ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

helminth

HH EH1 L M IH0 N TH   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -helminth-, *helminth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
helminth[N] พยาธิ, See also: หนอนพยาธิ
helminthology[N] พยาธิวิทยา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
helminth(เฮล'มินฺธ) n. หนอน,พยาธิ, Syn. worm
helminthiasisn. การมีพยาธิในร่างกาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
helminthหนอนพยาธิ [มีความหมายเหมือนกับ vermin ๑ และ worm ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
helminthagogue; anthelminthic; anthelmintic๑. -ฆ่าหนอนพยาธิ๒. ยาฆ่าหนอนพยาธิ [มีความหมายเหมือนกับ vermifuge ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
helminthemesisการอาเจียนมี(หนอน)พยาธิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
helminthiasisโรคหนอนพยาธิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
helminthic๑. -หนอนพยาธิ [มีความหมายเหมือนกับ verminal ๑]๒. -เหตุหนอนพยาธิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
helminthicide; vermicideยาฆ่าหนอนพยาธิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
helminthology; scolecologyวิทยาหนอนพยาธิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Helminthiasisโรคเกิดจากพยาธิ [TU Subject Heading]
Helminthsพยาธิ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิมิวิทยา[N] helminthology, See also: science of worm, Example: หลายคนอาจจะไม่รู้จักกิมิวิทยา, Thai definition: วิชาว่าด้วยหนอน

CMU English Pronouncing Dictionary
HELMINTH    HH EH1 L M IH0 N TH

Japanese-English: EDICT Dictionary
袋形動物[たいけいどうぶつ;ふくろがたどうぶつ, taikeidoubutsu ; fukurogatadoubutsu] (n) aschelminth (any invertebrate animal formerly classified as belonging to phylum Aschelminthes) [Add to Longdo]
扁形動物[へんけいどうぶつ, henkeidoubutsu] (n) flatworm; platyhelminth [Add to Longdo]
蠕虫[ぜんちゅう, zenchuu] (n,adj-no) helminth [Add to Longdo]
蠕虫病[ぜんちゅうびょう, zenchuubyou] (n) helminthiasis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Helminth \Hel"minth\, n. [Gr. ?, ?, a worm.] (Zool.)
   An intestinal worm, or wormlike intestinal parasite; one of
   the Helminthes.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 helminth
   n 1: worm that is parasitic on the intestines of vertebrates
      especially roundworms and tapeworms and flukes [syn:
      {helminth}, {parasitic worm}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top