องคะแนนเสียงเทให้กับผู้สมัครของพรรค, Thai definition: เข้าไปถึงส่วนภายในของสรรพสิ่ง
ถ่านไฟ    [N] embers, Example: เขาเหยียบลงไปบนถ่านไฟที่กำลังคุ
น่าอัปยศอดสู    [ADV] shamefully, See also: embarrassingly, Syn. น่าอับอาย, น่าอับอายขายหน้า, Example: โจรสลัดทำทารุณโหดร้ายต่อคนญวณอพยพทางเรืออย่างน่าอัปยศอดสู
การยักยอก    [N] embezzlement, Example: ท่านเจ้าอาวาสเห็นว่าการยักยอกเป็นความผิดอันใหญ่หลวงที่จะต้องปราชิก, Thai definition: การหลอกลวง หรือการยึดเอาเงินหรือทรัพย์สินที่ผู้อื่นมอบให้ดูแล หรือให้รักษา มาเป็นของตนเองโดยผิดกฎหมาย
เปิ่น [ADV] embarrassingly, See also: awkwardly, Syn. ซุ่มซ่าม, เงอะงะ, เซ่อซ่า, Example: พวกเราต้องคอยดูแลป้าแกดีๆ อย่าให้แกทำอะไรเปิ่นอีก, Thai definition: อย่างมีกิริยาอาการผิดแปลกไปจากปกติที่เป็นอยู่ในหมู่พวก, Notes: (ปาก)
ยัก    [V] embezzle, See also: misappropriate, peculate, Syn. ยักยอก, ยักย้ายถ่ายเท, Example: เขายักเอาเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว, Thai definition: แยกหรือกันเอาไว้เสียเอง
เย็บปักถักร้อย [N] embroidery, See also: needlework, sewing, Syn. การเย็บผ้า, Example: คนสมัยโบราณผู้หญิงมักรู้เรื่องเย็บปักถักร้อย ส่วนผู้ชายจะรู้เรื่องการล่าสัตว์มากกว่า, Thai definition: งานฝีมือที่ใช้เข็มและด้ายปักบนผ้า
สถานทูต    [N] embassy, See also: legation, Example: คนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย ไม่กล้ามาแจ้งที่อยู่กับสถานทูต, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: อาคารที่ทำการของทูตต่างประเทศ
สวมกอด    [V] embrace, See also: hug, enfold, cuddle, caress, fondle, Syn. กอด, โอบกอด, Example: เขาสวมกอดเธอด้วยความรักใคร่, Thai definition: เอามือทั้ง 2 ข้าง โอบรัดเข้าไว้ในวงแขน
อม    [V] embezzle, See also: misappropriate, swindle, Syn. โกง, เบียดบัง, Example: ทุกคนต่างคิดว่าเขาอมเงินหาเสียงดังกล่าวไว้คนเดียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
อาคารท่าเทียบเครื่องบิน[n. exp.] (ākhān thāthīep khreūangbin) EN: concourse   FR: hall d'embarquement [m] ; jetée [f]
อนุสรณ์[n.] (anusøn) EN: remembrance ; commemoration ; memory ; recollection ; recalling ; souvenir   FR: commémoration [f] ; souvenir [m]
อัปยศอดสู[v.] (appayot otsū) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour   
แบ่งแยก[v.] (baengyaēk) EN: be divided ; split ; separate ; part ; bisect   FR: morceler ; démembrer
ใบสมัครสมาชิก[n. exp.] (bai samak samāchik) EN: member application   FR: demande d'adhésion [f] ; bulletin d'adhésion [m]
บัง[v.] (bang) EN: misappropriate ; embezzle   FR: détourner
บัตรขึ้นเครื่องบิน[n. exp.] (bat kheun khreūangbin) EN: boarding card   FR: carte d'embarquement [f]
บัตรสมาชิก[n. exp.] (bat samāchik) EN: membership card   FR: carte de membre [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBED    EH0 M B EH1 D
EMBER    EH1 M B ER0
EMBRY    EH1 M B R IY0
EMBERS    EH1 M B ER0 Z
EMBLEM    EH1 M B L AH0 M
EMBLER    EH1 M B L ER0
EMBODY    EH0 M B AA1 D IY0
EMBOSS    EH0 M B AO1 S
EMBURY    EH1 M B EH2 R IY0
EMBARK    EH0 M B AA1 R K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embed    (v) (i1 m b e1 d)
ember    (n) (e1 m b @ r)
embalm    (v) (i1 m b aa1 m)
embark    (v) (i1 m b aa1 k)
embeds    (v) (i1 m b e1 d z)
embers    (n) (e1 m b @ z)
emblem    (n) (e1 m b l @ m)
embody    (v) (i1 m b o1 d ii)
emboss    (v) (i1 m b o1 s)
embryo    (n) (e1 m b r i@ @)

German-Thai: Longdo Dictionary
Dezember(n) |der| เดือนธันวาคม
November(n) |der| เดือนพฤศจิกายน
September(n) |der| เดือนกันยายน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
EMB : elektromagnetische Beeinflussung (Brummen)EMI : electromagnetic interference [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
embrasser(vt) 1)จูบหรือหอมแก้ม ex: Embrasse-moi, s'il te plaît! = กรุณาจูบฉันที , Je t'embrasse!!! = นิยมใช้เป็นคำลากับคนสนิท 2) กอดไว้ในอ้อมแขน
Image:
aller ensembleเข้ากันได้ , ไปด้วยกันได้ , เหมาะสมกัน, See also: aller

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
911事件;九一一事件[きゅういちいちじけん, kyuuichiichijiken] (n) September 11th attacks [Add to Longdo]
ES細胞[イーエスさいぼう, i-esu saibou] (n) (abbr) (See 胚性幹細胞) embryonic stem cell [Add to Longdo]
ROM[ロム, romu] (n) (1) read-only memory; ROM; (2) (See ロムる) lurker (on a forum); read-only member; (P) [Add to Longdo]
ああそうそう[, aasousou] (int) (1) (col) (See 然う然う) oh yes!; (2) I remember; Oh, now I remember [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
がくがく;ガクガク[, gakugaku ; gakugaku] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) body trembling; teeth clattering; something coming loose [Add to Longdo]
きちきち蝗虫[きちきちばった;キチキチバッタ, kichikichibatta ; kichikichibatta] (n) (1) (uk) (col) (See 精霊飛蝗) male Oriental longheaded locust (Acrida cinerea); (2) (obs) (See 精霊飛蝗擬) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中饱[zhōng bǎo, ㄓㄨㄥ ㄅㄠˇ, / ] embezzlement; to line one's pockets with public funds; (possible etymological meaning: the middle-man makes a profit) [Add to Longdo]
使具体化[shǐ jù tǐ huà, ㄕˇ ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ ㄏㄨㄚˋ, 使 / 使] embody [Add to Longdo]
使困窘[shǐ kùn jiǒng, ㄕˇ ㄎㄨㄣˋ ㄐㄩㄥˇ, 使] embarrass [Add to Longdo]
使领馆[shǐ lǐng guǎn, ㄕˇ ㄌㄧㄥˇ ㄍㄨㄢˇ, 使 / 使] embassy and consulate [Add to Longdo]
凹凸印刷[āo tū yìn shuā, ㄠ ㄊㄨ ˋ ㄕㄨㄚ, ] embossing; die stamping [Add to Longdo]
凹凸轧花[āo tū zhá huā, ㄠ ㄊㄨ ㄓㄚˊ ㄏㄨㄚ, / ] embossing [Add to Longdo]
刺绣[cì xiù, ㄘˋ ㄒㄧㄡˋ, / ] embroider [Add to Longdo]
刺绣品[cì xiù pǐn, ㄘˋ ㄒㄧㄡˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] embroidery [Add to Longdo]
受窘[shòu jiǒng, ㄕㄡˋ ㄐㄩㄥˇ, ] embarrassed; bothered; in an awkward position [Add to Longdo]
困窘[kùn jiǒng, ㄎㄨㄣˋ ㄐㄩㄥˇ, ] embarrassment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アセンブラ[あせんぶら, asenbura] assembler [Add to Longdo]
アセンブラ言語[アセンブラげんご, asenbura gengo] assembly language [Add to Longdo]
アセンブリ言語[アセンブリげんご, asenburi gengo] assembly language [Add to Longdo]
アセンブル[あせんぶる, asenburu] assemble (vs) [Add to Longdo]
アセンブル時[アセンブルじ, asenburu ji] assembly time [Add to Longdo]
アセンブル時間[アセンブルじかん, asenburu jikan] assembly time [Add to Longdo]
エクステンドメモリプロック[えくすてんどめもりぷろっく, ekusutendomemoripurokku] extended memory block (EMB) [Add to Longdo]
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] Object Linking and Embedding, OLE [Add to Longdo]
クロスアセンブラ[くろすあせんぶら, kurosuasenbura] cross assembler [Add to Longdo]
セル組立分解[セルくみたてぶんかい, seru kumitatebunkai] cell assembly and disassembly [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
胎児[たいじ, taiji] Embryo, Foetus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  EMB
         Enhanced Master Burst (EISA)
         

Are you satisfied with the result?

Go to Top