ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

helminthiasis

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -helminthiasis-, *helminthiasis*, helminthiasi
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
helminthiasisn. การมีพยาธิในร่างกาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
helminthiasisโรคหนอนพยาธิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Helminthiasisโรคเกิดจากพยาธิ [TU Subject Heading]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蠕虫病[ぜんちゅうびょう, zenchuubyou] (n) helminthiasis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Helminthiasis \Hel`min*thi"a*sis\, n. [NL., fr. Gr. ? to suffer
   from worms, fr. ?, ?, a worm.] (Med.)
   A disease in which worms are present in some part of the
   body.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 helminthiasis
   n 1: infestation of the body with parasitic worms

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top