ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dogg

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dogg-, *dogg*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doggy[ADJ] ที่เหมือนสุนัข, See also: หมา, Syn. doggie
doggy[N] สุนัข(ภาษาเด็ก), See also: หมา, Syn. doggie
dogged[ADJ] ดื้อรั้น, See also: ไม่เชื่อฟัง, Syn. stubborn
doggedly[ADV] อย่างดื้อรั้น, See also: อย่างไม่เชื่อฟัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dogged(ดอก'กิด) adj. ดื้อรั้น,ทรหด, See also: doggedness n. ดูdogged, Syn. tenacious,inflexible
doggereladj. ตลก,เลว,ไม่ถูกต้องตามแบบแผน,หยาบ.n. บทกวีตลกที่ไม่ถูกต้องตามแบบแผน, Syn. doggrel
doggie(ดอก'กี) n. ลูกสุนัข
doggoned(ดอก'กอนดฺ') adj.,adv. ระยำ,อัปรีย์
doggy(ดอก'กี) n. สุนัขตัวเล็ก ๆ ,สุนัข. -adj. เหมือนสุนัข,ชอบเล่นกับสุนัข -adj. เกี่ยวกับสุนัข,ขี้โอ่,อวดอ้าง,อ้างสิทธิ,หลอกลวง
boondoggle(-ดอก'เกิล) n. งานที่ไม่ค่อยมีค่า

English-Thai: Nontri Dictionary
dogged(adj) ดื้อดึง,ทรหด,พากเพียร,แน่วแน่,ดื้อรั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
doggerไตหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
doggerelบทร้อยกรองด้อยศิลป์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
doggy (n aux. verb abbre) เป็นรูปแบบการ ผสมพันธ์แบบหมา รูปที่ยกมาให้เป็นแบบ doggy หมู่
See also: S. cat, A. catty, R. sex
Image:
DoggyStyle (slang ) การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ท่าคล้ายสุนัข ( * w *m iiiita)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Doggone near lost a $400 hand cart.เกือบเสียรถ 400 ดอลล่าร์ ไปแล้ว Blazing Saddles (1974)
Now, wait a minute! Wait just one doggoned minute!เดี๋ยวก่อนสิ รออีกประเดี๋ยว Blazing Saddles (1974)
You can pass by a pet shop and say, "I just love that little doggie in the window, "คุณเดินผ่านร้านขายสัตว์ และบอกว่าผมรักลูกหมา ในตู้กระจกตัวนั้น Oh, God! (1977)
Nice doggy, eh?หมาน้อยน่ารัก The Road Warrior (1981)
Because this year it suits them to roll over and play nice doggie?เพราะปีนี้มันเหมาะกับพวกเขาที่จะเกลือกกลิ้งและเล่นสุนัขดี? The Russia House (1990)
They even got the doggone Creole.จนเรียกกันว่า หอบแบบ นิว ออร์ลีนส์. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
You can get killed walking your doggie!จูงหมาเดินเล่นก็อาจถูกฆ่าได้ Heat (1995)
Where's my good doggie? Verdell?เวอร์เดลลูกแม่อยู่ไหน As Good as It Gets (1997)
Done! Yes, I hate the doggie.เสร็จแล้ว ฉันล่ะมันเขี้ยวเจ้าหมาตัวนี้ As Good as It Gets (1997)
Uh, just get along, little doggie, and call me back.ไปโทรหาพ่อคาวบอยนั่นเถอะ แล้วโทรกลับฉันด้วย Mulholland Dr. (2001)
Want that in a doggy bag?ต้องการที่อยู่ในกระเป๋าสุนัข? Showtime (2002)
Oof! He's got my shoe! Bad doggy!เขาได้รองเท้าฉันไป Inspector Gadget 2 (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
doggShe is dogged by misfortune.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัดไม่ปล่อย[adj.] (kat mai plǿi) EN: dogged ; tenacious   

CMU English Pronouncing Dictionary
DOGGY    D AO1 G IY0
DOGGED    D AO1 G D
DOGGIE    D AO1 G IY0
DOGGONE    D AO1 G AO0 N
DOGGING    D AO1 G IH0 NG
DOGGIES    D AO1 G IY0 Z
DOGGETT    D AA1 G IH2 T
DOGGY'S    D AO1 G IY0 Z
DOGGEREL    D AA1 G ER0 AH0 L
DOGGEDLY    D AO1 G AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
doggo    (a) dˈɒgou (d o1 g ou)
doggy    (n) dˈɒgiː (d o1 g ii)
dogged    (j) dˈɒgɪd (d o1 g i d)
dogged    (v) dˈɒgd (d o1 g d)
doggie    (n) dˈɒgiː (d o1 g ii)
doggies    (n) dˈɒgɪz (d o1 g i z)
dogging    (v) dˈɒgɪŋ (d o1 g i ng)
doggedly    (a) dˈɒgɪdliː (d o1 g i d l ii)
doggerel    (n) dˈɒgərəl (d o1 g @ r @ l)
doggedness    (n) dˈɒgɪdnəs (d o1 g i d n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狗交媾般[gǒu jiāo gòu bān, ㄍㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄍㄡˋ ㄅㄢ, ] doggy-style [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dogge {f} [zool.] | Doggen {pl}mastiff | mastiffs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しぶとい[, shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding [Add to Longdo]
アメリカンドッグ[, amerikandoggu] (n) corn dog (frankfurter on a stick dipped in batter and deep-fried) (wasei [Add to Longdo]
ウォッチドッグ[, uocchidoggu] (n) watchdog; surveillance [Add to Longdo]
ウォッチドッグタイマ[, uocchidoggutaima] (n) {comp} watchdog timer [Add to Longdo]
ウォッチドッグタイマー[, uocchidoggutaima-] (n) {comp} watchdog timer [Add to Longdo]
ウォッチドッグドライバ[, uocchidoggudoraiba] (n) {comp} watchdog driver [Add to Longdo]
オールドイングリッシュシープドッグ[, o-rudoingurisshushi-pudoggu] (n) Old English sheepdog [Add to Longdo]
サイバードッグ[, saiba-doggu] (n) {comp} Cyberdog [Add to Longdo]
シープドッグ[, shi-pudoggu] (n) sheep dog [Add to Longdo]
ジャーマン・シェパード・ドッグ[, ja-man . shiepa-do . doggu] (n) (See シェパード) German shepherd dog [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サイバードッグ[さいばーどっぐ, saiba-doggu] Cyberdog [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top