ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

culver

K AH1 L V ER0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -culver-, *culver*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
culvert[N] ท่อใต้ดิน, Syn. pipe, duct

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
culvern. นกพิราบ
culvertn. ท่อระบายน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
culvert(n) ท่อระบายน้ำ,อุโมงค์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
culvertculvert, ท่อลอด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I still have it, actually, out at the factory at Culver City.ที่จริงผมยังเก็บไว้อยู่เลย ที่โรงงานในคัลเวอร์ซิตี้ Rules Don't Apply (2016)
Helicopter to the public and Air Force officers at Culver City, California.เฮลิคอปเตอร์ให้มวลชนและเจ้าหน้าที่ทหารอากาศ ที่คัลเวอร์ซิตี้ แคลิฟอร์เนีย Rules Don't Apply (2016)
H-He's at the Culver Cityเขาอยู่ที่ โคลเวอร์ซิตี้ Perfect Storm (2013)
You Kuchan was a Chinese foreign exchange student studying humanities at Culver City Community College.ยู โคชาน จากจีน เขาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน เรียนมนุษยศาสตร์ ที่วิทยาลัยคัลเวอร์ ซิตี้ คอมมูนิตี้ Cyber Threat (2011)
Unfortunately they were using the public Wi-Fi at the Culver City College as a proxy server.โชคไม่ดีที่คนนั้นใช้ไว-ไฟ สาธารณะ ที่คลเวอร์ ซิตี้ คอลเลจ เซิฟเวอร์กลาง Cyber Threat (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
CULVER    K AH1 L V ER0
CULVERT    K AH1 L V ER0 T
CULVER'S    K AH1 L V ER0 Z
CULVERHOUSE    K AH1 L V ER0 HH AW2 S
CULVERHOUSE'S    K AH1 L V ER0 HH AW2 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
culvert    (n) kˈʌlvət (k uh1 l v @ t)
culverts    (n) kˈʌlvəts (k uh1 l v @ t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
涵洞[hán dòng, ㄏㄢˊ ㄉㄨㄥˋ, ] culvert; covered drain, #39,303 [Add to Longdo]
涵管[hán guǎn, ㄏㄢˊ ㄍㄨㄢˇ, ] culvert pipe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボックスカルバート[, bokkusukaruba-to] (n) box culvert [Add to Longdo]
暗渠;暗きょ[あんきょ, ankyo] (n) (See 明渠) subterranean drain; culvert; conduit [Add to Longdo]
開渠[かいきょ, kaikyo] (n) open ditch; open channel; open conduit; open culvert [Add to Longdo]
管渠;管きょ[かんきょ, kankyo] (n) (See 下水道管渠) (e.g. sewer, storm water) pipe; culvert [Add to Longdo]
沈埋工法[ちんまいこうほう, chinmaikouhou] (n) underwater tunnel construction by sinking prefabricated box culverts [Add to Longdo]
伏越し[ふせこし, fusekoshi] (n) inverted siphon; siphon culvert [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Culver \Cul"ver\ (k?"v?r), n. [AS. culfre, perh. fr. L.
   columba.]
   A dove. "Culver in the falcon's fist." --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Culver \Cul"ver\, n. [Abbrev. fr. {Culverin}.]
   A culverin.
   [1913 Webster]
 
      Falcon and culver on each tower
      Stood prompt their deadly hail to shower. --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top