Search result for

curiosity

(48 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curiosity-, *curiosity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
curiosity[N] คนหรือปรากฏการณ์แปลกๆ
curiosity[N] ความอยากรู้, Syn. interest, inquiring
Curiosity killed the cat[IDM] การสอดรู้สอดเห็นเป็นอันตราย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
curiosity(คิวริออส'ซิที) n. ความอยากรู้อยากเห็น,ของหายาก,ของลายคราม,ลักษณะที่แปลกและน่ารู้น่าสนใจ,ความผิดธรรมดา,ความแปลก, Syn. novelty

English-Thai: Nontri Dictionary
curiosity(n) ความอยากรู้อยากเห็น,ความสอดรู้สอดเห็น,ของหายาก,ของแปลก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Curiosityความอยากรู้อยากเห็น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know, you could just wait for the MRI to have your curiosity satisfied.นายรู้\ นายแค่รอผลที่น่าพอใจของ MRI Birthmarks (2008)
Curiosity's not enough.มันยังแปลกไม่พอ Last Resort (2008)
I always had a healthy curiosity.ผมมักจะมีความอยากรู้อยากเห็นเสมอ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Out of curiosity, when was the last time you raced?สงสัยอยู่อย่างนึง แข่งรถครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ Death Race (2008)
But just out of curiosity, what is the mission anyway?คุณจะให้เราทำอะไรเหรอ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Out of curiosity, where are you at this moment?มีปรากฎการณ์แปลกๆ นายอยู่ที่ไหนกันห่ะ? Frost/Nixon (2008)
There once was a woman who opened a box that mustn't be opened out of curiosity.ถ้าเปิดมันออกมาแล้ว จะทำให้คนมากมายล้มตาย Goemon (2009)
Just out of curiosity,เพียงแค่สงสัย Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
I used... some skills that I happen to have to... satisfy my curiosity.ฉันแค่ใช้ความสามารถพิเศษที่มี ไขข้อข้องใจให้ตัวเองน่ะ It's a Terrible Life (2009)
I've got a natural curiosity for a boy of my age.โดนจู๋แล้ว เงียบเลย หรือจะให้บอกแม่ ว่าแกทำอะไรอยู่ Everyone (2009)
I more than make up for in... natural skills and curiosity.ผมก็ชดเชยด้วย ความสามารถในการเอาตัวรอด และความสอดรู้สอดเห็น S.O.B. (2009)
Just out of curiosity, what isไม่ได้อยากจะสอดนะ แบบว่า Free to Be You and Me (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
curiosityA healthy curiosity is truly a fine thing.
curiosityAt night, I think it probable, he looked up with curiosity to the stars.
curiosityCuriosity got the better of him.
curiosityCuriosity killed the cat.
curiosityHe did it simply out of curiosity.
curiosityHe has always had a great curiosity about the world.
curiosityHe is all curiosity.
curiosityHe never loses his curiosity; he is, as it were, an eternal youth.
curiosityHer story excited curiosity in the children.
curiosityHis curiosity knew no bounds.
curiosityHis curiosity prompted him to ask questions.
curiosityHis story excited everyone's curiosity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอยากรู้[N] curiosity, See also: inquisitiveness, Example: แมนอยู่ในวัยที่มีความอยากรู้และอยากลอง ดังนั้นแมนจึงมุ่งฝึกซ้อมวิชา พลังเสือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอยากรู้[n. exp.] (khwām yāk rū) EN: curiosity ; inquisitiveness   FR: curiosité [f]
ความอยากรู้อยากเห็น[n.] (khwām yāk rū yāk hen) EN: curiosity   FR: curiosité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CURIOSITY    K Y UH2 R IY0 AA1 S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
curiosity    (n) (k y u@2 r i o1 s i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neugier {f}; Neugierde {f} | aus reiner Neugier | vor Neugierde platzen | vor Neugierde platzen | seine Neugier befriedigen | Neugier weckencuriosity | out of sheer curiosity | to burst with curiosity; to be bursting with curiosity | to be brim-full of curiosity | to satisfy one's curiosity | to create curiosity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キュリオシティー[, kyurioshitei-] (n) curiosity [Add to Longdo]
奇貨[きか, kika] (n) (1) curiosity; rare item; rarity; (2) (See 好機) rare opportunity which could be beneficial [Add to Longdo]
興味本位[きょうみほんい, kyoumihon'i] (adj-na,adj-no) (just) out of curiosity; (just) in order to satisfy one's curiosity; aimed chiefly at amusing; sensational (e.g. magazine) [Add to Longdo]
好奇心[こうきしん, koukishin] (n) curiosity; inquisitiveness; (P) [Add to Longdo]
好奇心は猫をも殺す[こうきしんはねこをもころす, koukishinhanekowomokorosu] (exp,v5s) (See 好奇心猫を殺す) curiosity killed the cat [Add to Longdo]
好奇心旺盛[こうきしんおうせい, koukishin'ousei] (n,adj-na) brimming with curiosity [Add to Longdo]
好奇心猫を殺す[こうきしんねこをころす, koukishinnekowokorosu] (exp,v5s) curiosity killed the cat [Add to Longdo]
身を乗り出す[みをのりだす, miwonoridasu] (exp,v5s) to bend oneself forward (esp. in curiosity or excitement); to hang out (e.g. over a balcony) [Add to Longdo]
知的好奇心[ちてきこうきしん, chitekikoukishin] (n) intellectual curiosity; out of curiosity; inquisitiveness [Add to Longdo]
珍しがる[めずらしがる, mezurashigaru] (v5r,vt) to think (it) a curiosity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Curiosity \Cu`ri*os"i*ty\ (k[=u]`r[i^]*[o^]s"[i^]*t[y^]), n.;
   pl. {Curiosities} (-t[i^]z). [OE. curiouste, curiosite, OF.
   curioset['e], curiosit['e], F. curiosit['e], fr. L.
   curiositas, fr. curiosus. See {Curious}, and cf. {Curio}.]
   1. The state or quality or being curious; nicety; accuracy;
    exactness; elaboration. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       When thou wast in thy gilt and thy perfume, they
       mocked thee for too much curiosity.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A screen accurately cut in tapiary work . . . with
       great curiosity.           --Evelin.
    [1913 Webster]
 
   2. Disposition to inquire, investigate, or seek after
    knowledge; a desire to gratify the mind with new
    information or objects of interest; inquisitiveness.
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is curious, or fitted to excite or reward
    attention.
    [1913 Webster]
 
       We took a ramble together to see the curiosities of
       this great town.           --Addison.
    [1913 Webster]
 
       There hath been practiced also a curiosity, to set a
       tree upon the north side of a wall, and, at a little
       hieght, to draw it through the wall, etc. --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 curiosity
   n 1: a state in which you want to learn more about something
      [syn: {curiosity}, {wonder}]
   2: something unusual -- perhaps worthy of collecting [syn:
     {curio}, {curiosity}, {oddity}, {oddment}, {peculiarity},
     {rarity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top