ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eleven

IH0 L EH1 V AH0 N   
74 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eleven-, *eleven*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eleven[N] ทีมกีฬาที่มีผู้เล่น 11 คน (เช่น ฟุตบอล)
eleven[N] เลขสิบเอ็ด, See also: จำนวนสิบเอ็ด
eleventh-hour decision[IDM] การตัดสินใจในนาทีสุดท้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eleven(อีเลฟ'เวิน) n.,adj. สิบเอ็ด
eleventh(อีเลฟ'เวินธฺ) adj.,n. ที่สิบเอ็ด,ส่วนที่11

English-Thai: Nontri Dictionary
eleven(adj) สิบเอ็ด
eleven(n) สิบเอ็ด,ทีมฟุตบอล
eleventh(adj) ที่สิบเอ็ด
eleventh(n) 1 ใน 11,ลำดับที่สิบเอ็ด,วันที่สิบเอ็ด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eleven[อีเลฟ'เวิน] (n ) สิบเอ็ด
elevence[อีเลฟ'เวินซฺ] (adv ) สิบเอ็ด
elevence[อีเลฟ'เวินซฺ] (adv ) สิบเอ็ด
eleventh[อีเลฟ'เวินธฺ] (adj ) ที่สิบเอ็ด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
OK, that's eleven guilty.ตกลงที่สิบเอ็ดว่ามีความผิด 12 Angry Men (1957)
Eleven guilty, one not guilty. Well, now we know where we are.สิบเอ็ดมีความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มีความผิด ดีตอนนี้เรารู้ว่าเราอยู่ที่ไหน 12 Angry Men (1957)
Eleven of us think he's guilty.สิบเอ็ดของเราคิดว่าเขามีความผิด 12 Angry Men (1957)
There were eleven votes for guilty.มีสิบเอ็ดโหวตได้สำหรับความผิด 12 Angry Men (1957)
Eleven of us still think he's guilty.สิบเอ็ดของเรายังคงคิดว่าเขาเป็นผู้กระทำผิด 12 Angry Men (1957)
I want you eleven men to... vote by secret written ballot.ฉันต้องการให้คุณสิบเอ็ดคน ... โหวตโดยการลงคะแนนลับเขียน 12 Angry Men (1957)
I'll abstain. If there are eleven votes for guilty, I won't stand alone.ฉันจะงด หากมีคะแนนโหวตสิบเอ็ดสำหรับความผิดฉันจะไม่ยืนอยู่คนเดียว 12 Angry Men (1957)
She said she went to bed about eleven o'clock that night.She said she went to bed about eleven o'clock that night. 12 Angry Men (1957)
- Eleven of us didn't think of it either.- Eleven of us didn't think of it either. 12 Angry Men (1957)
- It's eleven to one.- It's eleven to one. 12 Angry Men (1957)
Eleven minutes to ignition.สิบเอ็ดนาทีในการจุดระเบิด 2010: The Year We Make Contact (1984)
Eleven o'clock!ที่ 11 นาฬิกา! Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elevenA football team consists of eleven players.
elevenAfter dinner we played cards till eleven.
elevenA soccer team consists of eleven players.
elevenA team is composed of eleven players.
elevenAt eleven-thirty this evening.
elevenBe at the station at eleven on the dot.
elevenBut it's almost half past eleven.
elevenCome and see me at eleven o'clock.
elevenEleven o'clock is good for me.
elevenEleven o'clock is my regular time for going to bed.
elevenHe came here at ten and went back at eleven.
elevenHe makes it a rule to go to bed at eleven o'clock.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิบเอ็ด[N] eleven, Syn. 11, Example: ฉันเลี้ยงปลาทองและปลาเงินไว้รวมกันสิบเอ็ดตัว, Thai definition: จำนวนสิบบวกหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้าทุ่ม = ๕ ทุ่ม[n. exp.] (hā thum) EN: eleven in the evening   FR: vingt-trois heures ; onze heures du soir
คุณนายตื่นสาย [n. exp.] (khunnāi teūn sāi) EN: Purslane ; Pussley ; Rose mose ; Sun plant ; Eleven-o'clock   
สิบเอ็ด[num.] (sip-et) EN: eleven ; 11   FR: onze ; 11
หวุดหวิด[adv.] (wutwit) EN: narrowly ; barely ; nearly ; almost ; very near at hand ; by inches ; by an hair's breath ; within an ace of ; in time ; just about ; at the eleventh hour   FR: de justesse ; sur le fil
๑๑ (สิบเอ็ด)[num.] (sip-et) EN: 11 (eleven)   FR: 11 (onze)

CMU English Pronouncing Dictionary
ELEVEN IH0 L EH1 V AH0 N
ELEVEN IY1 L EH0 V AH0 N
ELEVENS IH0 L EH1 V AH0 N Z
ELEVENS IY1 L EH0 V AH0 N Z
ELEVEN'S IH0 L EH1 V AH0 N Z
ELEVEN'S IY1 L EH0 V AH0 N Z
ELEVENTH IH0 L EH1 V AH0 N TH
ELEVENTH IY1 L EH0 V AH0 N TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eleven (n) ˈɪlˈɛvn (i1 l e1 v n)
elevens (n) ˈɪlˈɛvnz (i1 l e1 v n z)
eleventh (n) ˈɪlˈɛvnθ (i1 l e1 v n th)
elevenses (n) ˈɪlˈɛvnzɪz (i1 l e1 v n z i z)
elevenths (n) ˈɪlˈɛvnθs (i1 l e1 v n th s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
十一月[shí yī yuè, ㄕˊ ㄧ ㄩㄝˋ, ] eleventh month; November, #8,115 [Add to Longdo]
甲戌[jiǎ xū, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄩ, ] eleventh year A11 of the 60 year cycle, e.g. 1994 or 2054, #53,385 [Add to Longdo]
十一[shí yī, ㄕˊ ㄧ, ] eleven; 11; PRC National Day (October 1, 1949) [Add to Longdo]
十一年[shí yī nián, ㄕˊ ㄧ ㄋㄧㄢˊ, ] eleven years [Add to Longdo]
第十一[dì shí yī, ㄉㄧˋ ㄕˊ ㄧ, ] eleventh [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
イレブる[, irebu ru] (v5r) to go to a Seven-Eleven [Add to Longdo]
イレブン(P);イレヴン[, irebun (P); irevun] (n) (See 十一・1) eleven; (P) [Add to Longdo]
イレブンナイン[, irebunnain] (n) eleven nines; 99.999999999 percent [Add to Longdo]
ウォビゴン[, uobigon] (n) wobbegong (eleven species of carpet shark in the family Orectolobidae) [Add to Longdo]
セブンイレブン[, sebun'irebun] (n) Seven-Eleven [Add to Longdo]
一の酉[いちのとり, ichinotori] (exp) first day of the cock in the eleventh month [Add to Longdo]
黄鐘[こうしょう, koushou] (n) (1) (See 壱越,十二律) (in China) 1st note of the ancient chromatic scale (approx. D); (2) eleventh lunar month [Add to Longdo]
甲戌[きのえいぬ;こうじゅつ, kinoeinu ; koujutsu] (n) (See 干支) eleventh of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
子月[ねづき, neduki] (n) (obs) eleventh month of the lunar calendar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eleven \E*lev"en\ ([-e]*l[e^]v"'n), a. [OE. enleven, AS.
   endleofan, endlufon, for nleofan; akin to LG. eleve, ["o]lwe,
   ["o]lwen, D. elf, G. elf, eilf, OHG. einlif, Icel. ellifu,
   Sw. elfva, Dan. elleve, Goth. ainlif, cf. Lith. v["e]nolika;
   and fr. the root of E. one + (prob.) a root signifying "to be
   left over, remain," appearing in E. loan, or perh. in leave,
   v. t., life. See {One}, and cf. {Twelve}.]
   Ten and one added; as, eleven men.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eleven \E*lev"en\, n.
   1. The sum of ten and one; eleven units or objects.
    [1913 Webster]
 
   2. A symbol representing eleven units, as 11 or xi.
    [1913 Webster]
 
   3. (Cricket & American Football) The eleven men selected to
    play on one side in a match, as the representatives of a
    club or a locality; as, the all-England eleven.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eleven
   adj 1: being one more than ten [syn: {eleven}, {11}, {xi}]
   n 1: the cardinal number that is the sum of ten and one [syn:
      {eleven}, {11}, {XI}]
   2: a team that plays football [syn: {football team}, {eleven}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top