ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inquisitively

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inquisitively-, *inquisitively*, inquisitive
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inquisitively[ADV] อย่างอยากรู้อยากเห็น, Syn. curiously

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซอกแซก[ADV] inquisitively, See also: nosily, curiously, Example: เขาไม่กล้าเอ่ยปากถามซอกแซก, Thai definition: ทุกแง่ทุกมุม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inquisitively (a) ˈɪnkwˈɪzətɪvliː (i1 n k w i1 z @ t i v l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inquisitively \In*quis"i*tive*ly\, adv.
   In an inquisitive manner.
   [1913 Webster]
 
      The occasion that made him afterwards so inquisitively
      apply himself to the study of physic.  --Boyle.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inquisitively
   adv 1: with curiosity; "the baby looked around curiously" [syn:
       {curiously}, {inquisitively}, {interrogatively}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top