หรือคุณหมายถึง inquisitiveneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inquisitiveness

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inquisitiveness-, *inquisitiveness*, inquisitivenes
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอยากรู้[N] curiosity, See also: inquisitiveness, Example: แมนอยู่ในวัยที่มีความอยากรู้และอยากลอง ดังนั้นแมนจึงมุ่งฝึกซ้อมวิชา พลังเสือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอยากรู้[n. exp.] (khwām yāk rū) EN: curiosity ; inquisitiveness   FR: curiosité [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inquisitiveness    (n) ˈɪnkwˈɪzətɪvnəs (i1 n k w i1 z @ t i v n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wissbegierde {f}; Neugier {f} (auf)inquisitiveness (about) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
好奇[こうき, kouki] (n) inquisitiveness [Add to Longdo]
好奇心[こうきしん, koukishin] (n) curiosity; inquisitiveness; (P) [Add to Longdo]
知的好奇心[ちてきこうきしん, chitekikoukishin] (n) intellectual curiosity; out of curiosity; inquisitiveness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inquisitiveness \In*quis"i*tive*ness\, n.
   The quality or state of being inquisitive; the disposition to
   seek explanation and information; curiosity to learn what is
   unknown; esp., uncontrolled and impertinent curiosity.
   [1913 Webster]
 
      Mr. Boswell, whose inquisitiveness is seconded by great
      activity, scrambled in at a high window. --Johnson.
   [1913 Webster]
 
      Curiosity in children nature has provided, to remove
      that ignorance they were born with; which, without this
      busy inquisitiveness, will make them dull. --Locke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inquisitiveness
   n 1: a state of active curiosity [syn: {curiousness},
      {inquisitiveness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top