Search result for

curiously

(23 entries)
(0.0074 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curiously-, *curiously*, curious
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
curiously[ADV] แปลก, Syn. oddly, unusually
curiously[ADV] อย่างอยากรู้อยากเห็น, Syn. inquiringly

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wait, was this a small Mediterranean guy with curiously intelligent good looks?เดี๋ยว ใช่ คนเมดิเตอเรเนียนตัวเล็กๆ แล้วก็หน้าตาหล่อมากๆใช่มั้ย The One with George Stephanopoulos (1994)
I understood that certain ladies found the society of Mr Wickham curiously agreeable.ฉันเข้าใจว่าสาวๆ บางคนพบว่าการคบหากับ คุณวิคแฮมเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก Episode #1.5 (1995)
- Curiously, Lucius, several of them were under the impression that you would curse their family if they did not agree to suspend me in the first place.- แปลกมากกว่า กรรมการหลายคนเล่าว่า คุณขู่จะสาปครอบครัวของพวกเขา ถ้าเขาไม่ยอมให้ผม ถูกพักงานในตอนแรก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
-Twelve years? Curiously long life for a common garden rat!นานเกินไปสำหรับอายุของหนูธรรมดาๆ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Severe thyroxine deficit, curiously high levels of adrenal hormones.ระดับไทร็อกซินต่ำมากๆ แต่ระดับของฮอร์โมนจาก ต่อมหมวกไตสูง อย่างผิดสังเกต Dream Logic (2009)
When you meet him, you'll start to know it too, how curiously remarkable the strength of his sincerity is.เมื่อคุณได้พบเขา คุณจะเริ่มเข้าใจมันเอง มันน่าทึ่งจริงๆในความจริงใจของเขา Bread, Love and Dreams (2010)
Instead, I feel curiously sad.แต่แล้วข้ากลับเศร้าใจอย่างบอกไม่ถูก.. Lancelot du Lac (2011)
Curiously heavy things, guns. Why did I take it, exactly?іΜuѕіс аѕ bеаutіful аѕ аny Ι hаvе еvеr hеаrd. Cloud Atlas (2012)
I'm finding out that I'm curiously attracted to older women right now, but come on--ผมว่าผมรู้สึกชอบ ผู้หญิอายุมากแล้ว แต่ไม่เอาน่า Table for Fae (2012)
Curiously, the unsub seems to know precisely who he's looking for, but he refers to his victims by a different name.น่าแปลกที่อันซับรู้ได้อย่างแม่นยำว่าต้องการอะไร แต่จงใจเรียกเหยื่อในอีกชื่อหนึ่ง Perennials (2012)
But when he drew Oliver into a fight, his purpose was curiously specific.แต่เมื่อเขาล่อให้โอลิเวอร์เข้ามาสู้ด้วย เป้าหมายของเขาชัดเจน Arrow: Year One (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
curiouslyThe townspeople looked curiously at me.

CMU English Pronouncing Dictionary
CURIOUSLY    K Y UH1 R IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
curiously    (a) (k y u@1 r i@ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇妙な話だが[きみょうなはなしだが, kimyounahanashidaga] (exp) curiously enough; oddly enough; strange to tell [Add to Longdo]
不思議なくらい[ふしぎなくらい, fushiginakurai] (exp) curiously; curiously enough; oddly enough; to the point of being mysterious; to the extent of being strange [Add to Longdo]
物珍しげに[ものめずらしげに, monomezurashigeni] (adv) with curious eyes; curiously [Add to Longdo]
変に[へんに, henni] (adv) curiously; strangely [Add to Longdo]
妙な話だが[みょうなはなしだが, myounahanashidaga] (exp) curiously enough; oddly enough; strange to tell [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Curiously \Cu"ri*ous*ly\, adv.
   In a curious manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 curiously
   adv 1: in a manner differing from the usual or expected; "had a
       curiously husky voice"; "he's behaving rather peculiarly"
       [syn: {curiously}, {oddly}, {peculiarly}]
   2: with curiosity; "the baby looked around curiously" [syn:
     {curiously}, {inquisitively}, {interrogatively}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top