ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earnestness

ER1 N AH0 S T N AH0 S   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earnestness-, *earnestness*, earnestnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earnestness[N] ความกระตือรือร้น, Syn. enthusiasm

English-Thai: Nontri Dictionary
earnestness(n) ความเอาจริงเอาจัง,ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง,ความมุ่งมั่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I wanted to come up with a story that would demonstrate qualities that I'm sure you all admire here, like earnestness or diligence.และคิดว่าจะทำยังไงให้มีคุณสมบัติ ที่พวกคุณต้องชื่นชม อย่างเช่นตั้งใจและมุ่งมั่น The Pursuit of Happyness (2006)
Yes, I find your, uh, youthful brand of earnestness quite refreshing.คุณฉลาด มีความมุ่งมั่น และยังสดอยู่มาก Ring Around the Rosie (2011)
Because I also believe in the earnestness of his bloodthirst.เพราะกระหม่อมเชื่อใน เความกระหายเลือดของเขาด้วยพ่ะย่ะค่ะ Tree with Deep Roots (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
earnestnessI can assure you of his earnestness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความจริงจัง[N] seriousness, See also: earnestness, solemnity, gravity, Syn. ความเอาจริงเอาจัง, Example: ลูกน้องยกย่องความจริงจังในการทำงานของหัวหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความจริงจัง[n.] (khwām jingjang) EN: seriousness ; earnestness ; solemnity ; gravity   FR: sérieux [m] ; gravité [f] ; solennité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EARNESTNESS ER1 N AH0 S T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
earnestness (n) ˈɜːʳnɪstnəs (@@1 n i s t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一意[いちい, ichii] (adj-na,adv,n) (1) unique; (2) earnestness [Add to Longdo]
懸命[けんめい, kenmei] (adj-na,n) eagerness; earnestness; risking one's life; (P) [Add to Longdo]
真剣(P);真険(iK)[しんけん, shinken] (n,adj-na) (1) seriousness; earnestness; (2) real sword (as opposed to unsharpened or wooden practice weapon) (practise); (P) [Add to Longdo]
真面目[しんめんもく;しんめんぼく, shinmenmoku ; shinmenboku] (n) (1) one's true character; one's true self; oneself; (2) seriousness; earnestness [Add to Longdo]
真面目さ[まじめさ, majimesa] (n) (uk) earnestness; solemnity; gravity; seriousness; soberness [Add to Longdo]
真摯[しんし, shinshi] (adj-na,n) (See 摯実) sincerity; earnestness; (P) [Add to Longdo]
熱誠[ねっせい, nessei] (adj-na,n) earnestness [Add to Longdo]
本腰[ほんごし, hongoshi] (n) strenuous effort; earnestness; seriousness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Earnestness \Ear"nest*ness\, n.
   The state or quality of being earnest; intentness; anxiety.
   [1913 Webster]
 
      An honest earnestness in the young man's manner. --W.
                          Irving.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 earnestness
   n 1: an earnest and sincere feeling [syn: {earnestness},
      {seriousness}, {sincerity}]
   2: the trait of being serious; "a lack of solemnity is not
     necessarily a lack of seriousness"- Robert Rice [syn:
     {seriousness}, {earnestness}, {serious-mindedness},
     {sincerity}] [ant: {frivolity}, {frivolousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top